Codeis Securities SA (LU) Ecofi SRI Switch Note 2025

Codeis Securities S.A. (LU) Ecofi SRI Switch Note 2025

Opgelet: Deze aanbieding is afgelopen
GestructureerdE OBLIGATIE uitgegeven door Codeis Securities S.A.
Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito’s bij VDK Spaarbank nv

Inschrijvingsperiode: van 5 september 2016 tot en met 21 oktober 2016 (behoudens vervroegde afsluiting)

Voornaamste kenmerken

 • Uitgever: Codeis Securities S.A. (de “Uitgever”)
 • Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito’s bij VDK Spaarbank nv

 • Looptijd: 9 jaar

 • Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief kosten) op de eindvervaldag(1).

 • Recht op een eventuele terugbetalingspremie(2) op de eindvervaldag, behalve in geval van “switch“, gekoppeld aan de prestatie van de Index Ecofi SRI Europe (Price Return). Als de onderliggende Index in waarde stijgt ten opzichte van de startwaarde, zal de terugbetalingspremie op einddatum gelijk zijn aan 100% van de gemiddelde prestatie van de onderliggende Index.

 • De Uitgever behoudt zich evenwel het recht om elk jaar (tot en met het achtste jaar looptijd) te “switchen” naar een vastrentende note die een jaarlijkse vaste “switch” coupon(2) van 4,25% (bruto) uitkeert, daarin begrepen ook alle coupons vanaf de uitgiftedatum. De kans dat de Uitgever dat recht uitoefent, is zeer klein. Voor zover van toepassing zal de “switch” hoogstwaarschijnlijk eerder plaatsvinden aan het einde van de looptijd en in geval van een sterke stijging van de onderliggende Index.

 • Om zijn verplichtingen te vervullen, gaat Codeis Securities S.A. over tot:

  • enerzijds een deponering bij VDK Spaarbank nv, om de terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag mogelijk te maken, en

  • anderzijds een swap (een financieel uitwisselingscontract met het oog op het verkrijgen van rendement) bij Société Générale om u recht te geven op de potentiële meerwaarde die gekoppeld is aan de prestatie van de Index, bovenop de terugbetaling van het kapitaal.

 • Bijgevolg:
  • Bij een faillissement of risico op faillissement van de Uitgever Codeis Securities S.A., Société Générale of VDK Spaarbank nv loopt u het risico dat u niet de sommen ontvangt waarop u recht zou hebben en het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest.
  • Daarnaast bent u onderworpen aan een bijkomend kredietrisico op Société Générale in het kader van de swap. Op die manier kan het faillissement of het risico op faillissement van de Uitgever Codeis Securities S.A. of van Société Générale desgevallend een weerslag hebben op de potentiële meerwaarde die op de vervaldag te betalen is, of de jaarlijkse “switch” coupons. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf “Dubbel kredietrisico” en de technische kenmerken van Codeis Securities S.A. in de paragraaf “Uitgever”.

(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv..
(2) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of Société Générale.
De termen “kapitaal” en "belegde kapitaal" die in deze brochure worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de Notes, hetzij 1.000 EUR per Note, exclusief kosten en fiscaliteit. Het terugbetaalde bedrag en de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “switch” coupons worden berekend op basis van deze nominale waarde.

De Ecofi SRI Europe Index:
Een belegging met een dubbele focus op stabiliteit: duurzaamheidsanalyse en analyse van het financieel risico

Dit product, uitgedrukt in EUR, is gekoppeld aan de evolutie van de Ecofi SRI Europe Price Return Index, die representatief is voor een dynamische portefeuille van drieëndertig gelijk gewogen Europese aandelen die zowel worden geselecteerd op basis van duurzaamheidscriteria als op basis van financiële criteria.

De 33 aandelen worden evenwichtig verdeeld (elk aandeel uit de Index heeft een gewicht van 3,03%) en de samenstelling van de Index wordt maandelijks herzien om de risico’s over elke onderneming redelijk te kunnen spreiden.

De slotkoers van de Index wordt elke dag onafhankelijk berekend door S&P Opco, filiaal van S&P Dow Jones Indices LLC.

