Codeis Securities SA (LU) Ethical Switch Note 2025

Codeis Securities S.A. (LU) Ethical Switch Note 2025

Opgelet: Deze aanbieding is afgelopen
GestructureerdE OBLIGATIE uitgegeven door Codeis Securities S.A.
Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito’s bij VDK Spaarbank nv

Inschrijvingsperiode: van 31 oktober 2016 tot en met 16 december 2016 (behoudens vervroegde afsluiting)

Voornaamste kenmerken

 • Uitgever: Codeis Securities S.A. (de “Uitgever”)
 • Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito’s bij VDK Spaarbank nv

 • Looptijd: 9 jaar

 • Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief kosten) op de eindvervaldag(1).

 • Behalve in geval van een “switch”, hebt u recht op een eventuele terugbetalingspremie(2) gekoppeld aan de prestatie van de Index Finvex Ethical & Efficient Europe 30 (Price Return). Als de onderliggende Index in waarde stijgt, zal de terugbetalingspremie op einddatum gelijk zijn aan 100% van de gemiddelde prestatie van de onderliggende Index. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf “Illustratie van het mechanisme” hieronder of op pagina 5 van de publicitaire brochure.

 • De Uitgever behoudt zich evenwel het recht voor om elk jaar (tot en met het achtste jaar looptijd) te “switchen” naar een vastrentende note die een jaarlijkse vaste “switch” coupon(2) van 3,25% (bruto) uitkeert, daarin begrepen ook alle coupons vanaf de uitgiftedatum. De kans dat de Uitgever overgaat naar een switch, is zeer klein. Voor zover van toepassing zal de “switch” hoogstwaarschijnlijk eerder plaatsvinden aan het einde van de looptijd en in geval van een sterke stijging van de onderliggende Index.
 • Om zijn verplichtingen te vervullen, gaat Codeis Securities S.A. over tot:

  • enerzijds een deponering bij VDK Spaarbank nv, om de terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag mogelijk te maken, en

  • anderzijds een swap (een financieel uitwisselingscontract met het oog op het verkrijgen van rendement) bij Société Générale om u recht te geven op de potentiële meerwaarde die gekoppeld is aan de prestatie van de Index, bovenop de terugbetaling van het kapitaal.

 • Bijgevolg:
  • Bij een faillissement of risico op faillissement van de Uitgever Codeis Securities S.A., Société Générale of VDK Spaarbank nv loopt u het risico dat u niet de sommen ontvangt waarop u recht zou hebben en het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest.
  • Daarnaast bent u onderworpen aan een bijkomend kredietrisico op Société Générale in het kader van de swap. Op die manier kan het faillissement of het risico op faillissement van de Uitgever Codeis Securities S.A. of van Société Générale desgevallend een weerslag hebben op de potentiële meerwaarde die op de vervaldag te betalen is, of de jaarlijkse “switch” coupons. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf “Dubbel kredietrisico” op pagina 6 en de technische kenmerken van Codeis Securities S.A. op pagina 7 van de publicitaire brochure.

(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv.
(2) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of Société Générale.
De termen “kapitaal” en "belegde kapitaal" die in deze brochure worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de Notes, hetzij 1.000 EUR per Note, exclusief kosten en fiscaliteit. Het terugbetaalde bedrag en de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “switch” coupons worden berekend op basis van deze nominale waarde.

De Finvex Ethical & Efficient Europe 30 index:
Een belegging met dubbele focus: ethische analyse en stabiliteit

Dit product, uitgedrukt in EUR, is gekoppeld aan de evolutie van de Finvex Ethical & Efficient Europe 30 Price Return Index, die representatief is voor een dynamische portefeuille van dertig gelijk gewogen Europese aandelen die zowel worden geselecteerd op basis van ethische criteria als op basis van financiële criteria.

De 30 aandelen worden evenwichtig verdeeld (elk aandeel uit de Index heeft een gewicht van 3,33%) en de samenstelling van de Index wordt maandelijks herzien om de risico’s over elke onderneming redelijk te kunnen spreiden.

