VDK Safe Life

VDK Safe Life, spaarverzekering van Federale Verzekering naar Belgisch recht

 • Spaarverzekering (tak 21, levensverzekering)
 • Eénmalige storting of bijkomende stortingen
 • Kapitaalgarantie, gewaarborgde rentevoet (jaarlijks aanpasbaar op 1 januari in functie van de marktomstandigheden en van toepassing op nieuwe stortingen alsook op de reeds opgebouwde reserve in het contract) en eventuele winstdeelname. De winstdeelname is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.
 • Minimale looptijd van 8 jaar, maximale looptijd van 25 jaar, bestaande uit drie periodes van 8 jaar

Wat houdt dit in?

Je wenst graag je spaarcenten voor een langere tijd te beleggen zonder risico’s? Dat kan via VDK Safe Life, een individuele levensverzekering (tak 21), met een looptijd van minimaal 8 jaar en maximaal 25 jaar en de mogelijkheid om na elke periode van 8 jaar kosteloos uit te stappen. Dankzij de VDK Safe Life geniet je van een dubbele bescherming. Je ontvangt op einddatum de gestorte premies, min taksen en kosten, en geniet van een jaarlijks gewaarborgde intrestvoet en eventuele winstdeelname.

Eén keer storten of verschillende stortingen?

Je geniet van verschillende mogelijkheden. Een eerste storting bij opening bedraagt minimaal 2.500 EUR. Wens je later extra bij te sparen? Dit is mogelijk op éénder welk moment vanaf 500 EUR.

Wat levert dit op?

 • De gewaarborgde intrestvoet bedraagt 1,25% tot eind 2019 (geldig op 01/01/2019). Deze is van toepassing op het gestorte nettobedrag op moment van ontvangst. Dit is gelijk aan je gestorte premie min taks en instapkosten. De intrestvoet van toepassing op het moment van ontvangst van de premie is voor deze premie gewaarborgd tot 31/12 van het lopende jaar. De intrestvoet kan jaarlijks wijzigen. Een eventuele wijziging van de intrestvoet door de verzekeringsonderneming tijdens het lopende jaar is slechts van toepassing op premies ontvangen na datum van wijziging. Uiterlijk op 31/12 legt de verzekeringsonderneming de nieuwe gewaarborgde intrestvoet vast die in het volgende kalenderjaar van toepassing zal zijn op de opgebouwde reserves vanaf 1 januari. De verzekeringsonderneming en de verzekeringstussenpersoon stellen de verzekeringsnemer op de hoogte van een wijziging van de intrestvoet door een aankondiging op hun respectievelijke websites www.federale.be en www.vdk.be.
   
 • Naast de gewaarborgde intrestvoet deel je ook in de winst. Het rendement kan dus jaarlijks worden verhoogd met een variabele winstdeelname maar die is niet gegarandeerd. De winstdeelnames zijn afhankelijk van de resultaten van de verzekeringsonderneming Federale Verzekering en van de ontwikkeling van de financiële markten.Voor de voorwaarden en modaliteiten inzake de toekenning van een eventuele winstdeelname, verwijzen we naar de Algemene voorwaarden (zie artikel 6, B), de productfiche en het essentiële infodocument.

Wat ontvang je op einddatum? De reserve, bestaande uit de premies (min premietaks en instapkosten) gekapitaliseerd aan de gewaarborgde intrestvoet en eventuele winstdeelname. Bij overlijden zal de opgebouwde reserve uitgekeerd worden aan de door jou aangeduide begunstigde.

Wens je over jouw kapitaal te beschikken?

Dit kan. Kosteloos afkopen kan één keer per jaar wanneer de afkoop minder dan 10% van de opgebouwde reserve bedraagt en het min. 500 EUR betreft (met uitzondering van roerende voorheffing). Je bouwt of koopt een onroerende goed gelegen in België? Ook dan kan je zonder uitstapkosten een afkoop vragen.

Fiscaliteit

 • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premies
 • Afkopen tijdens niet voorziene periode: 30% RV1 op fictieve opbrengst van 4,75%

Deze informatie weerspiegelt het huidige stelsel en kan dus in de toekomst wijzigen.

Kosten

 • Instapkosten: in functie van gestorte premie, maximaal 2%
 • Beheerskosten: 0,30% op jaarbasis
 • Uitstapkosten: geen in geval van overlijden verzekerde of op einddatum
 • Afkoopkosten:
  • Eén keer per jaar gratis voor een afkoop van minder dan 10% van de reserve (minimum 500 EUR);
  • 0% vanaf de dag volgend op de 8ste verjaardag na opening van de overeenkomst tot een maand na afloop van de eerste periode;
  • 0% in de maand volgend op het einde van de tweede periode;
  • in alle andere gevallen degressieve uitstapkosten in functie van moment van afkoop (maximaal 3%);
  • Financiële afkoopvergoeding: bij de afkoop van het contract kan een financiële correctie toegepast worden. De afkoopwaarde wordt dan gecorrigeerd met een factor die de evolutie van de marktrentevoeten weerspiegelt.

Risico en waarborg

Je geniet van de waarborg opgesteld door het garantiefonds op basis van de beschermregeling van toepassing voor tak 21 producten. Die treedt in werking wanneer Federale Verzekering in gebreke zou blijven. De tussenkomst bedraagt maximum 100.000 EUR per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor bedragen hoger dan voorgenoemde loopt de belegger dus het risico dat hij dit gedeeltelijk of volledig verliest2.

Interesse?

Je wordt verzocht kennis te nemen van de Algemene voorwaarden en het Essentiële infodocument alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Deze info is terug te vinden via www.vdk.be of in je vertrouwde vdk-vestiging in de buurt.

Wettelijke informatie

VDK Safe Life wordt gecommercialiseerd door vdk bank nv als verzekeringstussenpersoon.
Verzekeraar: FEDERALE Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, toegelaten onder codenummer FSMA 0346 om de tak 21- levensverzekeringen (K.B. van 4 en 13.7.1979 - B.S. van 14.7.1979) te beoefenen. Maatschappelijke zetel: Stoofstraat 12, 1000 Brussel (België) - RPR Brussel BTW BE 0408.183.324, hierna “Federale Verzekering” genoemd.
Verzekeringstussenpersoon: vdk bank nv, FSMA 020230 A, of één van haar commerciële vertegenwoordigers. Maatschappelijke zetel vdk bank nv: Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent - KBO - BE0400 067 788 - RPR Gent.

Voor al je vragen kan je in eerste instantie terecht bij je vertrouwde vdk-vestiging.

Voor klachten kan je terecht bij:

 • Federale Verzekering, dienst klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel (tel.: 02.509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be)
 • Ontevreden over de klachtendienst? Raadpleeg de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüssquare 35, 1000 Brussel (fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as)
   

(1)Roerende voorheffing: vorm van belasting die gegeven wordt op fictieve opbrengst, alsof belegging 4,75% had opgebracht. Raadpleeg het essentiële infodocument.
(2)Voor meer info omtrent de waarborg door het garantiefonds: www.garantiefonds.belgium.be.

 

Beleggen is niet ‘productjes kiezen’,
maar wel: gefundeerd levenskwaliteit opbouwen.

Maak hier je raad-op-maat-afspraak