De Ecofi SRI Europe Price Return Index is een index van het type “Price Return” met een “synthetisch dividend”. Dit betekent dat de Index naast de evolutie van de aandelen ook rekening houdt met het verschil tussen de netto uitgekeerde dividenden van elk van de onderliggende aandelen en een vast forfaitair theoretisch dividend van 4,0% per jaar. De netto dividenden lager dan 4,0%, zullen de index negatief beïnvloeden. De synthetische dividendtechniek vermindert de variabiliteit rond de potentiële dividendschommelingen van jaar tot jaar.

Een selectie van 33 Europese aandelen op basis van duurzaamheids- en financiële criteria

Gezien de nog altijd grillige economische context zijn beleggers meer dan ooit op zoek naar stabiliteit. Ze zijn dan ook geneigd om te kiezen voor ondernemingen die voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria.
Codeis Securities S.A. (LU) Ecofi SRI Switch Note 2025 is gekoppeld aan de gespecialiseerde Ecofi SRI Europe (Price Return) Index. Hierdoor kunnen beleggers profiteren van het vermogen van deze ondernemingen om deze nieuwe uitdagingen waar te maken en kunnen zij op die manier de samenstelling van hun portefeuille spreiden.

De selectie gebeurt in drie fasen
 

1. EEN SELECTIE VAN EUROPESE AANDELEN
Het universum van waaruit wordt gestart zijn de 600 genoteerde Europese bedrijven met de grootste marktkapitalisatie.

2. HET DUURZAAM BELEGGINGSUNIVERSUM VAN ECOFI
Het Duurzaam Beleggen-selectieproces van Ecofi Investissements gaat uit van twee dimensies.
De eerste bestaat uit een evaluatie van de Milieu-, Maatschappelijke en Governance performance (ESG) gemeten aan de hand van kwantitatieve indicatoren op basis van de resultaten van ondernemingen en overheden. Deze ESG-performance wordt ook geëvalueerd qua respect voor transparantie, professionaliteit, ethiek, de maatschappelijk verantwoorde relatie met cliënten en leveranciers, de afwijzing van fiscale paradijzen en non-discriminatie.

De tweede dimensie is een evaluatie van controverses van ondernemingen betrokken bij significante incidenten: vervuiling, omkoping, witwassen, schendingen van mensenrechten, etc.

Deze twee filters maken het vervolgens mogelijk ondernemingen te selecteren die als beste worden beoordeeld in het opzicht van Duurzaam Beleggen, door confrontatie van hun openbare uitlatingen met de werkelijkheid van hun ESG-performance.

Na toepassing van deze twee filters, worden ongeveer 360 waarden uit het startuniversum behouden.

3. ECOFI SRI EUROPE INDEX
Maandelijkse selectie van 33 gelijkgewogen aandelen op basis van drie filters:

Filter 1:
Uitsluiting van de minst liquide aandelen: er wordt alleen rekening gehouden met aandelen die een bepaalde drempel overschrijden op het vlak van gemiddeld dagelijks verhandeld volume over een recente historische periode.

Filter 2:
Uitsluiting van aandelen met minder goede scores Kwaliteit (1) en Waarde (2) met toepassing van geografische criteria (vier regio’s: 1) België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Tsjechië; 2) Ierland en Verenigd Koninkrijk; 3) Zwitserland; 4) Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden).

Filter 3:
Selectie van aandelen met de laagste risicokarakteristieken: evaluatie en notering van de aandelen rekening houdend met de volatiliteit(3) in dalende markten, extreme koersschommelingen waargenomen in het verleden, en aandelen die diversificatiekenmerken hebben; diversificatie is immers een factor van mogelijke stabiliteit.

Toepassing van de laatste filter levert een selectie van 33 aandelen op en wordt gerealiseerd door toepassing van regionale en sectoriale criteria en rotatie van de portefeuille. De 33 aandelen worden op een toepasselijke wijze gewogen (ieder aandeel in de Index heeft een gewicht van 3,03%) en de samenstelling wordt maandelijks herzien teneinde de risico’s van iedere onderneming op gerechtvaardigde wijze weer te geven.

De ontwikkeling en de samenstelling van de Index, alsmede de gedetailleerde methodologie kunnen worden geraadpleegd op: http://finvex.com/eisriei/.

