Codeis Securities SA (LU) 95 Atlantic Quality 2021

Codeis Securities SA (LU) 95 Atlantic Quality 2021

Opgelet: Deze aanbieding is afgelopen
Gestructureerd AFGELEID INSTRUMENT uitgegeven door Codeis Securities S.A.
Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito’s bij VDK Spaarbank nv

Inschrijvingsperiode: van 30 mei 2016 tot en met 15 juli 2016 (behoudens vervroegde afsluiting)

Kenmerken Codeis Securities SA (LU) 95 Atlantic Quality 2021

 • Uitgever: Codeis Securities S.A. (de “Uitgever”)
 • Blootstelling van 95% van het kapitaal aan deposito’s bij VDK Spaarbank nv

 • Looptijd: 5 jaar

 • Recht op minstens 95% van het belegde kapitaal (exclusief kosten) op de
  eindvervaldag(1). De belegger kan een kapitaalverlies lijden op het belegde kapitaal van maximum 5% (exclusief kosten).

 • Recht op een eventuele terugbetalingspremie(2) op de eindvervaldag, gekoppeld aan de prestatie van de Index Solactive Atlantic Quality (Price Return). Als de gemiddelde prestatie van de Index positief is, zal de terugbetalingspremie op einddatum gelijk zijn aan 100% van de gemiddelde prestatie van de onderliggende Index (met een maximum van 23% bruto).

 • Om zijn verplichtingen te vervullen, gaat Codeis Securities S.A. over tot:

  • enerzijds een deponering bij VDK Spaarbank nv, om de terugbetaling van 95% van het kapitaal op de eindvervaldag mogelijk te maken, en

  • anderzijds een swap (een financieel uitwisselingscontract met het oog op het verkrijgen van rendement) bij Société Générale om u recht te geven op:

   • de potentiële meerwaarde van maximum 23% (als de gemiddelde prestatie van de Solactive Atlantic Quality (Price Return) index positief is).

   • de eventuele terugbetaling van bijkomend kapitaal (maximaal 5%) bovenop de via de deponering terugbetaalde 95% (als de prestatie van de Solactive Atlantic Quality (Price Return) index negatief is, maar hoger dan -5%)

 • Bijgevolg:
  • Bij een faillissement of risico op faillissement van de Uitgever Codeis Securities S.A., Société Générale of VDK Spaarbank nv loopt u het risico dat u niet de sommen ontvangt waarop u recht zou hebben en het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest.
  • Daarnaast bent u onderworpen aan een bijkomend kredietrisico op Société Générale in het kader van de swap. Op die manier kan het faillissement
   of het risico op faillissement van de Uitgever Codeis Securities S.A. of van Société Générale desgevallend een weerslag hebben op de potentiële meerwaarde die op de vervaldag te betalen is. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf “Dubbel kredietrisico” op pagina 8 en de technische kenmerken van Codeis Securities S.A. op pagina 9 van de publicitaire brochure.

(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv..
(2) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of Société Générale.
De termen “kapitaal” en “belegde kapitaal” die worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de Notes, hetzij 1.000 EUR per Note, exclusief kosten en fiscaliteit. Het terugbetaalde bedrag en de eventuele terugbetalingspremie worden berekend op basis van deze nominale waarde.

De Solactive Atlantic Quality Index:
Aandelen geselecteerd in Europa en in de Verenigde Staten.

Dit product, uitgedrukt in EUR, is gekoppeld aan de evolutie van de Solactive Atlantic Quality Price Return Index, die representatief is voor een dynamische portefeuille van twintig tot vijfentwintig gelijk gewogen Europese en Amerikaanse aandelen die worden geselecteerd op basis van kwaliteitscriteria.

De 20 tot 25 aandelen in de korf zijn evenwichtig gewogen, bovendien wordt de samenstelling van de Index elk kwartaal aangepast om ervoor te zorgen dat de kwaliteitscriteria doorlopend worden nageleefd.

De slotkoers van de Index, van het type «Price Return» wordt elke dag onafhankelijk berekend door Solactive. U belegt niet rechtstreeks in deze aandelen en hierdoor heeft u geen recht op de dividenden die deze aandelen uitkeren.

