Société Générale (FR) Atlantic Quality Coupon Note 2026

Société Générale (FR) Atlantic Quality Coupon Note 2026

Opgelet: Deze aanbieding is afgelopen
Gestructureerde obligatie uitgegeven door Société Générale

Inschrijvingsperiode: van 12 mei 2017 tot en met 28 juni 2017 (behoudens vervroegde afsluiting)

Voornaamste kenmerken

 • Uitgever: Société Générale (de “Uitgever”)
 • Looptijd: Beleggingsduur van 9 jaar
 • Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief kosten(1)) op de eindvervaldag(2)
 • Recht op 9 potentiële jaarlijkse coupons(2-3). U krijgt 100% van de geannualiseerde prestatie van de Solactive Atlantic Quality Index (Price Return) uitgekeerd als variabele coupon met een maximum van 3,5% (de kans hierop is erg klein).

(1) Instapkosten van 2%.
(2) Behoudens faillissement of risico op faillissement van Société Générale.

(3) Coupons onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).
De termen “kapitaal” en “belegde kapitaal” die in deze brochure worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de Notes, hetzij 1.000 EUR per Note, exclusief kosten en fiscaliteit. Het terugbetaalde bedrag en de eventuele coupons worden berekend op basis van deze nominale waarde.

De Solactive Atlantic Quality Index (Price Return):
Aandelen geselecteerd in Europa en in de Verenigde Staten

Dit product, uitgedrukt in EUR, is gekoppeld aan de evolutie van de Solactive Atlantic Quality Index (Price Return), die representatief is voor een dynamische portefeuille van twintig tot vijfentwintig gelijk gewogen Europese en Amerikaanse aandelen die worden geselecteerd op basis van kwaliteitscriteria.

De 20 tot 25 aandelen in de korf zijn evenwichtig gewogen. Bovendien wordt de samenstelling van de Index elk kwartaal aangepast om ervoor te zorgen dat de kwaliteitscriteria doorlopend worden nageleefd.

De slotkoers van de Index, van het type «Price Return» wordt elke dag onafhankelijk berekend door Solactive. U belegt niet rechtstreeks in deze aandelen en hierdoor heeft u geen recht op de dividenden die deze aandelen uitkeren.

TYPE BELEGGING / Société Générale (FR) Atlantic Quality Coupon Note 2026 is een gestructureerde obligatie. Door hierop in te tekenen (de “Note”) leent u geld aan de Uitgever die zich ertoe verbindt om u het volledige belegde kapitaal(2) (exclusief kosten) terug te betalen op de eindvervaldag en om u de eventuele jaarlijkse coupons(3) uit te keren.

POTENTIËLE BELEGGERS / Dit complex instrument is bestemd voor ervaren beleggers die over voldoende kennis beschikken om, gelet op hun financiële positie, de voordelen van en de risico’s verbonden aan beleggingen in dit complex instrument te beoordelen (zij dienen vooral vertrouwd te zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten).

Een selectie van Europese en Amerikaanse aandelen op basis van kwaliteitscriteria

Ondanks de eerste tekenen van herstel is de economische context nog steeds onzeker. Daarom is het meer dan ooit belangrijk om bij indirecte aandelenbeleggingen via een afgeleid instrument, de onderliggende waarden zo goed mogelijk uit te kiezen. Door bedrijven te selecteren op basis van kwaliteitscriteria, kunnen de risico’s onder controle worden gehouden en op middellange en lange termijn betere financiële resultaten worden geboekt. De aandelen van deze bedrijven zullen eventueel qua beurspotentieel de beste vooruitzichten bieden en zullen eventueel in tijden van economische vertraging of crisis ook het best gewapend tegen koersdalingen zijn.

Société Générale (FR) Atlantic Quality Coupon Note 2026 is gekoppeld aan de gespecialiseerde Solactive Atlantic Quality Index (Price Return). Hierdoor kunnen beleggers profiteren van een selectie van kwaliteitsondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten.

Om de evolutie, de samenstelling en de regels van de Index te volgen, kunnen beleggers de website van Solactive raadplegen op het volgende adres: https://www.solactive.com/?s=SOLAQ&index=DE000SLA08U5

De Index in het kort

De Index wordt systematisch berekend en gepubliceerd door Solactive, een onafhankelijk agentschap dat zich toelegt op de creatie en de berekening van indexen.