ECOFI INVESTISSEMENTS (INDEX ADVISEUR):

 • maakt deel uit van de groep Crédit Coopératif
 • heeft meer dan 40 jaar ervaring in asset management, waarvan meer dan 16 in het duurzaam beleggen
 • heeft meer dan 7,9 miljard EUR vermogen onder beheer, waarvan 80% volgens ESG-criteria (cijfers van 30 juni 2016)
 • heeft de prijs “The European Funds Trophy 2016” gewonnen, als beste Franse asset manager in de categorie “26 to 40 rated funds”
 • neemt deel aan de Championnat amLeague voor duurzame Europese mandaten, Europese aandelen en flexibel beheer

SAMENSTELLING VAN DE INDEX OP 5 SEPTEMBER 2016
ADIDAS AG, AMADEUS IT GROUP SA, ATOS SE, VINCI SA, DEUTSCHE WOHNEN AG-BR, ENDESA SA, ENAGAS SA, HEINEKEN NV, THALES SA, IBERDROLA SA, PROXIMUS, PUBLICIS GROUPE, RED ELECTRICA, CORPORACION SA, SNAM SPA, SODEXO, TERNA SPA, UMICORE, VIVENDI, WOLTERS KLUWER, BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC, COMPASS GROUP PLC, IMPERIAL BRANDS PLC, NATIONAL GRID PLC, RECKITT BENCKISER GROUP PLC, RELX PLC, RANDGOLD RESOURCES LTD, UNITED UTILITIES GROUP PLC, DSV A/S, ISS A/S, NESTLE SA-REG, SWISSCOM AG-REG, SIKA AG-BR, SONOVA HOLDING AG-REG

(1) Een beleggingsstrategie van het “Quality”-type bestaat in de herkenning van ondernemingen die financieel robuust zijn, om zo het risico te beheersen en potentieel een beter beursrendement op middellange en lange termijn te bieden. De “Quality”-score komt voort van ratio’s van financiële analyse, zoals financiële hefboom, variabiliteit van de winst en het rendement op eigen vermogen.
(2) Een beleggingsstrategie van het “Value”-type bestaat in de herkenning van ondernemingen die goedkoop zijn qua beurswaardering. Het is de bedoeling om aandelen van bedrijven op te sporen die door de markt momenteel ondergewaardeerd worden en dus op middellange termijn een interessant stijgingspotentieel bieden. De “Value”-score komt voort van ratio’s van financiële analyse, zoals beurswaarde over boekwaarde van elk aandeel, koers/winstverhouding, ondernemingswaarde/EBITDA.
(3) Volatiliteit kenmerkt de neiging van de koers van een aandeel, een fonds of een index om gedurende een bepaalde periode zowel te stijgen als te dalen. Hoe sterker de koers van een financiële waarde schommelt, hoe hoger de volatiliteit. De historische volatiliteit van een waarde kan een betrouwbare aanwijzing zijn voor het daaraan verbonden risiconiveau.

Beschrijving van het mechanisme

Op de eindvervaldag geeft Codeis Securities S.A. (LU) Ecofi SRI Switch Note 2025 de belegger het recht op de terugbetaling van het volledige belegde kapitaal(1).

Plus een eventuele terugbetalingspremie(2), gelijk aan 100% van de gemiddelde prestatie van de Index

• Op de initiële observatiedatum (28/10/2016), bekijkt men het slotniveau van de Index die dan als beginniveau geldt.

• De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde te nemen van 31 maandelijkse observatiedata (tussen 28/04/2023 en 28/10/2025) en dit te vergelijken met het beginniveau van de Index (vaststelling op 28/10/2016).

Indien de Index een nul of negatief rendement behaalt op einddatum, wordt geen enkele terugbetalingspremie uitgekeerd.

Of 9 “switch” coupons(2), gelijk aan 4,25% (bruto) x het belegde kapitaal

Indien de Uitgever eenzijdig beslist om in een bepaald jaar te “switchen” naar een vastrentende note, dan wordt er een coupon van 4,25% (bruto) uitgekeerd voor dat jaar, en voor alle voorgaande jaren (die nog niet betaald werden). De volgende jaren wordt er eveneens een “switch” coupon uitgekeerd. De Uitgever heeft dit recht om te “switchen” tot en met het achtste jaar van de looptijd van de Note.