TYPE BELEGGING / Codeis Securities S.A. (LU) 95 Atlantic Quality 2021 is een gestructureerd afgeleid instrument. Door in te tekenen op dit afgeleid instrument (de “Note”) maakt u geld over aan de Uitgever die zich ertoe verbindt om u minstens 95% van het belegde kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de eindvervaldag en om u de eventuele terugbetalingspremie uit te keren. In geval van faillissement of risico op faillissement van de Uitgever (Codeis Securities S.A.) en/of VDK Spaarbank nv loopt u het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet terugkrijgt en het geïnvesteerde bedrag (gedeeltelijk) verliest. Door in te schrijven op dit product neemt u dus een dubbel kredietrisico op de Uitgever en op VDK Spaarbank nv. Bovendien bestaat er een contract tussen de Uitgever en Société Générale, via hetwelk Société Générale de rendementsmotor van de Note verstrekt aan de Uitgever, zodat die de eventuele terugbetalingspremie kan uitkeren aan de belegger. De beleggers dragen dus een bijkomend kredietrisico op Société Générale voor het recht op de uitkering van de eventuele terugbetalingspremie.

POTENTIËLE BELEGGERS / Dit complexe instrument is bestemd voor ervaren beleggers die over voldoende kennis beschikken om, gelet op hun financiële positie, de voordelen van en de risico’s verbonden aan beleggingen in dit complexe instrument te beoordelen (zij dienen vooral vertrouwd te zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten).

Een selectie van Europese en Amerikaanse aandelen op basis van kwaliteitscriteria

Ondanks de eerste tekenen van herstel is de economische context nog steeds onzeker. Daarom is het meer dan ooit belangrijk om bij indirecte aandelenbeleggingen via een afgeleid instrument, de onderliggende waarden zo goed mogelijk uit te kiezen. Door bedrijven te selecteren op basis van kwaliteitscriteria, kunnen de risico’s onder controle worden gehouden en op middellange en lange termijn betere financiële resultaten worden geboekt. De aandelen van deze bedrijven bieden qua beurspotentieel de beste vooruitzichten, maar zijn in tijden van economische vertraging of crisis ook het best gewapend tegen koersdalingen.

Codeis Securities S.A. (LU) 95 Atlantic Quality 2021 is gekoppeld aan de gespecialiseerde Solactive Atlantic Quality (Price Return) Index. Hierdoor kunnen beleggers profiteren van een selectie van kwaliteitsondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten.

Om de evolutie, de samenstelling en de regels van de Index te volgen, kunnen beleggers de website van Solactive raadplegen op het volgende adres: http://www.solactive.com/equityindexing/solactive-indices/?index=DE000SLA08U5.

De Index in het kort

De Index wordt systematisch berekend en gepubliceerd door Solactive, een onafhankelijk agentschap dat zich toelegt op de creatie en de berekening van indexen.

De Index bestaat uit aandelen die worden geselecteerd uit:

 • De 600 grootste beurskapitalisaties in Europa: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland
 • De 500 grootste beurskapitalisaties in de Verenigde Staten
 • Door de gelijktijdige blootstelling aan Europese en Amerikaanse aandelen kan er geput worden uit de twee belangrijkste motoren van de wereldeconomie. Bovendien is dit een bron van diversificatie dankzij de uiteenlopende cycli die deze markten kunnen vertonen

Deze Index voorziet in een blootstelling aan de prestatie van een evenwichtig gewogen korf van aandelen die worden geselecteerd omwille van:

 • Hun prestatiepotentieel op middellange en lange termijn via kwaliteitsfilters die bekend staan om hun relevantie (ratio’s van fundamentele analyse)
   
 • Hun aantrekkelijke dividenden en geringe volatiliteit*, waardoor het risico dus binnen de perken blijft (de belegger ontvangt niet de dividenden van de aandelen waaruit de Index bestaat)

Het gewicht van elk aandeel mag bovendien niet hoger dan 5% en niet lager dan 4% van de korf zijn (het aantal aandelen van de korf moet dus tussen 20 en 25 liggen). In tegenstelling tot de referentie-indexen, die worden gewogen op basis van de beurskapitalisatie (zoals de Euro Stoxx 50® of de S&P 500®), wordt door deze evenwichtige weging vermeden dat aandelen waarvan de koers al fors gestegen is, een te hoog gewicht krijgen.

De door de aandelen uitgekeerde dividenden worden niet herbelegd in de Index en het wisselrisico wordt niet ingedekt.

N.B.: de aandelen uit de financiële sector vertonen vanuit historisch oogpunt sterke hefboomeffecten en brengen dus een groter risico mee. In een aanpak die is gericht op kwaliteit, worden deze aandelen daarom uit de selectie gehouden.
* Volatiliteit kenmerkt de neiging van de koers van een aandeel, een fonds of een index om gedurende een bepaalde periode zowel te stijgen als te dalen. Hoe sterker de koers van een financiële waarde schommelt, hoe hoger de volatiliteit. De historische volatiliteit van een waarde kan een betrouwbare aanwijzing zijn voor het daaraan verbonden risiconiveau.

