Accent Fund Equity World

Accent Fund Equity World

Portefeuille beheerd door Société Générale Private Banking NV

Beleggingsbeleid

Accent Fund Equity World, een compartiment van onbepaalde duur van de zelfbeheerde bevek naar Belgisch recht Accent Fund, streeft naar een rendement door minimaal 85% van zijn vermogen te beleggen in een wereldwijde selectie van aandelen.

De beleggingspolitiek is internationaal georiënteerd en is vooral op fundamentele analyse gebaseerd. Daar het compartiment vooral bestemd is voor de Europese belegger, is minimaal 50% belegd in de Europese aandelenmarkten. Daarnaast kan het compartiment maximaal 20% van zijn vermogen beleggen in één economische activiteitensector en maximum 25% in de nieuwe groeilanden.

Aandelen van bedrijven die duidelijke inbreuken plegen op sociale, ethische of milieureglementeringen komen niet in aanmerking voor opname in het fonds. Om het risico van het fonds in te dekken kan eventueel beroep gedaan worden op derivaten.

Alvorens je inschrijft, dien je de desbetreffende EBI (document met essentiële beleggersinformatie) en het prospectus te lezen. Deze documenten zijn eveneens op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Rendement

Actuariële rendementen Accent Fund Equity World op jaarbasis (kapitalisatie deelbewijs)
27/09/2017

Actuarieel rendement (%)
op 1 jaar op 3 jaar op 5 jaar op 10 jaar sinds lancering
3,59% 3,75% 6,93% 1,11% 0,98%

Bron tabel: Société Générale Private Banking NV
De tabel handelt over de voorbije jaren en vormt geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

De tabel bevat het actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICB op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en sinds lancering. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatiedeelbewijzen van de ICB en houden geen rekening met instap- en uitstapkosten en eventuele taksen. De rendementcijfers uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. De waarde van het fonds kan dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Het fonds werd opgericht op 6 mei 1998. De voorgestelde rendementscijfers zijn berekend in EUR, de valuta van het fonds.

Risico's

 • Marktrisico: De aandelencomponent is steeds de grootste component van de portefeuille. Hierdoor is er een belangrijke gevoeligheid voor de evolutie van de aandelenmarkten voelbaar in dit fonds.

 • Wisselkoers- of valutarisico: Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.

 • Rendementsrisico: Doordat de portefeuille hoofdzakelijk belegd is in aandelen is het risico op sterk schommelende returns aanwezig. In een negatieve aandelenomgeving kan dit compartiment geconfronteerd worden met negatieve returns.

 • Kapitaalrisico: Geen kapitaalbescherming.  

Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Looptijd

Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag.

Kosten

 • Instapkosten: 2% bij vdk bank
 • Uitstapkosten: 0%
 • Lopende kosten: 1,50% die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
 • Bewaarkosten: momenteel gratis bewaard op een effectenrekening bij vdk bank

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij naar de paragraaf ‘Provisies en kosten’ van het prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap): 1,32% (max. 4.000 EUR)
 • Roerende voorheffing op dividenden: niet van toepassing
 • Roerende voorheffing in geval van terugkoop*:
  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: nee
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): niet van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval dat een compartiment voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen belegt, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Deze fiscale regels zijn van toepassing voor retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie en kan later wijzigen.

Netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt wekelijks bekendgemaakt in de Belgische dagbladen “De Tijd” en “L’Echo” en is eveneens beschikbaar via de website van Société Générale Private Banking (www.privatebanking.societegenerale.be).

Minimale belegging: 1 deelbewijs

Wettelijke documenten

De intekening op Accent Fund Equity World is onderworpen aan de bepalingen van volgende wettelijke documenten (essentiële beleggersinformatie en prospectus) en relevante documenten. Lees de essentiële beleggersinformatie en het prospectus alvorens je intekent:

Deze documenten zijn ook op eenvoudige vraag gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Klachtenbehandeling

Met eventuele klachten kan je in eerste instantie terecht bij:

vdk bank nv (FSMA 020230 A) - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent, tel. 09 269 32 31 - e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be.

Indien het geschil niet opgelost geraakt kan je een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Heb je interesse?

Maak nu een afspraak bij je vertrouwde vdk-vestiging.