Carmignac Patrimoine

Carmignac Patrimoine

Beheerder: Carmignac Gestion

Beleggingsbeleid

Carmignac Patrimoine, een gemeenschappelijk beleggingsfonds van onbepaalde duur naar Frans recht, is een gediversifieerd fonds dat voor maximaal 50% is belegd in internationale aandelen. Het is voor minimum 50% en maximum 100% geïnvesteerd in geldmarktinstrumenten, schatkastcertificaten, bedrijfs- en staatsobligaties (mogelijk aan de inflatie gekoppeld, al of niet gedekt, inclusief covered bonds) met variabele en/of vaste rente uit de eurozone en de internationale markten en opkomende markten.

De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan de benchmark. De benchmark bestaat voor 50% uit de wereldindex MSCI AC World NR (USD), berekend met herbelegde nettodividenden, en voor 50% uit de wereldindex voor obligaties Citigroup WGBI All Maturities, berekend op basis van herbelegde coupons.

Alvorens je inschrijft, dien je de desbetreffende EBI (document met essentiële beleggersinformatie) en het prospectus te lezen. Deze documenten zijn eveneens op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Rendement

Actuariële rendementen Carmignac Patrimoine (kapitalisatie deelbewijs) op jaarbasis
29/12/2017

Actuarieel rendement (%)
op 1 jaar op 3 jaar op 5 jaar op 10 jaar sinds lancering
0,09% 1,55% 3,36% 4,49% NB*

*NB = niet beschikbaar

Bron tabel: Carmignac Gestion
De tabel handelt over de voorbije jaren en vormt geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

De tabel bevat het actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICB op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatiedeelbewijzen van de ICB en houden geen rekening met instap- en uitstapkosten en eventuele taksen. De rendementcijfers uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. De waarde van het fonds kan dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Het fonds werd opgericht op 11 juli 1989. De voorgestelde rendementscijfers zijn berekend in EUR, de valuta van het fonds.

Risico's

 De belangrijkste risico's voor het compartiment:

 • Marktrisico: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden. Veranderingen in de rentestanden kunnen eveneens de netto-inventariswaarde beïnvloeden.

 • Kredietrisico: Het fonds wordt belegd in effecten waarvan de kredietkwaliteit kan verslechteren. Het risico bestaat dus dat de emittent niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 • Tegenpartijrisico: Het fonds kan verlies lijden ingeval een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, met name in het kader van transacties in derivaten op onderhandse markten.

 • Risico in verband met China: Aan de beleggingen in dit fonds zijn aan China en het gebruik van Stock Connect gerelateerde risico's verbonden.

 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementsrisico hangt nauw samen met het marktrisico.

 • Kapitaalrisico: Geen kapitaalbescherming.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Looptijd

Het gemengd fonds werd opgericht op 11 juli 1989 voor een duur van 99 jaar (negenennegentig jaar).

Kosten

 • Instapkosten: 2% bij vdk bank
 • Uitstapkosten: 0%
 • Lopende kosten: 1,79% die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
 • Bewaarkosten: momenteel gratis bewaard op een effectenrekening bij vdk bank

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij naar de paragraaf ‘Provisies en kosten’ van het prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap): niet van toepassing
 • Roerende voorheffing op dividenden: niet van toepassing
 • Roerende voorheffing in geval van terugkoop*:
  • ICB dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval dat een ICB voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen belegt, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Deze fiscale regels zijn van toepassing voor retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie en kan later wijzigen.

Netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd op de website www.fundsinfo.com of www.carmignac.com.

Minimale belegging: 1 deelbewijs

Wettelijke documenten

De intekening op Carmignac Patrimoine is onderworpen aan de bepalingen van volgende wettelijke documenten (essentiële beleggersinformatie en prospectus) en relevante documenten. Lees de essentiële beleggersinformatie en het prospectus alvorens je intekent:

Deze documenten zijn ook op eenvoudige vraag gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Klachtenbehandeling

Met eventuele klachten kan je in eerste instantie terecht bij:

vdk bank nv (FSMA 020230 A) - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent, tel. 09 269 32 31 - e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be.

Indien het geschil niet opgelost geraakt kan je een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Heb je interesse?

Maak nu een afspraak bij je vertrouwde vdk-vestiging.