Beschrijving van het mechanisme

Op de eindvervaldag geeft Codeis Securities S.A. (LU) 95 Atlantic Quality 2021 de belegger het recht op de terugbetaling van minstens 95% van het belegde kapitaal(1).

Plus een eventuele terugbetalingspremie(2), gelijk aan 100% van de gemiddelde prestatie van de Index (met een maximum van 23% bruto)

• Op de initiële observatiedatum (22/07/2016), bekijkt men het slotniveau van de Index die dan als beginniveau geldt.

• De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde te nemen van 19 maandelijkse observatiedata (tussen 22/01/2020 en 22/07/2021) en dit te vergelijken met het beginniveau van de Index (vaststelling op 22/07/2016).

Met andere woorden, de belegger ontvangt op de vervaldag:

 • Indien de gemiddelde prestatie van de Index negatief is:
  100% van het belegde kapitaal(1) plus de gemiddelde prestatie van de Index, binnen de grens van -5%. In dat geval loopt de belegger een risico op kapitaalverlies van maximaal 5%.
 • Indien de gemiddelde prestatie van de Index positief is:
  100% van het belegde kapitaal(1) plus een meerwaarde ten belope van 100% van de gemiddelde prestatie(2) van de Index (met een maximum van 23% bruto).

1. Exclusief kosten en behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv.
2. Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of Société Générale.
De terugbetalingspremies die worden vermeld, zijn brutobedragen en brutopercentages, exclusief kosten en toepasselijke fiscaliteit.

Illustratie van het mechanisme

De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege VDK Spaarbank nv. Voor onderstaande voorbeelden veronderstellen we dat het beginniveau van de Index 100 (indicatief niveau) bedraagt. Bij een faillissement of risico op faillissement van VDK Spaarbank nv, Société Générale en/of de uitgever Codeis Securities S. A., kan de belegger minder dan zijn belegde kapitaal ontvangen, of zelfs volledig kapitaalverlies lijden.

ONGUNSTIG SCENARIO

De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde prestatie van de Index. Tijdens de laatste 1,5 jaar berekent men de gemiddelde prestatie van de Index door de 19 maandelijkse prestaties te observeren en ze te vergelijken met het beginniveau van de Index. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt -18% in dit voorbeeld. Er wordt geen terugbetalingspremie uitgekeerd.

 • Op de eindvervaldag ontvangt de belegger 95% van het belegde kapitaal(1), i.e. het maximum van:
  • 100% van het belegde kapitaal(1) plus de gemiddelde prestatie van de Index (-18%), dit is 82% van het belegde kapitaal en
  • 95% van het belegde kapitaal(1).
 • Dit stemt overeen met een actuarieel rendement van -1,31% (rekening houdend met 1,5% instapkosten).

NEUTRAAL SCENARIO

De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde prestatie van de Index. Tijdens de laatste 1,5 jaar berekent men de gemiddelde prestatie van de Index door de 19 maandelijkse prestaties te observeren en ze te vergelijken met het beginniveau van de Index. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt 12,5% in dit voorbeeld. Op de einddatum wordt de terugbetalingspremie, gelijk aan 100% van die prestatie, uitgekeerd, ofwel 12,5% (= 100% x 12,5%).

• Op de eindvervaldag ontvangt de belegger, bovenop deze terugbetalingspremie(2), het volledige belegde kapitaal(1).

• Dat stemt overeen met een actuarieel rendement van 2,07% (rekening houdend met 1,5% instapkosten en voor roerende voorheffing van 30%).

GUNSTIG SCENARIO

De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde prestatie van de Index. Tijdens de laatste 1,5 jaar berekent men de gemiddelde prestatie van de Index door de 19 maandelijkse prestaties te observeren en ze te vergelijken met het beginniveau van de Index. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt 38% in dit voorbeeld. Op de einddatum wordt de terugbetalingspremie, gelijk aan 100% van die prestatie met een maximum van 23%, uitgekeerd, ofwel 23%.

• Op de eindvervaldag ontvangt de belegger, bovenop deze terugbetalingspremie(2), het volledige belegde kapitaal(1), .

• Dit stemt overeen met een actuarieel rendement van 3,90% (rekening houdend met 1,5% instapkosten en voor roerende voorheffing van 30%).

