Accent Fund Yield Opportunities

Accent Fund Yield Opportunities 

Portefeuille beheerd door Société Générale Private Banking NV

Beleggingsbeleid

Accent Fund Yield Opportunities, een compartiment van onbepaalde duur van de zelfbeheerde bevek naar Belgisch recht Accent Fund, streeft een hoger rendement na dan een klassieke portefeuille met kwaliteitsobligaties, door te beleggen in leningen uitgegeven door emittenten met een gemiddeld lagere kredietwaardigheid of in leningen in andere munten.

Er wordt geïnvesteerd in diverse beleggingsmunten met nadruk op bedrijfs- en converteerbare obligaties. De obligaties en leningen dienen geen minimum kredietstatus te hebben. Er worden ook leningen gekocht in vreemde munten. Ook kan er belegd worden in gestructureerde financiële instrumenten die verbonden zijn aan een bepaald aandeel, aandelenindex of vreemde munt, al dan niet met garantie van het beginkapitaal. Aandelen die verworven zouden worden door het uitoefenen van een gestructureerd financieel instrument, worden binnen een periode van 12 maanden weer verkocht.

Alvorens je inschrijft, dien je de desbetreffende EBI (kapitalisatie) / EBI (distributie) (document met essentiële beleggersinformatie) en het prospectus te lezen. Deze documenten zijn eveneens op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Rendement

Actuariële rendementen Accent Fund Yield Opportunities op jaarbasis (kapitalisatie deelbewijs)
27/09/2017

Actuarieel rendement (%)
op 1 jaar op 3 jaar op 5 jaar op 10 jaar sinds lancering
0,31% 1,38% 2,45% 2,79% 2,79%

Bron tabel: Société Générale Private Banking NV
De tabel handelt over de voorbije jaren en vormt geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

De tabel bevat het actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICB op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en sinds lancering. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatiedeelbewijzen van de ICB en houden geen rekening met instap- en uitstapkosten en eventuele taksen. De rendementcijfers uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. De waarde van het fonds kan dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Het fonds werd opgericht op 29 januari 2003. De voorgestelde rendementscijfers zijn berekend in EUR, de valuta van het fonds.

Risico's

 De belangrijkste risico's voor het compartiment:

 • Marktrisico: De obligatiecomponent is het belangrijkste bestanddeel van de portefeuille waardoor het renterisico het belangrijkste risico is in dit compartiment. Hierdoor kan een uitgesproken rentebeweging voelbaar worden in de evolutie van deze obligatiecomponent en dus ook van de totale portefeuille.
 • Kredietrisico: De gemiddelde kredietwaardigheid van de obligatie-uitgevers is lager dan bij staatsleningen. Een wijziging hierin kan de waarde van de portefeuille beïnvloeden.
 • Wisselkoers- of valutarisico: Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.

 • Rendementsrisico: Daar de portefeuille voor een belangrijk deel belegd is in bedrijfsobligaties, is de portefeuille gevoelig voor zowel het markt- als het kredietrisico. De portefeuille kan geconfronteerd worden met negatieve returns bij een aantrekkende rente en/of stijgende credit spreads.

 • Kapitaalrisico: Geen kapitaalbescherming.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Looptijd

Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag.

Kosten

 • Instapkosten: 2% bij vdk bank
 • Uitstapkosten: 0%
 • Lopende kosten: 1,22% die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
 • Bewaarkosten: momenteel gratis bewaard op een effectenrekening bij vdk bank

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij naar de paragraaf ‘Provisies en kosten’ van het prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):
  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max. 4.000 EUR)
  • Distributiedeelbewijs: niet van toepassing
 • Roerende voorheffing op dividenden:
  • Kapitalisatiedeelbewijs: niet van toepassing
  • Distributiedeelbewijs: 30%
 • Roerende voorheffing in geval van terugkoop*:
  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval dat een compartiment voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen belegt, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Deze fiscale regels zijn van toepassing voor retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie en kan later wijzigen.

Netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt wekelijks bekendgemaakt in de Belgische dagbladen “De Tijd” en “L’Echo” en is eveneens beschikbaar via de website van Société Générale Private Banking (www.privatebanking.societegenerale.be).

Minimale belegging: 1 deelbewijs

Wettelijke documenten

De intekening op Accent Fund Yield Opportunities is onderworpen aan de bepalingen van volgende wettelijke documenten (essentiële beleggersinformatie en prospectus) en relevante documenten. Lees de essentiële beleggersinformatie en het prospectus alvorens je intekent:

Deze documenten zijn ook op eenvoudige vraag gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Klachtenbehandeling

Met eventuele klachten kan je in eerste instantie terecht bij:

vdk bank nv (FSMA 020230 A) - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent, tel. 09 269 32 31 - e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be.

Indien het geschil niet opgelost geraakt kan je een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Heb je interesse?

Maak nu een afspraak bij je vertrouwde vdk-vestiging.