Tak 21/23 uitleg en documenten

Uitleg & documenten tak 21 & tak 23 verzekering

VDK Quality Life Secure (tak 21 spaarverzekering)

Meer info over de 2 garantieperiodes

Gedurende 8 jaar heb je een gewaarborgde rentevoet op je eerste storting.

  1. De eerste start op de datum dat je de VDK Quality Life Secure spaarverzekering in het kader van je VDK Quality Life contract activeert. Ze loopt af op het einde van het achtste jaar dat volgt op het jaar waarin VDK Quality Life Secure werd geactiveerd. Tijdens de volledige eerste garantieperiode geniet je initiële storting, na aftrek van taks en instapkosten, een gewaarborgde rentevoet. Bovenop deze rentevoet kan een jaarlijkse variabele winstdeling worden toegekend. Eventuele bijstortingen die je tijdens de hierboven beschreven periode zou verrichten, genieten, na aftrek van taks en instapkosten, de rentevoet die op het ogenblik van de storting van toepassing is. Deze rentevoet is op zijn beurt gewaarborgd tot het einde van het achtste jaar dat volgt op het jaar waarin VDK Quality Life Secure oorspronkelijk werd geactiveerd. Ook deze bijstortingen kunnen een variabele winstdeling genieten.
  2. Na afloop van de eerste, hierboven beschreven periode, start er een tweede garantieperiode die tot het einde van je VDK Quality Life Secure spaarverzekering loopt. Ze bestaat uit opeenvolgende periodes van telkens 1 kalenderjaar. De rentevoet die wordt toegepast voor de nettoreserve die in het begin van het betrokken kalenderjaar werd opgebouwd, is gedurende dat hele jaar gewaarborgd.

Voor elke bijstorting die je tijdens het kalenderjaar verricht, wordt een rentevoet toegepast die tot het einde van dat jaar gewaarborgd wordt. Bovenop de tijdens de tweede periode geldende rentevoetenkan er eveneens een variabele winstdeling worden toegekend.

De gewaarborgde rentevoet bedraagt momenteel 0,25% (vanaf 2 januari 2015). Raadpleeg steeds deze website voor de meest actuele rentevoet, zowel bij je eerste storting als bij een eventuele bijstorting. Je bent uiteraard ook altijd welkom in je vdk-vestiging voor meer informatie.

Meer info over de fiscale voordelen

Onder bepaalde voorwaarden kan je voor VDK Quality Life Secure een voordelige fiscaliteit genieten.

Bij opneming of uitbetaling bij leven op de einddatum, wordt er geen roerende voorheffing ingehouden als:

  • De verrichting meer dan acht jaar na de activeringsdatum van VDK Quality Life Secure gebeurt
  • Bij de activering van VDK Quality Life Secure een overlijdensdekking van minimaal 130% wordt afgesloten, en waarbij de intekenaar van het VDK Quality Life contract zowel de verzekerde als de begunstigde bij leven is

In de andere gevallen, bedraagt de roerende voorheffing 30% van de inkomsten van VDK Quality Life Secure. Deze roerende voorheffing is bevrijdend.

Meer info over geld opnemen

Je kan op elk ogenblik, op regelmatige of occasionele basis, opnemingen verrichten.

Per jaar kan je kosteloos maximaal 10% van de opgebouwde nettospaarreserve op het einde van het vorige jaar (met een maximum van 25.000 euro) opnemen.

Voor bedragen boven deze som:

  • wordt er gedurende de eerste 3 jaar vanaf de activering van VDK Quality Life Secure, een degressieve opnemingsvergoeding toegepast die gelijk is aan 0,10% per nog te lopen maand tot het einde van het derde jaar; kan er een aan de marktomstandigheden verbonden opnemingsvergoeding worden gevraagd.

In dat geval zal de hierboven vermelde vergoeding niet worden aangerekend;

  • onafhankelijk van en bovenop deze opnemingsvergoedingen kan er een financiële correctie worden toegepast voor bedragen die tot de achtste verjaardag van de activeringsdatum worden opgenomen.

Na afloop van de eerste garantieperiode, zoals eerder beschreven, zijn zowel gedeeltelijke als volledige opnemingen uit VDK Quality Life Secure gratis.

VDK Quality Life Invest (tak 23 beleggingsverzekering)

Meer info over het fondsenaanbod

Het VDK Quality Life Invest fondsenaanbod biedt de keuze uit verschillende activaklassen, diverse thema’s en regio’s:

Obligatiefondsen

Obligatiefondsen beleggen hun tegoeden in een goed gespreide portefeuille van vastrentende effecten, met het oog op een geleidelijke aangroei van het kapitaal op middellange en lange termijn. Naargelang het beleggingsbeleid kan een obligatiefonds beleggen in o.a. overheids- en bedrijfsobligaties, en obligaties in euro of vreemde munten.

Dit soort fondsen richt zich in hoofdzaak tot beleggers met een defensief profiel. Dit wil zeggen, beleggers die hun kapitaal willen laten aangroeien en daarvoor bereid zijn een beperkt risico te nemen. Tijdelijke en zelfs aanhoudende schommelingen zijn mogelijk door rentebewegingen en wisselkoersrisico’s.

Flexibele, gemengde fondsen

Flexibele, gemengde fondsen beleggen in een zeer ruim gespreide portefeuille van zowel aandelen, obligaties, als monetaire marktinstrumenten. Ook grondstoffen en vastgoed behoren tot de mogelijkheden. Deze fondsen worden gekenmerkt door een zeer dynamisch beheer, waarbij de beheerder de mogelijkheid heeft om in alle vrijheid de spreiding van de portefeuille aan de marktomstandigheden aan te passen. De focus ligt bijgevolg zowel op kapitaalaangroei als op de stabiliteit van de portefeuille.