Het gewicht van elk aandeel mag bovendien niet hoger dan 5% en niet lager dan 4% van de korf zijn (het aantal aandelen van de korf moet dus tussen 20 en 25 liggen). In tegenstelling tot de referentie-indexen, die worden gewogen op basis van de beurskapitalisatie (zoals de Euro Stoxx 50® of de S&P 500®), wordt door deze evenwichtige weging vermeden dat aandelen waarvan de koers al fors gestegen is, een te hoog gewicht krijgen.

De door de aandelen uitgekeerde dividenden worden niet herbelegd in de Index en het wisselrisico wordt niet ingedekt.

N.B.: de aandelen uit de financiële sector vertonen vanuit historisch oogpunt sterke hefboomeffecten en brengen dus een groter risico mee. In een aanpak die is gericht op kwaliteit, worden deze aandelen daarom uit de selectie gehouden.
(1) Volatiliteit kenmerkt de neiging van de koers van een aandeel, een fonds of een index om gedurende een bepaalde periode zowel te stijgen als te dalen. Hoe sterker de koers van een financiële waarde schommelt, hoe hoger de volatiliteit. De historische volatiliteit van een waarde kan een aanwijzing zijn voor het daaraan verbonden risiconiveau.

Beschrijving van het mechanisme

9 jaarlijkse variabele coupons

Naast de terugbetaling van het volledige belegde kapitaal op de einddatum(1) biedt Société Générale (FR) Atlantic Quality Coupon Note 2026 ook de opportuniteit om van jaarlijkse coupons(2) te genieten. Ieder jaar is de waarde van de coupon gelijk aan 100% van het rendement op jaarbasis (zoals hieronder gedefinieerd) van de Index, met een maximum van 3,5% (de kans hierop is erg klein). Indien de Index een negatief rendement behaalt in een bepaald jaar, wordt voor dat jaar geen coupon uitgekeerd.

Berekening van de coupons

Op elk van de 9 jaarlijkse observatiedata wordt het niveau van de Index vastgesteld en vergeleken met zijn beginniveau op 5 juli 2017, zodat het rendement van de Index kan worden bepaald. Het rendement op jaarbasis van de Index wordt dan verkregen door het rendement van de Index te delen door het aantal jaren die verstreken zijn sinds de uitgifte (het “rendement op jaarbasis”). De (bruto)waarde van de jaarlijkse coupon is dan gelijk aan 100% van het rendement op jaarbasis van de Index, met een maximum van 3,5%.

Voorbeeld van berekening van de coupons

De waarden in dit voorbeeld zijn louter illustratief en houden geen enkele voorspelling in voor de resultaten van het product.

ONGUNSTIG SCENARIO

In dit voorbeeld bekomt men een actuarieel brutorendement van -0,22% voor de belegging (rekening houdend met 2% instapkosten en voor roerende voorheffing van 30%).

NEUTRAAL SCENARIO

In dit voorbeeld bekomt men een actuarieel brutorendement van 1,30% voor de belegging (rekening houdend met 2% instapkosten en voor roerende voorheffing van 30%).

GUNSTIG SCENARIO

In dit voorbeeld bekomt men een actuarieel brutorendement van 1,30% voor de belegging (rekening houdend met 2% instapkosten en voor roerende voorheffing van 30%).

1. Exclusief kosten en behoudens faillissement of risico op faillissement van Société Générale.
2. Coupons onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).

De coupons die worden vermeld in deze brochure, zijn brutobedragen en brutopercentages, exclusief kosten en toepasselijke fiscaliteit.

Productprofiel

Dit complexe product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met minstens een beleggersprofiel B (Defensief) onder de productbenadering of minstens een beleggersprofiel A (Zeer defensief) onder de portefeuille-benadering voor zover de grenzen bepaald per productprofiel niet overschreden worden. Wij raden aan om enkel te beleggen in dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico’s eraan verbonden zijn.

VDK Spaarbank nv moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien dit product niet geschikt is voor u, hetzij niet geschikt voor uw beleggersprofiel of hetzij niet geschikt voor uw klantenportefeuille, moet VDK Spaarbank nv u daarvan verwittigen.

Indien VDK Spaarbank nv u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie..

                                                                                                   

Alvorens op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt het aan elke belegger aanbevolen om kennis te nemen van de inhoud van de juridische documentatie, en meer in het bijzonder van de rubriek “Risicofactoren” van het Drawdown Prospectus.

