Purple (LU) Quality of Life 40 Coupon Note 2027

Purple (LU) Quality of Life 40 Coupon Note 2027

Opgelet: Deze aanbieding is afgelopen
Gestructureerd product uitgegeven door Purple Protected Asset S.A.

Inschrijvingsperiode: van 21 augustus tot 6 oktober 2017 (behoudens vervroegde afsluiting)

Voornaamste kenmerken

 • Emittent: Purple Protected Asset S.A. (“Purple”)
 • Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito’s bij vdk bank nv
 • Beleggingstermijn: 10 jaar
 • Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief kosten) op vervaldag(1). Blootstelling van het belegde kapitaal aan het kredietrisico van vdk bank nv.
 • Potentiële jaarlijkse coupon(2). De belegger kan elk jaar 100% van de geannualiseerde positieve prestatie van de onderliggende Index ontvangen, uitgekeerd als variabele coupon met een maximum van 3% per jaar(2). De kans om de cap (3%) te behalen is op korte termijn klein. De facto, de kans om op elke betaaldag de cap te behalen is zeer klein.
 • Onderliggende Index: Solactive Quality of Life Select 40 Index (Price). Deze Index bestaat uit 20 bedrijven uit de Verenigde Staten en 20 bedrijven uit Europa die actief zijn in sectoren en industrieën die te maken hebben met de volgende 6 thema’s: water en milieu, welzijn thuis, vrije tijd en ontspanning, gezondheid, financiële diensten en vervoer. De index hanteert een specifieke methode om enerzijds de aandelen met de hoogste dividenden te selecteren en anderzijds het risico te beperken door de minst volatiele aandelen te selecteren uit het universum van de index.
 • Bij een faillissement of risico op faillissement van Purple en/of vdk bank nv loopt u het risico dat u niet de sommen ontvangt waarop u recht zou hebben en het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest.

TYPE BELEGGING: Purple (LU) Quality of Life 40 Coupon Note 2027 (het “Product”) is een gestructureerde obligatie met gewaarborgd kapitaal op de vervaldag(1). Door in te tekenen op dit Product, leent u geld aan Purple, die zich ertoe verbindt u het volledige belegde kapitaal (exclusief instapkosten) terug te betalen op de vervaldag. Elk jaar kunt u bovendien een potentiële coupon ontvangen die beperkt is tot 3% per jaar(2). De kans om de cap (3%) te behalen is op korte termijn klein. De facto, de kans om op elke betaaldag de cap te behalen is zeer klein.

POTENTIËLE BELEGGERS: Dit is een complex product dat bestemd is voor ervaren beleggers die over voldoende kennis beschikken om gelet op hun financiële situatie, de voordelen en risico’s van een belegging in het Product te beoordelen, waarbij zij vooral vertrouwd moeten zijn met de onderliggende activa.

(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van Purple en/of vdk bank nv
(2) Behoudens faillissement of risico op faillissement van Purple en/of faillissement, risico op faillissement of afwikkeling van Natixis
De termen “kapitaal” en “belegd kapitaal” die en de webpagina worden gebruikt hebben betrekking op de nominale waarde van het Product, zijnde € 1.000 per coupure, exclusief kosten en belastingen. Het terugbetaalde bedrag en alle coupons worden berekend op basis van de nominale waarde.

De Solactive Quality of Life Select 40 Index (Price): een index waarbij beleggers investeren in 6 thema’s die bijdragen aan het behoud van een goede levenskwaliteit

Waarom beleggen in de Solactive Quality of Life Select 40 Index (Price)?

Levenskwaliteit is een belangrijk onderwerp, zowel economisch als politiek. Het wordt doorgaans gedefinieerd als het algemene welzijn van individuen en de samenleving. Levenskwaliteit is verbonden met tal van positieve aspecten van het leven, zoals geluk en tevredenheid en omvat alles wat te maken heeft met de fysieke gezondheid, familie, onderwijs, werk, rijkdom, geloofsovertuigingen, financiën en milieu.