1. Exclusief kosten en behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv.
2. Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of Société Générale.
De terugbetalingspremies die worden vermeld, zijn brutobedragen en brutopercentages, exclusief kosten en toepasselijke fiscaliteit.

Productprofiel

Dit complexe product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met minstens een beleggersprofiel C (Dynamisch) onder de productbenadering of minstens een beleggersprofiel B (Defensief) onder de portefeuille-benadering voor zover de grenzen bepaald per productprofiel niet overschreden worden. Wij raden aan om enkel te beleggen in dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico’s eraan verbonden zijn. VDK Spaarbank nv moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien dit product niet geschikt is voor u, hetzij niet geschikt voor uw beleggersprofiel of hetzij niet geschikt voor uw klantenportefeuille, moet VDK Spaarbank nv u daarvan verwittigen. Indien VDK Spaarbank nv u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

« LAGER RISICO                                                                                                        HOGER RISICO »

Alvorens op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt het aan elke belegger aanbevolen om kennis te nemen van de inhoud van de juridische documentatie, en meer in het bijzonder van de rubriek “Risicofactoren” van het Drawdown Prospectus.

Het VDK-productprofiel is een eigen rating van VDK Spaarbank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om 4 productprofielen, van A voor producten met het laagste risico tot D voor producten met het hoogste risico. Deze rating steunt op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de activa klasse, de stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit van de markt, de rating van de emittent/garant toegekend door de ratingagentschappen. Er wordt echter geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico (zie hieronder). Voor meer informatie kunt u terecht in uw vertrouwde VDK-vestiging of op de website https://www.vdk.be/particulieren/beleggen.

Voornaamste risico’s

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Als de gemiddelde prestatie van de Index, vastgesteld het laatste 1,5 jaar van de belegging (rekenkundig gemiddelde van de 19 maandelijkse vaststellingen), lager is dan de beginwaarde, zal de belegger een kapitaalverlies lijden dat gelijk is aan de daling van de Solactive Atlantic Quality (Price Return) Index, met echter een terugbetaling van minstens 95% van het belegde kapitaal (exclusief kosten).

DUBBEL KREDIETRISICO: Met de aankoop van dit product stelt u zich bloot aan een dubbel kredietrisico van de Uitgever, Codeis Securities S.A. en/ of VDK Spaarbank nv voor de deposito’s van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij laatstgenoemde. In geval van risico op faillissement of faillissement van Codeis Securities S.A. en/of VDK Spaarbank nv is het mogelijk dat u uw kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt. Indien VDK Spaarbank nv zware solvabiliteitsproblemen zou kennen, zouden de fondsen die de Uitgever bij VDK Spaarbank nv in bewaring heeft gegeven in het kader van de uitgifte van de schuldbewijzen, volgens de beslissing van de regelgever volledig of gedeeltelijk kunnen worden geannuleerd, of omgezet in eigen vermogensinstrumenten (aandelen). Aangezien deze in bewaring gegeven fondsen dienen voor de terugbetaling van het belegde kapitaal aan de belegger, loopt deze het risico dat hij de sommen waarop hij recht heeft, niet ontvangt en het belegde bedrag volledig of gedeeltelijk verliest.

RISICO OP NIET-UITKERING VAN DE EVENTUELE TERUGBETALINGSPREMIE: De belegger loopt het risico dat de eventuele terugbetalingspremie niet wordt uitgekeerd in geval van faillissement of risico op faillissement van Codeis Securities S.A. en/of Société Générale.

RENDEMENTSRISICO: Codeis Securities S.A. (LU) 95 Atlantic Quality 2021 biedt geen vast rendement op de eindvervaldag. Als de gemiddelde prestatie van de Index, vastgesteld het laatste 1,5 jaar van de belegging (rekenkundig gemiddelde van de 19 maandelijkse vaststellingen), sinds het begin nul of negatief is, zult u geen positief rendement boeken. De weerhouden gemiddelde prestatie van de Index op de eindvervaldag (rekenkundig gemiddelde van de 19 maandelijkse vaststellingen) kan bovendien lager zijn dan de slotwaarde van de Index op de vervaldatum.

LIQUIDITEITSRISICO: De schuldbewijzen worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, verzekert Société Générale een dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door Société Générale). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. Het is dus mogelijk dat de belegger niet in staat is om zijn schuldbewijzen vóór de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters bepaald wordt.