Het VDK-productprofiel is een eigen rating van VDK Spaarbank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om 4 productprofielen, van A voor producten met het laagste risico tot D voor producten met het hoogste risico. Deze rating steunt op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de activa klasse, de stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit van de markt en de rating van de uitgever/garant toegekend door de ratingagentschappen. Er wordt echter geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico (zie hieronder).

Voor meer informatie kunt u terecht in uw vertrouwde VDK-vestiging of op de website https://www.vdk.be/particulieren/beleggen

Voornaamste risico’s

KREDIETRISICO: De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Uitgever Société Générale, die beschikt over een A-rating (stabiel) volgens S&P, een A2-rating (stabiel) volgens Moody’s en een A-rating (stabiel) volgens Fitch. Als de Uitgever in gebreke blijft (bv. door een faillissement), kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Uitgever kan een weerslag hebben op de marktprijs van Société Générale (FR) Atlantic Quality Coupon Note 2026. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de Uitgever zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen.

RISICO VAN PRIJSSCHOMMELING: De belegger moet beseffen dat de waarde van Société Générale (FR) Atlantic Quality Coupon Note 2026 gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij vervroegde verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van Société Générale (FR) Atlantic Quality Coupon Note 2026. Het recht op terugbetaling van het kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Solactive Atlantic Quality Index (Price Return), de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Uitgever. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd.

LIQUIDITEITSRISICO: Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt SG Option Europe voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door SG Option Europe). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van SG Option Europe worden gewijzigd of opgeschort. Het is dus mogelijk dat de belegger niet in staat is om zijn schuldbewijzen vóór de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan SG Option Europe gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters bepaald wordt.

RISICO VERBONDEN AAN DE INDEX: Als de Index het voorwerp zou zijn van een uitzonderlijke gebeurtenis (zoals de afschaffing of het niet publiceren van de waarde ervan, enz.), kunnen de voorwaarden van de gestructureerde obligatie worden aangepast om het product in soortgelijke omstandigheden (zonder kosten voor de belegger) te behouden. In datzelfde geval behoudt de Emittent zich ook het recht voor om over te gaan tot een terugbetaling van minimaal 100% van de nominale waarde van het product op de eindvervaldag, desgevallend vermeerderd met de marktwaarde van de swapcomponent, gekapitaliseerd tegen de financieringsrente van Société Générale die geldt als de uitzonderlijke gebeurtenis zich voordoet (behoudens faillissement of risico op faillissement van Société Générale). Deze modaliteit wordt monetisatie genoemd. Als alternatief kan de klant het product vóór de vervaldag ervan verkopen tegen de marktprijs ten aanzien van SG Option Europe (zonder andere bijkomende kosten te betalen dan degene die inherent zijn aan en onvermijdelijk voor het uitvoeren van deze terugbetaling, rekening houdend met de terugbetaling van de eventuele structureringskosten betaald aan de Emittent en pro rata temporis berekend ten opzichte van de resterende looptijd van het product).
Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Drawdown Prospectus (pagina’s 48 tot 55) te raadplegen.

RISICO VAN BEPERKT RENDEMENT: Bij een ongunstige evolutie van de Index, loopt de belegger het risico een lager rendement te krijgen dan bij een risicoloze belegging. De coupon kan nul bedragen.

RISICO VAN VERVROEGDE TERUGBETALING: In geval van overmacht, waardoor het behoud van het product definitief onmogelijk wordt kan de Emittent de houders op de hoogte stellen van de vervroegde terugbetaling van de gestructureerde obligaties. Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald, wordt bepaald op basis van de ingevorderde bedragen (en derhalve beschouwd als representatief voor de marktwaarde van de gestructureerde obligaties), zonder andere bijkomende kosten dan degene die onvermijdelijk zijn om tot deze vervroegde terugbetaling over te gaan. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de gestructureerde obligaties. Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Drawdown Prospectus (pagina’s 16, 28 en 43 tot 55) te raadplegen.

Kenmerken van het product

TYPE: Note volgens Engels recht.

UITGEVER: Société Générale [S&P A (stabiel), Moody’s A2 (stabiel), Fitch A (stabiel) op 25/04/2017]. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de Uitgever. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode wezenlijk zou veranderen, worden de klanten van VDK Spaarbank die op dit product hebben ingetekend, hiervan ingelicht.