De meeste indicatoren die de levenskwaliteit meten, houden niet alleen rekening met rijkdom en werkgelegenheid, maar ook met de menselijke omgeving, de fysieke en mentale gezondheid, onderwijs, vrije tijd en maatschappelijke verbondenheid(1).

Het rendement van het Product is gekoppeld aan de prestatie van de Solactive Quality of Life Select 40 Index (Price) van Solactive AG, een onafhankelijk Duits bedrijf. Het doel van de Solactive Quality of Life Select 40 Index (Price) is munt te slaan uit beleggingen in 20 bedrijven uit de Verenigde Staten en 20 bedrijven uit Europa die actief zijn in sectoren en industrieën die te maken hebben met de volgende 6 thema’s: water en milieu, welzijn thuis, vrije tijd en ontspanning, gezondheid, financiële diensten en vervoer.

De index hanteert een specifieke methode om enerzijds de aandelen met de hoogste dividenden te selecteren en anderzijds het risico te beperken door de minst volatiele aandelen te selecteren uit het universum van de index.

De evolutie, de samenstelling en de regels van deze Index zijn beschikbaar op de website van Solactive AG, de onafhankelijke sponsor en berekeningsagent van de Index(2): www.solactive.com.

De Index is een “Price Return”-index (koersrendementsindex). In tegenstelling tot “Total Return”-indexen (totaalrendementsindexen) worden de dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen in de Index niet herbelegd in de Index.

(1) Bron : Barcaccia :”Quality Of Life: Everyone Wants It, But What Is It?”. Forbes/ Education (2013). Gregory, Johnston, Pratt & Watts : “Quality of Life”. Dictionary of Human Geography (2009, 5th ed.)
(2) De juistheid, volledigheid en relevantie van gegevens die afkomstig zijn van externe bronnen worden niet gegarandeerd, ook al zijn deze gegevens afkomstig van bronnen die redelijkerwijze betrouwbaar worden geacht. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetten neemt Purple noch Natixis enige verantwoordelijkheid voor deze gegevens op zich. De marktgegevens in dit document zijn gebaseerd op informatie op een welbepaald moment en kunnen dus veranderen.

Waarom worden er liquiditeits-, dividend- en volatiliteitsfilters gebruikt?

In tegenstelling tot indexen die uitsluitend zijn samengesteld op basis van de beurskapitalisatie van bedrijven zijn de liquiditeit, het rendement van de uitgekeerde dividenden en de historische volatiliteit de belangrijkste criteria om de 40 bedrijven te selecteren die worden opgenomen in de Solactive Quality of Life Select 40 Index (Price).

 • Liquiditeitsfilter: elk aandeel moet een beurskapitalisatie van meer dan 1,5 miljard euro hebben en een gemiddelde dagelijkse liquiditeit van minstens 15 miljoen euro over de laatste 6 maanden.
 • Dividendfilter: de aandelen met het hoogste dividendpercentage (verwacht voor de 12 komende maanden) in elk van de levenskwaliteitsthema’s worden geselecteerd.
 • Volatiliteitsfilter: de 40 aandelen met de laagste historische volatiliteit over de 12 vorige maanden worden geselecteerd waarvan 20 aandelen uit de Verenigde Staten en 20 aandelen uit Europa met minstens 1 en maximaal 7 aandelen per thema.

De Solactive Quality of Life Select 40 Index (Price) wordt elk kwartaal opnieuw samengesteld en herwogen volgens de bovenstaande liquiditeits-, dividend- en volatiliteitsfilters. De geselecteerde aandelen worden zo gewogen dat de aandelen met het hoogste verwachte dividendrendement een grotere positie krijgen en dat hun risicoblootstelling wordt beperkt. Het gewicht van elk aandeel uit de index mag niet hoger dan 5% zijn en bovendien mag het gewicht per thema niet hoger zijn dan 35% van de index.

Beschrijving van het mechanisme

10 jaarlijkse variabele coupons

Naast de terugbetaling van het volledige belegde kapitaal op de vervaldag(1) biedt het door Purple uitgegeven Product de mogelijkheid om een potentiële jaarlijkse coupon(2) te ontvangen. De waarde van de jaarlijkse variabele coupon is gelijk aan 100% van het rendement op jaarbasis (zoals hieronder gedefinieerd) van de Index. Als de Index in een bepaald jaar een negatief resultaat behaalt, zal er geen coupon worden uitgekeerd voor dat jaar.