De slotkoers van de Index wordt elke dag onafhankelijk berekend door S&P Opco LLC, filiaal van S&P Dow Jones Indices LLC.

De Finvex Ethical & Efficient Europe 30 Price Return Index is een index van het type “Price Return” met een “synthetisch dividend”. Dit betekent dat de index naast de evolutie van de aandelen ook rekening houdt met het verschil tussen de netto uitgekeerde dividenden van elk van de onderliggende aandelen en een vast forfaitair theoretisch dividend van 4,0% per jaar. De netto dividenden lager dan 4,0%, zullen de index negatief beïnvloeden. De synthetische dividend techniek vermindert de variabiliteit rond de potentiële dividendschommelingen van jaar tot jaar.

Een selectie van 30 Europese aandelen op basis van ethische en financiële criteria

Gezien de nog altijd grillige economische context zijn beleggers meer dan ooit op zoek naar stabiliteit. Ze zijn dan ook geneigd om te kiezen voor ondernemingen die voldoen aan bepaalde ethische criteria.
Codeis Securities S.A. (LU) Ethical Switch Note 2025 is gekoppeld aan de gespecialiseerde Finvex Ethical & Efficient Europe 30 (Price Return) Index.
Hierdoor kunnen beleggers profiteren van het vermogen van deze ondernemingen om deze nieuwe uitdagingen waar te maken en kunnen zij op die manier de samenstelling van hun portefeuille spreiden.

De selectie gebeurt in drie fasen
 

1. EEN SELECTIE VAN ETHISCHE EUROPESE AANDELEN
Selectie van ethische Europese aandelen uit het Oekom European Large Cap Universum. Het startuniversum wordt gevormd door de 600 grootste Europese aandelen naar marktkapitalisatie.

2. OEKOM EUROPEAN LARGE CAP UNIVERSUM
Het Oekom European Large Cap Universum is een universum van de grootste Europese aandelen die geanalyseerd worden voor bepaalde ethische criteria, toegepast door Oekom. Deze ethische screening gebeurt op basis van twee dimensies: een sociale rating en een ecologische rating. Er wordt gekeken hoe bedrijven omgaan met hun medewerkers en leveranciers en hoe zij maatschappelijk verantwoordelijkheid dragen naar zowel mensen als producten. Verder zal men nagaan in welke mate rekening gehouden wordt met milieubeheer en andere ecologische thema’s. Daarenboven zullen bedrijven moeten voldoen aan specifieke criteria om niet uitgesloten te worden uit het ethische universum van Europese aandelen (bijvoorbeeld: schending van arbeidsrechten, pornografie, gokken, alcohol, tabakproductie, schending mensenrechten).

Nadien zal uit dit universum een selectie worden gemaakt van de «best-in-class» aandelen die de beste ethische rating hebben gekregen door Oekom. Het volledige proces vindt plaats in totale onafhankelijkheid.

3. FINVEX ETHICAL & EFFICIENT EUROPE 30 INDEX
Maandelijkse selectie van 30 aandelen op basis van 3 filters:

Filter 1:
Uitsluiting van de minst liquide aandelen: er wordt alleen rekening gehouden met aandelen die een bepaalde drempel overschrijden op het vlak van gemiddeld dagelijks verhandeld volume over een recente historische periode. Indien toepassing van de liquiditeitsfilter het ethisch Oekom heelal tot minder dan 100 effecten vermindert, verlaagt de Index Sponsor de liquiditeitsdrempel, opdat 100 effecten deel uitmaken van het resterend universum.

Filter 2:
Uitsluiting van aandelen met hoge risicokenmerken: de aandelen worden onderling gerangschikt waarbij getracht wordt om uit koersverloop analyses te maken van extreme bewegingen die in het verleden werden vastgesteld en daarnaast rekening wordt gehouden met de volatiliteit in dalende koersfluctuaties. Aldus worden de aandelen uitgesloten die op basis van beide analyses gemiddeld het slechtst scoren. Na toepassing van deze filter blijven er 70 aandelen over.