RISICO VAN PRIJSSCHOMMELING: U moet er zich van bewust zijn dat de waarde van Codeis Securities S.A. (LU) 95 Atlantic Quality 2021 gedurende de looptijd ervan onder de uitgifteprijs kan liggen. Bij vervroegde verkoop kunt u dan kapitaalverlies lijden. Tot de vervaldag kan de waarde van Codeis Securities S.A. (LU) 95 Atlantic Quality 2021 erg volatiel zijn als gevolg van de evolutie van de marktparameters, en met name van de evolutie van de Solactive Atlantic Quality Index (Price Return), de rente en de perceptie van het kredietrisico van VDK Spaarbank nv. Het recht op terugbetaling van minimaal 95% van het belegde kapitaal (exclusief kosten) geldt enkel op de eindvervaldag.

RISICO VERBONDEN AAN DE INDEX: Indien de Index de impact zou ondervinden van een uitzonderlijke gebeurtenis, zoals een wezenlijke verandering, zijn afschaffing of het niet publiceren van de waarde ervan, dan zouden de voorwaarden van het gestructureerd afgeleid instrument kunnen worden aangepast om met deze gebeurtenis rekening te houden, en heeft de Uitgever de mogelijkheid om over te gaan tot een vervroegde terugbetaling tegen de marktwaarde van de schuldbewijzen, die hoger of lager kan zijn dan de nominale waarde van de gestructureerde afgeleide instrumenten. Deze elementen kunnen een verlies op het product meebrengen. Meer details over deze gebeurtenissen en de gevolgen ervan voor de belegger vindt u op pagina’s 209 tot 235 van het Basisprospectus van het Codeis emissieprogramma (deel ”Technical Annex”).

Kenmerken van het product

TYPE: Gestructureerd afgeleid instrument volgens Engels recht.

UITGEVER: Codeis Securities S.A., effectiseringsvennootschap naar Luxemburgs recht, heeft als doel de uitgifte van Notes die afgeschermd zijn door activa aangehouden in aparte en afgezonderde compartimenten. In dat verband kunnen de houders van Notes die aan een uitgifte verbonden zijn, enkel beperkt verhaal hebben op de activa aangehouden in het compartiment dat specifiek voor deze uitgifte werd opgericht. Als Codeis Securities S.A. in gebreke blijft of failliet gaat voor een compartiment, kunnen de schuldeisers van dit compartiment dan ook alleen beslag leggen op de activa van dit compartiment en in geen geval op de activa van de andere compartimenten van de Uitgever. In het kader van deze uitgifte zal Codeis Securities S.A. bij VDK Spaarbank het merendeel van het uitgiftebedrag van de Notes in bewaring geven, waardoor de terugbetaling van 95% van het kapitaal op de vervaldag van de Notes is gewaarborgd (als de Uitgever niet in gebreke blijft en er geen sprake is van vervroegde terugbetaling van de Notes). Het saldo zal door Codeis Securities S.A. worden gebruikt voor het sluiten van een swapovereenkomst met Société Générale, met het oog op het verlenen van het recht op de terugbetalingspremie. Deze Notes worden op deze manier zowel gedekt door het vorderingsrecht dat Codeis Securities S.A. heeft op VDK Spaarbank in het kader van de teruggave van de in bewaring gegeven sommen, als door het vorderingsrecht dat Codeis Securities S.A. heeft op Société Générale in het kader van de swapovereenkomst. Als Codeis Securities S.A. in gebreke blijft, zal een onafhankelijke Trustee die de beleggers vertegenwoordigt en in hun belang handelt, overgaan tot de vereffening van de in pand gegeven activa binnen het compartiment, om de vervroegde terugbetaling van de Notes mogelijk te maken. Het bedrag dat iedere belegger krijgt terugbetaald, zal dan ook worden bepaald op basis van de bedragen die de Trustee heeft ingevorderd. De aandacht van de beleggers wordt dus gevestigd op het feit dat het aldus terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Nog andere gebeurtenissen kunnen leiden tot een vervroegde terugbetaling van de Notes, zoals, zonder dat deze lijst volledig is, een geval van faillissement of risico op faillissement dat een weerslag heeft op VDK Spaarbank (in het kader van de inbewaringgeving) of Société Générale (in het kader van de swapovereenkomst), de invoering van een ongunstige fiscale maatregel of van een reglementering die het behoud van de uitgifte onmogelijk maakt. De Uitgever kan dan overgaan tot de vervroegde terugbetaling van de Notes en onder meer de terugbetaling eisen van het bij VDK Spaarbank in bewaring gegeven bedrag. Het terug te betalen bedrag wordt dan ook bepaald op basis van de ingevorderde bedragen. In het geval van de vervroegde terugbetalingen zoals hierboven vermeld, kan de terugbetaling in een of meerdere keren gebeuren, tot twee jaar na de geplande vervaldatum. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Voor meer details verwijzen we naar de juridische documentatie.