(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van Purple en/of vdk bank nv
(2) Behoudens faillissement of risico op faillissement van Purple en/of faillissement, risico op faillissement of afwikkeling van Natixis

Berekening van de coupons

Op elk van de 10 jaarlijkse observatiedata wordt het niveau van de Index vastgesteld en vergeleken met zijn beginniveau op 13 oktober 2017 zodat het rendement van de Index kan worden bepaald. Het rendement op jaarbasis van de Index wordt vervolgens berekend door het rendement van de Index te delen door het aantal jaren die zijn verstreken sinds de betaaldatum (het “jaarrendement”). De (bruto)waarde van de jaarlijkse coupon is gelijk aan 100% van het rendement op jaarbasis van de Index met een maximum van 3%. De kans om de cap (3%) te behalen is op korte termijn klein. De facto, de kans om op elke betaaldag de cap te behalen is zeer klein.

De waarden in dit voorbeeld zijn louter illustratief en houden geen enkele voorspelling in over de resultaten van het Product.

Ongunstig scenario

In dit voorbeeld bedraagt het brutojaarrendement -0,20% (rekening houdend met 2% instapkosten en voor roerende voorheffing van 30%).

Neutraal scenario

In dit voorbeeld bedraagt het brutojaarrendement 1,38% (rekening houdend met 2% instapkosten en voor roerende voorheffing van 30%).

Gunstig scenario

In dit voorbeeld bedraagt het brutojaarrendement 2,77% (rekening houdend met 2% instapkosten en voor roerende voorheffing van 30%).

(1) De kans om de cap (3%) te behalen is op korte termijn klein. De facto, de kans om op elke betaaldag de cap te behalen is zeer klein.

Juridische documentatie

Alvorens in te tekenen, worden de beleggers verzocht om de juridische documentatie met betrekking tot dit gestructureerd product te raadplegen:

 • Het Registratiedocument (Registration Document) voor het EUR 5,000,000,000 Purple Asset-Backed Securities Issuance Programme van Purple dat is goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) in Luxemburg op 4 juli 2017.
 • De Securities Note op datum van 18 augustus 2017 die is goedgekeurd door de CSSF.
 • De vertaling in het Nederlands van de samenvatting van de Securities Note.

Deze brochure biedt alleen een samenvatting van de voornaamste kenmerken van de financiële effecten die Purple heeft uitgegeven.

Hoe intekenen?

Intekenen kan vanaf 1.000 euro en in veelvouden hiervan in elke vestiging van vdk bank nv vanaf 21 augustus tot 6 oktober 2017, behoudens vervroegde afsluiting.

Productprofiel

Dit complexe product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met minstens een beleggersprofiel B (Defensief) onder de productbenadering of minstens een beleggersprofiel A (Zeer defensief) onder de portefeuillebenadering voor zover de grenzen bepaald per productprofiel niet overschreden worden. Wij raden aan om enkel te beleggen in dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico’s eraan verbonden zijn.

vdk bank nv moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien dit product niet geschikt is voor u, hetzij niet geschikt voor uw beleggersprofiel of hetzij niet geschikt voor uw klantenportefeuille, moet vdk bank nv u daarvan verwittigen.

Indien vdk bank nv u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

Alvorens op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt het aan elke belegger aanbevolen om kennis te nemen van de inhoud van de juridische documentatie, en meer in het bijzonder van de rubriek “Risicofactoren” van het Drawdown Prospectus.

Het vdk-productprofiel is een eigen rating van vdk bank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om 4 productprofielen, van A voor producten met het laagste risico tot D voor producten met het hoogste risico. Deze rating steunt op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de activa klasse, de stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit van de markt, de rating van de emittent/garant toegekend door de ratingagentschappen. Er wordt echter geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico (zie hieronder).

Voor meer informatie kunt u terecht in uw vertrouwde vdk-vestiging of op de website https://www.vdk.be/particulieren/beleggen.