DISTRIBUTEUR: VDK Spaarbank nv.

EFFECTEN:

 • Nominale waarde: 1.000 EUR
 • Bedrag van de uitgifte: maximaal 50.000.000 EUR
 • ISIN-code: XS1574595895

RISICO’S: De belangrijkste risico’s verbonden aan deze gestructureerde obligatie staan beschreven in de sectie "Voornaamste risico's".

MUNTEENHEID: EUR

UITGIFTEPRIJS: 100% van de nominale waarde (exclusief kosten).

DATUM VAN UITGIFTE EN VAN BETALING: 5 Juli 2017

EINDDATUM EN TERUGBETALINGSDATUM: 13 Juli 2026

TERUGBETALING OP DE EINDDATUM: 100% van de nominale waarde (exclusief kosten), behoudens faillissement of wanbetaling van Société Générale, evenals de eventuele laatste coupon.

RENDEMENT:

 • Initiële begindatum: 5 juli 2017
 • Onderliggende Index: Solactive Atlantic Quality Index (Price Return) - (Bloomberg-code: SOLAQ Index)
 • Recht op 9 potentiële jaarlijkse coupons, waarvan het bedrag gelijk zal zijn aan 100% van het rendement op jaarbasis van de Index, met een maximum van 3,5%.
 • Jaarlijkse observatiedata: 05/07/2018; 05/07/2019; 06/07/2020; 05/07/2021; 05/07/2022; 05/07/2023; 05/07/2024; 07/07/2025; 06/07/2026
 • Betaaldata van de coupons: 12/07/2018; 12/07/2019; 13/07/2020; 12/07/2021; 12/07/2022; 12/07/2023; 12/07/2024; 14/07/2025; 13/07/2026

RISICOPROFIEL VDK SPAARBANK NV: Defensief.
VDK Spaarbank nv zal de beleggers informeren over elke wijziging in verband met het risicoprofiel en/of de waarde van de Société Générale (FR) Atlantic Quality Coupon Note 2026 op de website https://uw-thuisbank/beleggen/gestructureerde-obligaties/société-générale-fr-atlantic-quality-coupon-note-2026

NOTERING: Luxembourg Stock Exchange.

SECUNDAIRE MARKT & PUBLICATIE VAN DE WAARDE VAN HET PRODUCT: Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt SG Option Europe voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door SG Option Europe). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van SG Option Europe worden gewijzigd of opgeschort. De belegger zou dus in de onmogelijkheid kunnen verkeren om zijn schuldbewijzen voor de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan SG Option Europe gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters wordt bepaald. De indicatieve waarde van de Notes zal worden vermeld in de effectenstaten die online beschikbaar zijn via online@vdk of in de vestigingen van VDK Spaarbank nv. De indicatieve waarde van het product gedurende de looptijd is eveneens op aanvraag beschikbaar in elke VDK-vestiging en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes.

KOSTEN EN COMMISSIES:

 • Instapkosten: 2%
 • Distributiekosten: Société Générale betaalt aan VDK Spaarbank nv een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 0,50% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de Uitgever aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • Makelaarskosten: SG Option Europe past een spread van maximaal 1% toe, VDK Spaarbank nv voegt daaraan een marge van maximaal 1% toe.
 • De bewaring op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv is gratis.

FISCALITEIT:
Roerende voorheffing: 30% op de waarde van elke eventuele jaarlijkse coupon. Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen. Van toepassing op een gemiddelde retail client in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont.

Taks op beursverrichtingen (TOB):

 • Inschrijving op de primaire markt: nihil
 • Op de secundaire markt: 0,09% op de verkoop en aankoop (max. 1.300 EUR per verrichting)

LEVERING: Geen materiële levering mogelijk, bewaring gebeurt gratis op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv. Beleggers die de effecten op een rekening bij een andere financiële instelling wensen te plaatsen, moeten zich vooraf informeren over de geldende tarieven.

PUBLICATIE VAN DE WAARDE VAN HET PRODUCT: De waarde van het product gedurende de looptijd is op aanvraag beschikbaar bij uw VDK-vestiging en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes

KLACHT: Bij klachten kunt u zich wenden tot VDK Spaarbank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be. Als u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Documenten

Alvorens op de Notes in te tekenen, worden de beleggers verzocht om de juridische documentatie te raadplegen en om meer in het bijzonder inzage te nemen van de erin opgenomen risicofactoren.