Filter 3:
Selectie van de aandelen die diversificatie-eigenschappen vertonen, vermits spreiding een potentiële factor van stabiliteit is. Na toepassing van deze filter blijven er 30 aandelen over.
De 30 aandelen worden evenwichtig verdeeld (elk aandeel uit de Index heeft een gewicht van 3,33%) en de samenstelling van de Index wordt maandelijks herzien om de risico’s over elke onderneming redelijk te kunnen spreiden.

De evolutie en de samenstelling van de Index alsook de gedetailleerde methodologie kunnen worden geraadpleegd op het volgende adres: http://finvex.com/feeure/.  

OEKOM

OEKOM is een onafhankelijk onderzoekshuis met het hoofdkantoor gevestigd in Duitsland en bestaat uit een team van 72 werknemers, waarvan 55 analysten. OEKOM is gespecialiseerd in het ethisch onderzoeken en screenen van ondernemingen verspreid over ongeveer 56 landen. Zij werken op basis van de hoogste kwaliteitsnormen en bezitten een ARISTA certificaat. Het duurzaam best-in-class universum en de ethische filtering gebruikt voor de Finvex Ethical & Efficient Europe 30 index wordt aangeleverd door OEKOM.

SAMENSTELLING VAN DE INDEX OP 04/10/2016 
ABB LTD-REG, ADIDAS AG, AMADEUS IT GROUP SA, COLOPLAST-B, DASSAULT SYSTEMES SA, ENAGAS SA, GEBERIT AG-REG, GECINA SA, ISS A/S, KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N, KONINKLIJKE KPN NV, LEGRAND SA, MUENCHENER RUECKVER AG-REG, NATIONAL GRID PLC, NESTE OYJ, NN GROUP NV, NOVO NORDISK A/S-B, NOVOZYMES A/S-B SHARES, RED ELECTRICA CORPORACION SA, ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN, SAP SE, SGS SA-REG, SNAM SPA, SONOVA HOLDING AG-REG, SWISS RE AG, SWISSCOM AG-REG, TERNA SPA, UNITED UTILITIES GROUP PLC, VEOLIA ENVIRONNEMENT, WARTSILA OYJ ABP

De juistheid, de volledigheid of de relevantie van de informatie van externe bronnen wordt niet gewaarborgd, hoewel ze werd verkregen bij bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. De marktinformatie in dit document is gebaseerd op gegevens die op een welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen.

Beschrijving van het mechanisme

Op de eindvervaldag geeft Codeis Securities S.A. (LU) Ethical Switch Note 2025 de belegger het recht op de terugbetaling van het volledige belegde kapitaal(1).

Plus een eventuele terugbetalingspremie(2), gelijk aan 100% van de gemiddelde prestatie van de Index

 • Op de initiële observatiedatum (22/12/2016), bekijkt men het slotniveau van de Index die dan als beginniveau geldt.
 • De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde te nemen van 31 maandelijkse observatiedata (tussen 22/06/2023 en 22/12/2025) en dit te vergelijken met het beginniveau van de Index (vaststelling op 22/12/2016).

Indien de Index een nul of negatief rendement behaalt op einddatum, wordt geen enkele terugbetalingspremie uitgekeerd.

Of 9 “switch” coupons(2), gelijk aan 3,25% (bruto) x het belegde kapitaal

Indien de Uitgever eenzijdig beslist om in een bepaald jaar te “switchen” naar een vastrentende note, dan wordt er een coupon van 3,25% (bruto) uitgekeerd voor dat jaar, en voor alle voorgaande jaren (die nog niet betaald werden). De volgende jaren wordt er eveneens een “switch” coupon uitgekeerd. De Uitgever heeft dit recht om te “switchen” tot en met het achtste jaar van de looptijd van de Note.