Voornaamste risico’s

DRIEVOUDIG KREDIETRISICO: De aankoop van dit Product stelt u bloot aan een kredietrisico op Purple, aan een kredietrisico op vdk bank nv dat voortvloeit uit het termijndeposito en aan een kredietrisico op Natixis, waarmee de swapovereenkomst wordt aangegaan. Indien Purple in gebreke blijft of failliet gaat, zal de belegger zijn belegde kapitaal terugkrijgen als de som van de marktwaarden van de swapovereenkomst en het termijndeposito positief is. Indien Natixis in gebreke blijft of failliet gaat, bestaat de kans dat u uw belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest. Indien vdk bank nv in gebreke blijft of failliet gaat, is het mogelijk dat de belegger zijn belegde kapitaal niet terugkrijgt. Indien vdk bank nv zware solvabiliteitsproblemen zou kennen, zouden de fondsen die de Emittent bij vdk bank nv in bewaring heeft gegeven in het kader van de uitgifte van de schuldbewijzen, volgens de beslissing van de regelgever volledig of gedeeltelijk kunnen worden geannuleerd, of omgezet in eigen vermogensinstrumenten (aandelen) (bail-in). Aangezien deze in bewaring gegeven fondsen dienen voor de terugbetaling van het belegde kapitaal aan de belegger, loopt deze het risico dat hij de sommen waarop hij recht heeft, niet ontvangt en het belegde bedrag volledig of gedeeltelijk verliest.

RISICO VAN NIET-BETALING VAN DE JAARLIJKSE COUPONS: De belegger loopt het risico dat de jaarlijkse variabele coupons niet worden betaald behoudens faillissement of risico op faillissement van Purple, Natixis.

RISICO VAN BEPERKT RENDEMENT: Bij een ongunstige evolutie van de Index loopt de belegger het risico een lager rendement te krijgen dan bij een risicoloze belegging. De coupon kan nul bedragen.

LIQUIDITEITSRISICO: Het gestructureerde Product wordt niet verhandeld op een markt. Voor beleggers die gestructureerde producten willen verkopen vóór de vervaldag, zorgt Natixis voor een dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%). Natixis kan deze liquiditeit echter naar eigen keuze en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of opschorten. Het is dus mogelijk dat de belegger het Product niet kan verkopen vóór de vervaldatum. De wederverkoop aan Purple zal gebeuren tegen een prijs die Natixis bepaalt op basis van vaste marktparameters.

RISICO VAN PRIJSSCHOMMELINGEN: De beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de prijs van het Product tijdens de looptijd van dit product lager kan liggen dan het bedrag van het belegde kapitaal (exclusief kosten). In dat geval kunnen zij kapitaalverlies lijden bij een verkoop vóór de vervaldag. Bovendien moeten zij ervoor zorgen dat hun beleggingshorizon overeenkomt met de beleggingstermijn van het Product. Het recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal geldt alleen op de vervaldag. Tot de vervaldag kan de prijs van het Product volatiel zijn onder invloed van het verloop van de marktomstandigheden, en in het bijzonder de ontwikkeling van de Index, de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Indien alle andere factoren ongewijzigd blijven, leidt een stijging van de rente tot een daling van de waarde van het Product en omgekeerd.

RISICO VAN VERVROEGDE TERUGBETALING EN RISICO’S GEKOPPELD AAN DE ONDERLIGGENDE INDEX

a) Risico’s van vervroegde terugbetaling in geval van onwettigheid, overmacht of wanbetaling van de Emittent: indien er zich vóór de vervaldatum een geval van onwettigheid voordoet dat het definitief onmogelijk maakt het Product aan te houden, of een geval van overmacht door een externe gebeurtenis die niet aan de Emittent te wijten is en dat het definitief onmogelijk maakt het Product aan te houden, zal de Emittent het Product terugbetalen tegen zijn marktwaarde (zoals gedefinieerd in de Securities Note). De prijs bij een vervroegde terugbetaling kan lager liggen dan de nominale waarde. Het bedrag van de vervroegde terugbetaling zou kunnen leiden tot een totaalverlies van het belegde kapitaal.