Er dient opgemerkt te worden dat in geval van een switch de belegger niet langer blootgesteld zal zijn aan de gemiddelde prestatie van de Index en bijgevolg geen recht zal hebben op een terugbetalingspremie. De kans dat de Uitgever overgaat naar een switch, is zeer klein. Voor zover van toepassing zal de switch hoogstwaarschijnlijk eerder plaatsvinden aan het einde van de looptijd en in geval van een sterke stijging van de Index.

1. Exclusief kosten en behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv.
2. Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of Société Générale.
De terugbetalingspremies en coupons die worden vermeld in deze brochure, zijn brutobedragen en brutopercentages, exclusief kosten en toepasselijke fiscaliteit.

Illustratie van het mechanisme

De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege VDK Spaarbank nv. Voor onderstaande voorbeelden veronderstellen we dat het beginniveau van de Index 100 (indicatief niveau) bedraagt.

ONGUNSTIG SCENARIO

De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde prestatie van de Index.

Tijdens de laatste 2,5 jaar berekent men de gemiddelde prestatie van de Index door de 31 maandelijkse prestaties te observeren en ze te vergelijken met het beginniveau van de Index. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt -26% in dit voorbeeld. Er wordt geen terugbetalingspremie uitgekeerd.

 • Op de eindvervaldag ontvangt de belegger het volledige belegde kapitaal(1)
 • Dit stemt overeen met een actuarieel rendement van -0,22% (rekening houdend met 2% instapkosten).

NEUTRAAL SCENARIO

De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde prestatie van de Index.

Tijdens de laatste 2,5 jaar berekent men de gemiddelde prestatie van de Index door de 31 maandelijkse prestaties te observeren en ze te vergelijken met het beginniveau van de Index. De gemiddelde prestatie van de Index bedraagt 21% in dit voorbeeld. Op de einddatum wordt de terugbetalingspremie, gelijk aan 100% van die prestatie, uitgekeerd, ofwel 21% (= 100% x 21%).

• Op de eindvervaldag ontvangt de belegger, bovenop deze terugbetalingspremie(2), het volledige belegde kapitaal(1).

• Dat stemt overeen met een actuarieel rendement van 1,91% (rekening houdend met 2% instapkosten en voor roerende voorheffing van 30%).

GUNSTIG SCENARIO

De Uitgever beslist om de switch te activeren in het achtste jaar.

De belegger ontvangt per gelopen jaar (huidige en voorgaande), een vaste coupon van 4,25% (bruto). De belegger krijgt op dit moment een coupon van 34% (bruto) (= 8 gelopen jaren x 4,25%). Voor het resterende jaar (het 9de jaar) zal de belegger een vaste coupon van 4,25% (bruto) ontvangen.

• Op de eindvervaldag ontvangt de belegger het volledige belegde kapitaal(1), plus de “switch” coupon(2) van dat jaar, zijnde 4,25% (bruto).

• Dit stemt overeen met een actuarieel rendement van 3,53% (rekening houdend met 2% instapkosten en voor roerende voorheffing van 30%).

1. Exclusief kosten en behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv.
2. Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of Société Générale.
De terugbetalingspremies en coupons die worden vermeld in deze brochure, zijn brutobedragen en brutopercentages, exclusief kosten en toepasselijke fiscaliteit.

Productprofiel

Dit complexe product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met minstens een beleggersprofiel B (Defensief) onder de productbenadering of minstens een beleggersprofiel A (Zeer defensief) onder de portefeuille-benadering voor zover de grenzen bepaald per productprofiel niet overschreden worden. Wij raden aan om enkel te beleggen in dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico’s eraan verbonden zijn.

VDK Spaarbank nv moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien dit product niet geschikt is voor u, hetzij niet geschikt voor uw beleggersprofiel of hetzij niet geschikt voor uw klantenportefeuille, moet VDK Spaarbank nv u daarvan verwittigen.

Indien VDK Spaarbank nv u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

                                                                                                   

Alvorens op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt het aan elke belegger aanbevolen om kennis te nemen van de inhoud van de juridische documentatie, en meer in het bijzonder van de rubriek “Risicofactoren” van het Drawdown Prospectus.

Het VDK-productprofiel is een eigen rating van VDK Spaarbank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om 4 productprofielen, van A voor producten met het laagste risico tot D voor producten met het hoogste risico. Deze rating steunt op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de activa klasse, de stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit van de markt, de rating van de uitgever/garant toegekend door de ratingagentschappen. Er wordt echter geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico (zie hieronder).