DISTRIBUTEUR: VDK Spaarbank nv.

EFFECTEN:

 • Nominale waarde: 1.000 EUR
 • Bedrag van de uitgifte: maximaal 30.000.000 EUR
 • ISIN-code: XS1401332991

RISICO’S: De belangrijkste risico’s verbonden aan dit gestructureerd afgeleid instrument staan beschreven op pagina 8 van de publicitaire brochure.

DATUM VAN UITGIFTE EN VAN BETALING: 22/07/2016.

UITGIFTEPRIJS: 100% van de nominale waarde (exclusief kosten).

EINDDATUM EN TERUGBETALINGSDATUM: 29/07/2021.

TERUGBETALING OP DE EINDDATUM: minimum 95 % van de nominale waarde (exclusief kosten) evenals de eventuele terugbetalingspremie, behoudens faillissement of risico op faillissement van Codeis Securities S.A. en/of VDK Spaarbank nv.

RENDEMENT:

 • Onderliggend actief: Solactive Atlantic Quality index, de Index (Bloomberg-code: SOLAQ Index)
 • Initiële begindatum: 22/07/2016
 • Recht op een eventuele terugbetalingspremie op einddatum, waarvan het bedrag gelijk zal zijn aan 100% van de gemiddelde prestatie van de Index (met een maximum van 23%).
 • Observatiedata voor de berekening van de terugbetalingspremie:

22/01/2020;   24/02/2020;   23/03/2020;   22/04/2020;   22/05/2020;   22/06/2020;   22/07/2020;
24/08/2020;   22/09/2020;   22/10/2020;   23/11/2020;   22/12/2020;   22/01/2021;   22/02/2021;
22/03/2021;   22/04/2021;   24/05/2021;   22/06/2021;   22/07/2021;   

RISICOPROFIEL VDK SPAARBANK NV: Dynamisch.

VDK Spaarbank nv zal de beleggers informeren over elke wijziging in verband met het risicoprofiel en/of de waarde van de Codeis Securities S.A. (LU) 95 Atlantic Quality 2021 op de website https://www.vdk.be/uw-thuisbank/beleggen/gestructureerde-notes/codeis-securities-sa-lu-95-atlantic-quality-2021.

SECUNDAIRE MARKT: De schuldbewijzen worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, verzekert Société Générale een dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door Société Générale). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. De belegger zou dus in de onmogelijkheid kunnen verkeren om zijn schuldbewijzen voor de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters wordt bepaald. De indicatieve waarde van de Notes zal worden vermeld in de effectenstaten die online beschikbaar zijn via online@vdk of in de vestigingen van VDK Spaarbank nv.

KOSTEN EN COMMISSIES:

 • Instapkosten: 1,50%
 • Distributiekosten: Société Générale betaalt aan VDK Spaarbank nv een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 0,50% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de Uitgever aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • Makelaarskosten: Société Générale past een spread van maximaal 1% toe, VDK Spaarbank nv voegt daaraan een marge van maximaal 1% toe.
 • De bewaring op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv is gratis.

FISCALITEIT:
Roerende voorheffing: 30% op de waarde van de eventuele terugbetalingspremie. Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen. Van toepassing op een gemiddelde retail client in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont.

Taks op beursverrichtingen (TOB):

 • Inschrijving op de primaire markt: nihil
 • Op de secundaire markt: 0,27% op de verkoop en aankoop (max. 800 EUR per verrichting)

LEVERING: Geen materiële levering mogelijk, bewaring gebeurt gratis op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv. Beleggers die de effecten op een rekening bij een andere financiële instelling wensen te plaatsen, moeten zich vooraf informeren over de geldende tarieven.

PUBLICATIE VAN DE WAARDE VAN HET PRODUCT: De waarde van het product gedurende de looptijd is op aanvraag beschikbaar bij uw VDK-vestiging en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes.

KLACHT: Bij klachten kunt u zich wenden tot VDK Spaarbank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be. Als u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Documenten

Alvorens op de Notes in te tekenen, worden de beleggers verzocht om de juridische documentatie te raadplegen en om meer in het bijzonder inzage te nemen van de erin opgenomen risicofactoren.