b) Risico’s van vervroegde terugbetaling buiten gevallen van onwettigheid, overmacht en wanbetaling van de Emittent: indien er zich een buitengewone gebeurtenis met betrekking tot de onderliggende Index voordoet, zal de Berekeningsagent de marktwaarde van het Product kunnen bepalen en de houder de keuze bieden tussen een vervroegde terugbetaling tegen deze marktwaarde (waarbij het bedrag van de vervroegde terugbetaling lager zou kunnen liggen dan het belegde bedrag) en een terugbetaling tegen de gemonetiseerde waarde die is berekend op basis van een percentage bepaald op de datum van de monetisering, waarbij dit bedrag niet minder mag zijn dan het belegde kapitaal (exclusief kosten, zie risico’s van fiscale aard hieronder). Het toegepaste percentage is de jaarlijkse rentevoet die de Emittent aanbiedt, op de dag dat de buitengewone gebeurtenis zich voordoet, op een schuldbewijs waarvan de looptijd overeenkomt met de resterende looptijd van het gestructureerde product dat beëindigd wordt (de “financieringsrente”), van toepassing vanaf deze dag tot de vervaldag. In geval van vervroegde terugbetaling van het Product zullen geen andere kosten in verband met deze terugbetaling aan de beleggers kunnen worden aangerekend dan de kosten die noodzakelijk zijn om over te gaan tot de terugbetaling. Het bedrag dat wordt terugbetaald omvat de terugbetaling pro rata temporis (vanaf de datum van vervroegde terugbetaling tot de oorspronkelijk geplande vervaldag) aan de beleggers van de aan Purple betaalde kosten (zoals de structureringskosten) die zijn vervat in de uitgifteprijs en op de uitgiftedatum worden gedragen door de beleggers.

c) Risico’s van fiscale aard: de aandacht van de beleggers wordt erop gevestigd dat indien de Emittent als gevolg van een wijziging van de geldende reglementering na de uitgiftedatum verplicht is om belastingen, taksen, bijdragen of door de overheid opgelegde kosten van welke aard dan ook te betalen, in te houden of af te trekken die worden opgelegd, geïnd of ingehouden door of in Luxemburg, Frankrijk, België of enig ander rechtsgebied, noch de Emittent, noch het betaalkantoor, noch enige andere persoon verplicht zou zijn om in verband met het Product bijkomende bedragen te betalen omdat er een dergelijke bronbelasting wordt opgelegd. Deze bijkomende bedragen komen voor rekening van de belegger. De voorwaarden van de gestructureerde notes verlenen de Emittent niet het recht om de gestructureerde notes vervroegd af te lossen na een wijziging van het belastingstelsel waardoor de Emittent dergelijke betalingen zou moeten verrichten.

Kenmerken van het product

GESTRUCTUREERD FINANCIEEL INSTRUMENT: Note volgens Engels recht.

EMITTENT: Purple Protected Asset S.A. Meer details hierover vindt u in de juridische documentatie.

DISTRIBUTEUR: vdk bank nv.

TECHNISCHE GEGEVENS:
   - Nominale waarde: € 1.000
   - ISIN-code: XS1648299102

RISICO’S: De belangrijkste risico’s staan hierboven bij "Voornaamste risico's" beschreven..

DATUM VAN BETALING: 13 oktober 2017

VERVALDAG: 13 oktober 2027

TERUGBETALING AAN HET EINDE VAN DE LOOPTIJD: 100% van de nominale waarde, behalve indien Purple en/of Natixis en/of vdk bank nv in gebreke blijft of failliet gaat, en de laatste coupon, indien van toepassing.