Er dient opgemerkt te worden dat in geval van een switch de belegger niet langer blootgesteld zal zijn aan de gemiddelde prestatie van de Index en bijgevolg geen recht zal hebben op een terugbetalingspremie. De kans dat de Uitgever overgaat naar een switch, is zeer klein. Voor zover van toepassing zal de switch hoogstwaarschijnlijk eerder plaatsvinden aan het einde van de looptijd en in geval van een sterke stijging van de Index.

1. Exclusief kosten en behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv.
2. Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of Société Générale.
De terugbetalingspremies en coupons die worden vermeld in deze brochure, zijn brutobedragen en brutopercentages, exclusief kosten en toepasselijke fiscaliteit.

Illustratie van het mechanisme

De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege VDK Spaarbank nv. Voor onderstaande voorbeelden veronderstellen we dat het beginniveau van de Index 100 (indicatief niveau) bedraagt.

ONGUNSTIG SCENARIO

De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde prestatie van de Index en de Uitgever heeft niet tot een “switch” besloten.

Tijdens de laatste 2,5 jaar berekent men de gemiddelde prestatie van de Index door de 31 maandelijkse prestaties te observeren en ze te vergelijken met het beginniveau van de Index. In dit voorbeeld bedraagt de gemiddelde prestatie van de Index tijdens de evaluatieperiode -25%. Er wordt geen terugbetalingspremie uitgekeerd.

 • Op de eindvervaldag ontvangt de belegger het volledige belegde kapitaal(1)
 • Dit stemt overeen met een actuarieel rendement van -0,22% (rekening houdend met 2% instapkosten).

NEUTRAAL SCENARIO

De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde prestatie van de Index en de Uitgever heeft niet tot een “switch” besloten.

Tijdens de laatste 2,5 jaar berekent men de gemiddelde prestatie van de Index door de 31 maandelijkse prestaties te observeren en ze te vergelijken met het beginniveau van de Index. In dit voorbeeld bedraagt de gemiddelde prestatie van de Index tijdens de evaluatieperiode 22%. Op de einddatum wordt de terugbetalingspremie, gelijk aan 100% van die prestatie, uitgekeerd, ofwel 22% (= 100% x 22%).

• Op de eindvervaldag ontvangt de belegger, bovenop deze terugbetalingspremie(2), het volledige belegde kapitaal(1).

• Dat stemt overeen met een actuarieel rendement van 2,00% (rekening houdend met 2% instapkosten en voor roerende voorheffing van 30%).

GUNSTIG SCENARIO

De Uitgever beslist om de switch te activeren in het achtste jaar.

De belegger ontvangt per gelopen jaar (huidige en voorgaande), een vaste coupon van 3,25% (bruto). De belegger krijgt op dit moment een coupon van 26% (bruto) (= 8 gelopen jaren x 3,25%). Voor het resterende jaar (het 9e jaar) zal de belegger een vaste coupon van 3,25% (bruto) ontvangen.

• Op de eindvervaldag ontvangt de belegger het volledige belegde kapitaal(1), plus de “switch” coupon(2) van dat jaar, zijnde 3,25% (bruto).

• Dit stemt overeen met een actuarieel rendement van 2,72% (rekening houdend met 2% instapkosten en voor roerende voorheffing van 30%).

1. Exclusief kosten en behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv.
2. Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of Société Générale.
De terugbetalingspremies en coupons die worden vermeld in deze brochure, zijn brutobedragen en brutopercentages, exclusief kosten en toepasselijke fiscaliteit.

Productprofiel

Dit complexe product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met minstens een beleggersprofiel B (Defensief) onder de productbenadering of minstens een beleggersprofiel A (Zeer defensief) onder de portefeuille-benadering voor zover de grenzen bepaald per productprofiel niet overschreden worden. Wij raden aan om enkel te beleggen in dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico’s eraan verbonden zijn.

VDK Spaarbank nv moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien dit product niet geschikt is voor u, hetzij niet geschikt voor uw beleggersprofiel of hetzij niet geschikt voor uw klantenportefeuille, moet VDK Spaarbank nv u daarvan verwittigen.