Een van die flexibele fondsen is Oxylife Funds Selection, een intern beleggingsfonds met risicoklasse 3 (op een schaal van 0 tot 6, waarbij 6 het hoogste risico is). De opbrengst van dit fonds is gekoppeld aan de prestaties van verschillende andere fondsen. Via Oxylife Funds Selection krijg je bijgevolg op een eenvoudige manier toegang tot verschillende flexibele, gemengde fondsen. Het biedt echter geen waterdichte bescherming tegen de risico’s van marktschommelingen. Niettemin kan het een interessant beleggingsalternatief zijn voor, bijvoorbeeld, beleggers die hun eerste stappen op de markt van de fondsenbeleggingen willen zetten.

Gemengde fondsen zijn geschikt voor beleggers met een neutraal profiel die op zoek zijn naar een aantrekkelijk rendement, en die bereid zijn om daarbij enig risico te nemen. De prestatie van de portefeuille kan schommelen en sommige jaren zelfs negatief zijn.

Aandelenfondsen

Aandelenfondsen beleggen hun tegoeden in een goed gespreide portefeuille van aandelen van verschillende ondernemingen met het oog op een aangroei van het kapitaal op lange termijn. Naargelang het beleggingsbeleid kunnen aandelenfondsen zich toespitsen op bepaalde geografische zones, maar eveneens op bepaalde thema’s en sectoren.

Aandelenfondsen zijn geschikt voor dynamische beleggers die streven naar een hoog rendement op lange termijn. Ze zijn bereid de schommelingen van de aandelenmarkten te aanvaarden, waardoor de prestatie van de portefeuille sterk kan variëren en sommige jaren zelfs negatief kan zijn.

De eigenschappen van de interne VDK Quality Life Invest beleggingsfondsen (het beleggingsbeleid en -doelstellingen, de risicoklasse, de modaliteiten van de investor orders, …), vind je in het beheersreglement van de VDK Quality Life Invest fondsen.

Financiële informatiefiche

Bekijk hier de financiële informatiefiche.

Enkele praktische modaliteiten

Activering, deactivering en reactivering van een verzekering

Zowel VDK Quality Life Secure als VDK Quality Life Invest worden geactiveerd door het vereiste minimumbedrag in de respectieve verzekering te beleggen. De activering kan gebeuren bij de eerste storting in een nieuw VDK Quality Life contract, en dit zowel voor VDK Quality Life Secure, als voor VDK Quality Life Invest of voor beide. De keuze is aan jou.

Als je bij de start van het nieuwe VDK Quality Life contract slechts 1 van beide verzekeringen hebt geactiveerd, dan kan je achteraf, tijdens de looptijd van het contract, ook de tweede verzekering activeren. Je doet dit door een bijstorting te verrichten of door een deel (of de totaliteit) van de reserve van de reeds geactiveerde verzekering te laten overdragen naar de andere verzekering die je wenst te activeren.

Een verzekering wordt gedeactiveerd wanneer je de volledige reserve ervan opneemt of de opdracht geeft om ze naar de andere verzekering over te dragen. Zolang het contract in werking is, kan een gedeactiveerde verzekering opnieuw worden geactiveerd. Indien er geen enkele verzekering meer geactiveerd is, loopt het contract af.

Minimale stortingen en activeringsdrempels

De eerste storting in een nieuw VDK Quality Life contract dient minimaal 5.000 euro te bedragen, ongeacht de verzekering(en) die je bij de ondertekening van het contract wilt laten activeren.

Om VDK Quality Life Secure te activeren, dien je een bedrag van minimaal 2.500 euro te beleggen; voor VDK Quality Life Invest bedraagt de minimumstorting 1 euro.

Bijstortingen in je VDK Quality Life contract zijn mogelijk vanaf 1.250 euro. Een bijstorting in een reeds geactiveerde VDK Quality Life Secure verzekering dient minstens deze som te bedragen.

Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief taksen en kosten.

Overdrachten tussen VDK Quality Life Secure en VDK Quality Life Invest

Tijdens de looptijd van je VDK Quality Life contract kan je een gedeeltelijke of volledige overdracht van de reserve van VDK Quality Life Secure naar VDK Quality Life Invest vragen, ongeacht of de andere verzekering reeds geactiveerd is. Er kan een (eventueel aan de marktomstandigheden) gekoppelde opnemingsvergoeding worden aangerekend, evenals een financiële correctie en een roerende voorheffing.

Je VDK Quality Life Invest reserve kan eveneens – gedeeltelijk of volledig – naar VDK Quality Life Secure worden overgedragen. Er kan een opnemingsvergoeding worden toegepast.

Vraag inlichtingen alvorens één van deze verrichtingen te laten uitvoeren, zodat je vooraf weet welke de toepassingsmodaliteiten en gevolgen zijn.

De fiscale informatie in dit document vormt een samenvatting van de toegepaste regels, op basis van de wettelijke bepalingen die momenteel van kracht zijn en rekening houdend met de beschikbare inlichtingen van officiële bronnen. In het geval van een nieuw element, kunnen deze regels worden aangepast, zonder dat de maatschappij ervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979). Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België). BTW BE 0404.483.367 - RPR Brussel.

Verzekeringstussenpersoon: vdk bank nv, FSMA 020230 A, of een van haar commerciële vertegenwoordigers.

Maatschappelijke zetel: Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent; BTW BE 0400 067 788 - RPR Gent.

Beleggen is niet ‘productjes kiezen’,
maar wel: gefundeerd levenskwaliteit opbouwen.

Maak hier je raad-op-maat-afspraak