RENDEMENT:

 • Uitgiftedatum: 13 oktober 2017
 • Beginniveau: De slotkoers van de onderliggende Index op 13 oktober 2017
 • Onderliggende Index: Solactive Quality of Life Select 40 Index (Price) (ISIN: DE000SLA2F63; Bloomberg-code: SOLQLIFE Index)
 • Recht op 10 potentiële jaarlijkse coupons, waarvan het bedrag gelijk is aan 100% van het rendement op jaarbasis van de Index, met een maximum van 3% (zie toelichtingen over de berekeningsmethode). De kans om de cap (3%) te behalen is op korte termijn klein. De facto, de kans om op elke betaaldag de cap te behalen is zeer klein.
 • Jaarlijkse observatiedata: 12 oktober 2018, 11 oktober 2019, 13 oktober 2020, 13 oktober 2021, 13 oktober 2022, 13 oktober 2023, 11 oktober 2024, 13 oktober 2025, 13 oktober 2026 en 8 oktober 2027
 • Betaaldata van de coupons: 19 oktober 2018, 18 oktober 2019, 20 oktober 2020, 21 oktober 2021, 20 oktober 2022, 20 oktober 2023, 18 oktober 2024, 22 oktober 2025, 22 oktober 2026 en 13 oktober 2027

RISCOPROFIEL VAN vdk bank nv: Defensief - vdk bank nv zal de beleggers over elke wijziging in het risicoprofiel van het Product inlichten op https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes

SECUNDAIRE MARKT: Het Product wordt niet verhandeld op een markt. Voor de houders die het Product willen verkopen vóór de vervaldag, zal Natixis al het mogelijke doen om te zorgen voor een dagelijkse liquiditeit voor het Product in normale marktomstandigheden (waarbij de aankoopprijs niet meer dan 1% hoger zal liggen dan de verkoopprijs). Deze liquiditeit kan worden gewijzigd of tijdelijk opgeschort zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen keuze van Natixis. Het is dus mogelijk dat beleggers het Product op een bepaald moment niet kunnen verkopen. De wederverkoop van het Product door Natixis aan Purple zal gebeuren tegen een prijs die wordt bepaald op basis van marktparameters. De indicatieve waarde van de gestructureerde notes zal worden vermeld in de effectenstaten die online beschikbaar zijn via online@vdk of in de vestigingen van vdk bank nv.

KOSTEN EN VERGOEDINGEN:

 • Inschrijvingskosten: 2,00%
 • Distributievergoeding: Natixis betaalt aan vdk bank nv een vergoeding op jaarbasis van maximaal 0,50% van het bedrag van de geplaatste effecten. Deze distributiekosten, alle andere kosten, en de eventuele terugkoopkosten en de kosten voor de structurering en lancering van het Product zijn reeds inbegrepen in de uitgifteprijs.
 • Noteringsvork (in geval van uitstap vóór de vervaldatum): Natixis past een spread tussen de aankoop- en verkoopprijs toe van maximaal 1%. vdk bank nv voegt daar een marge van maximaal 1% aan toe.
 • De bewaring op een effectenrekening bij vdk bank nv is momenteel gratis.

BELASTINGEN:

 • Roerende voorheffing: 30% op de waarde van elke eventuele jaarlijkse coupon. Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen. Van toepassing op een gemiddelde retail client in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont.
 • Taks op beursverrichtingen (TOB):
     - Inschrijving op de primaire markt: nihil
     - In geval van verkoop vóór de vervaldag: 0,09% op de verkoop en aankoop: (tot € 1.300 per transactie).

LEVERING: Geen materiële levering mogelijk, effecten worden gratis bewaard op een rekening bij vdk bank nv. Beleggers die het Product op een rekening bij een andere financiële instelling wensen te plaatsen, moeten zich informeren over de geldende tarieven. Publicatie van de waarde van het Product: De waarde van het Product tijdens de looptijd kan worden opgevraagd in uw vdk-kantoor en wordt driemaandelijks gepubliceerd op https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes.

KLACHTEN: Bij klachten kunt u zich wenden tot vdk bank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be. Als u niet tevreden bent, neem dan contact op met de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Documenten

Alvorens op de Notes in te tekenen, worden de beleggers verzocht om de juridische documentatie te raadplegen en om meer in het bijzonder inzage te nemen van de erin opgenomen risicofactoren.

Beleggen is niet ‘productjes kiezen’,
maar wel: gefundeerd levenskwaliteit opbouwen.

Maak hier je raad-op-maat-afspraak