Voornaamste risico’s

DUBBEL KREDIETRISICO: Met de aankoop van dit product stelt u zich bloot aan een dubbel kredietrisico van de Uitgever, Codeis Securities S.A. en/ of VDK Spaarbank nv voor de deposito’s van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij laatstgenoemde. In geval van risico op faillissement of faillissement van Codeis Securities S.A. en/of VDK Spaarbank nv is het mogelijk dat u uw kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt. Indien VDK Spaarbank nv zware solvabiliteitsproblemen zou kennen, zouden de fondsen die de Uitgever bij VDK Spaarbank nv in bewaring heeft gegeven in het kader van de uitgifte van de schuldbewijzen, volgens de beslissing van de regelgever volledig of gedeeltelijk kunnen worden geannuleerd, of omgezet in eigen vermogensinstrumenten (aandelen). Aangezien deze in bewaring gegeven fondsen dienen voor de terugbetaling van het belegde kapitaal aan de belegger, loopt deze het risico dat hij de sommen waarop hij recht heeft, niet ontvangt en het belegde bedrag volledig of gedeeltelijk verliest.

RISICO OP NIET-UITKERING VAN DE EVENTUELE TERUGBETALINGSPREMIE OF DESGEVALLEND DE JAARLIJKSE “SWITCH” COUPONS: De belegger loopt het risico dat de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “switch” coupons niet worden uitgekeerd in geval van faillissement of wanbetaling van Codeis Securities S.A. en/of Société Générale.

RISICO VAN BEPERKT RENDEMENT: Als de Uitgever beslist om over te gaan tot de uitkering van 9 vaste coupons van 4,25% (bruto), zal er op de einddatum geen terugbetalingspremie worden uitbetaald. De Uitgever zal waarschijnlijk belang hebben bij een dergelijke omschakeling als de Index een sterke prestatie neerzet. In geval van een ongunstige evolutie van de Index, loopt de belegger het risico een lager rendement te krijgen dan bij een risicoloze belegging.

RENDEMENTSRISICO: Codeis Securities S.A. (LU) Ecofi SRI Switch Note 2025 biedt geen vast rendement op de eindvervaldag. Als de gemiddelde prestatie van de Index, vastgesteld de laatste 2,5 jaar van de belegging (rekenkundig gemiddelde van de 31 laatste maandelijkse vaststellingen), sinds het begin nul of negatief is, zult u geen positief rendement boeken. De weerhouden gemiddelde prestatie van de Index op de eindvervaldag (rekenkundig gemiddelde van de 31 laatste maandelijkse vaststellingen) kan bovendien lager zijn dan de slotwaarde van de Index op de vervaldatum.

LIQUIDITEITSRISICO: De schuldbewijzen worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt Société Générale voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door Société Générale). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. Het is dus mogelijk dat de belegger niet in staat is om zijn schuldbewijzen vóór de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters bepaald wordt.

RISICO VAN PRIJSSCHOMMELING:  U moet er zich van bewust zijn dat de waarde van Codeis Securities S.A. (LU) Ecofi SRI Switch Note 2025 gedurende de looptijd ervan onder de uitgifteprijs kan liggen. Bij vervroegde verkoop kunt u dan kapitaalverlies lijden. Tot de vervaldag kan de waarde van Codeis Securities S.A. (LU) Ecofi SRI Switch Note 2025 erg volatiel zijn als gevolg van de evolutie van de marktparameters, en met name van de evolutie van de Ecofi SRI Europe Index (Price Return), de rente en de perceptie van het kredietrisico van VDK Spaarbank nv. Het recht op terugbetaling van minimaal 100% van het belegde kapitaal (exclusief kosten) geldt enkel op de eindvervaldag.

RISICO VERBONDEN AAN DE INDEX: Indien de Index de impact zou ondervinden van een uitzonderlijke gebeurtenis, zoals een wezenlijke verandering, de afschaffing of het niet publiceren van de waarde ervan, dan zouden de voorwaarden van de gestructureerde obligatie kunnen worden aangepast om met deze gebeurtenis rekening te houden, en heeft de Uitgever de mogelijkheid om over te gaan tot een vervroegde terugbetaling tegen de marktwaarde van de schuldbewijzen, die hoger of lager kan zijn dan de nominale waarde van de gestructureerde obligaties. Deze elementen kunnen een verlies op het product meebrengen. Meer details over deze gebeurtenissen en de gevolgen ervan voor de belegger vindt u op pagina’s 209 tot 235 van het Basisprospectus van het Codeis emissieprogramma (deel ”Technical Annex”).

Kenmerken van het product

TYPE: Note volgens Engels recht.

UITGEVER: Codeis Securities S.A., effectiseringsvennootschap naar Luxemburgs recht, heeft als doel de uitgifte van Notes die afgeschermd zijn door activa aangehouden in aparte en afgezonderde compartimenten. In dat verband kunnen de houders van Notes die aan een uitgifte verbonden zijn, enkel beperkt verhaal hebben op de activa aangehouden in het compartiment dat specifiek voor deze uitgifte werd opgericht. Als Codeis Securities S.A. in gebreke blijft of failliet gaat voor een compartiment, kunnen de schuldeisers van dit compartiment dan ook alleen beslag leggen op de activa van dit compartiment en in geen geval op de activa van de andere compartimenten van de Uitgever. In het kader van deze uitgifte zal Codeis Securities S.A. bij VDK Spaarbank het merendeel van het uitgiftebedrag van de Notes in bewaring geven, waardoor de terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag van de Notes is gewaarborgd (als de Uitgever niet in gebreke blijft en er geen sprake is van vervroegde terugbetaling van de Notes). Het saldo zal door Codeis Securities S.A. worden gebruikt voor het sluiten van een swapovereenkomst met Société Générale, met het oog op het verlenen van het recht op de door de Notes geboden rendement (coupons). Deze Notes worden op deze manier zowel gedekt door het vorderingsrecht dat Codeis Securities S.A. heeft op VDK Spaarbank in het kader van de teruggave van de in bewaring gegeven sommen, als door het vorderingsrecht dat Codeis Securities S.A. heeft op Société Générale in het kader van de swapovereenkomst. Als Codeis Securities S.A. in gebreke blijft, zal een onafhankelijke Trustee die de beleggers vertegenwoordigt en in hun belang handelt, overgaan tot de teruggave of vereffening van de in pand gegeven activa binnen het compartiment, om de vervroegde terugbetaling van de Notes mogelijk te maken. Het bedrag dat iedere belegger krijgt terugbetaald, zal dan ook worden bepaald op basis van de bedragen die de Trustee heeft ingevorderd. De aandacht van de beleggers wordt dus gevestigd op het feit dat het aldus terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Nog andere gebeurtenissen kunnen leiden tot een vervroegde terugbetaling van de Notes, zoals, zonder dat deze lijst volledig is, een geval van faillissement of wanbetaling dat een weerslag heeft op VDK Spaarbank (in het kader van de inbewaringgeving) of Société Générale (in het kader van de swapovereenkomst), de invoering van een ongunstige fiscale maatregel of van een reglementering die het behoud van de uitgifte onmogelijk maakt. De Uitgever kan dan overgaan tot de vervroegde terugbetaling van de Notes en onder meer de terugbetaling eisen van het bij VDK Spaarbank in bewaring gegeven bedrag. Het terug te betalen bedrag wordt dan ook bepaald op basis van de ingevorderde bedragen. In het geval van de vervroegde terugbetalingen zoals hierboven vermeld, kan de terugbetaling in een of meerdere keren gebeuren, tot twee jaar na de geplande vervaldatum. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Voor meer details verwijzen we naar de juridische documentatie.

DISTRIBUTEUR: VDK Spaarbank nv.

EFFECTEN:

 • Nominale waarde: 1.000 EUR
 • Bedrag van de uitgifte: maximaal 30.000.000 EUR
 • ISIN-code: XS1442529340

RISICO’S: De belangrijkste risico’s verbonden aan deze gestructureerde obligatie staan beschreven in de sectie “Voornaamste risico’s”.

DATUM VAN UITGIFTE EN VAN BETALING: 28/10/2016.

UITGIFTEPRIJS: 100% van de nominale waarde (exclusief kosten).

EINDDATUM EN TERUGBETALINGSDATUM: 04/11/2025.

TERUGBETALING OP DE EINDDATUM:  100% van de nominale waarde (exclusief kosten) behoudens faillissement of risico op faillissement van Codeis Securities S.A. en/of VDK Spaarbank nv, evenals de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “switch” coupons.

RENDEMENT:

 • Onderliggend actief: Ecofi SRI Europe Price Return Index, de Index (Bloomberg-code: EISRIEI Index)
 • Initiële begindatum: 28/10/2016
 • Recht op een eventuele terugbetalingspremie op einddatum, waarvan het bedrag gelijk zal zijn aan 100% van de gemiddelde prestatie van de Index. Dit recht is enkel geldig indien de Uitgever gedurende de looptijd geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht om te switchen.
 • Observatiedata voor de berekening van de terugbetalingspremie:

28/06/2023;  28/07/2023;  28/08/2023;  28/09/2023;  30/10/2023;  28/11/2023;  28/12/2023;  29/01/2024;
28/02/2024;  28/03/2024;  29/04/2024;  28/05/2024;  28/06/2024;  29/07/2024;  28/08/2024;  30/09/2024;
28/10/2024;  28/11/2024;  30/12/2024;  28/01/2025;  28/02/2025;  28/03/2025;  28/04/2025;  28/05/2025;
30/06/2025;  28/07/2025;  28/08/2025;  29/09/2025;  28/10/2025

 • Recht op 9 vaste “switch” coupons van 4,25% (bruto), in geval van een switch. De kans dat de Uitgever dat recht uitoefent, is zeer klein.
 • Jaarlijkse switchdata (optioneel): 23/10/2017; 22/10/2018; 21/10/2019; 21/10/2020; 21/10/2021; 21/10/2022; 23/10/2023; 21/10/2024
 • Jaarlijkse betaaldata in geval van switch (optioneel): 06/11/2017; 05/11/2018; 04/11/2019; 04/11/2020; 04/11/2021; 04/11/2022; 06/11/2023; 04/11/2024; 04/11/2025

RISICOPROFIEL VDK SPAARBANK NV: Defensief.
VDK Spaarbank nv zal de beleggers informeren over elke wijziging in verband met het risicoprofiel en/of de waarde van de Codeis Securities S.A. (LU) Ecofi SRI Switch Note 2025 op de website www.vdk.be/uw-thuisbank/beleggen/gestructureerde-notes/codeis-securities-sa-lu-ecofi-sri-switch-note-2025.

SECUNDAIRE MARKT: De schuldbewijzen worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, verzekert Société Générale een dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door Société Générale). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. De belegger zou dus in de onmogelijkheid kunnen verkeren om zijn schuldbewijzen voor de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters wordt bepaald. De indicatieve waarde van de Notes zal worden vermeld in de effectenstaten die online beschikbaar zijn via online@vdk of in de vestigingen van VDK Spaarbank nv.

KOSTEN EN COMMISSIES:

 • Instapkosten: 2%
 • Distributiekosten: Société Générale betaalt aan VDK Spaarbank nv een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 0,50% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de Uitgever aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • Makelaarskosten: Société Générale past een spread van maximaal 1% toe, VDK Spaarbank nv voegt daaraan een marge van maximaal 1% toe.
 • De bewaring op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv is gratis.

FISCALITEIT:
Roerende voorheffing: 30% op de waarde van de eventuele terugbetalingspremie en/of elke eventuele jaarlijkse coupon. Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen. Van toepassing op een gemiddelde retail client in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont.

Taks op beursverrichtingen (TOB):

 • Inschrijving op de primaire markt: nihil
 • Op de secundaire markt: 0,09% op de verkoop en aankoop (max. 650 EUR per verrichting)

LEVERING: Geen materiële levering mogelijk, bewaring gebeurt gratis op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv. Beleggers die de effecten op een rekening bij een andere financiële instelling wensen te plaatsen, moeten zich vooraf informeren over de geldende tarieven.

PUBLICATIE VAN DE WAARDE VAN HET PRODUCT: De waarde van het product gedurende de looptijd is op aanvraag beschikbaar bij uw VDK-vestiging en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes.

KLACHT: Bij klachten kunt u zich wenden tot VDK Spaarbank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be. Als u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Documenten

Alvorens op de Notes in te tekenen, worden de beleggers verzocht om de juridische documentatie te raadplegen en om meer in het bijzonder inzage te nemen van de erin opgenomen risicofactoren.