Indien VDK Spaarbank nv u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

                                                                                                   

Alvorens op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt het aan elke belegger aanbevolen om kennis te nemen van de inhoud van de juridische documentatie, en meer in het bijzonder van de rubriek “Risicofactoren” van het Drawdown Prospectus.

Het VDK-productprofiel is een eigen rating van VDK Spaarbank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om 4 productprofielen, van A voor producten met het laagste risico tot D voor producten met het hoogste risico. Deze rating steunt op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de activa klasse, de stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit van de markt, de rating van de uitgever/garant toegekend door de ratingagentschappen. Er wordt echter geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico (zie hieronder).

Voor meer informatie kunt u terecht in uw vertrouwde VDK-vestiging of op de website https://www.vdk.be/particulieren/beleggen.

Voornaamste risico’s

DUBBEL KREDIETRISICO: Met de aankoop van dit product stelt u zich bloot aan een dubbel kredietrisico van de Uitgever, Codeis Securities S.A. en/ of VDK Spaarbank nv voor de deposito’s van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij laatstgenoemde. In geval van risico op faillissement of faillissement van Codeis Securities S.A. en/of VDK Spaarbank nv is het mogelijk dat u uw kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt. Indien VDK Spaarbank nv zware solvabiliteitsproblemen zou kennen, zouden de fondsen die de Uitgever bij VDK Spaarbank nv in bewaring heeft gegeven in het kader van de uitgifte van de schuldbewijzen, volgens de beslissing van de regelgever volledig of gedeeltelijk kunnen worden geannuleerd, of omgezet in eigen vermogensinstrumenten (aandelen) (bail-in). Aangezien deze in bewaring gegeven fondsen dienen voor de terugbetaling van het belegde kapitaal aan de belegger, loopt deze het risico dat hij de sommen waarop hij recht heeft, niet ontvangt en het belegde bedrag volledig of gedeeltelijk verliest.

RISICO OP NIET-UITKERING VAN DE EVENTUELE TERUGBETALINGSPREMIE OF DESGEVALLEND DE JAARLIJKSE “SWITCH” COUPONS: De belegger loopt het risico dat de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “switch” coupons niet worden uitgekeerd in geval van faillissement of wanbetaling van Codeis Securities S.A. en/of Société Générale.

RISICO VAN BEPERKT RENDEMENT: Als de Uitgever beslist om over te gaan tot de uitkering van 9 vaste coupons van 3,25% (bruto), zal er op de einddatum geen terugbetalingspremie worden uitbetaald. De Uitgever zal waarschijnlijk belang hebben bij een dergelijke omschakeling als de Index een sterke prestatie neerzet.
In geval van een ongunstige evolutie van de Index, loopt de belegger het risico een lager rendement te krijgen dan bij een risicoloze belegging.

RENDEMENTSRISICO: Codeis Securities S.A. (LU) Ethical Switch Note 2025 biedt geen vast rendement op de eindvervaldag. Als de gemiddelde prestatie van de Index, vastgesteld de laatste 2,5 jaar van de belegging (rekenkundig gemiddelde van de 31 laatste maandelijkse vaststellingen), sinds het begin nul of negatief is, zult u geen positief rendement boeken. De weerhouden gemiddelde prestatie van de Index op de eindvervaldag (rekenkundig gemiddelde van de 31 laatste maandelijkse vaststellingen) kan bovendien lager zijn dan de slotwaarde van de Index op de vervaldatum.

LIQUIDITEITSRISICO: De schuldbewijzen worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt Société Générale voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%,waarvan de waardering gebeurt door Société Générale). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. Het is dus mogelijk dat de belegger niet in staat is om zijn schuldbewijzen vóór de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters bepaald wordt.

RISICO VAN PRIJSSCHOMMELING:  U moet er zich van bewust zijn dat de waarde van Codeis Securities S.A. (LU) Ethical Switch Note 2025 gedurende de looptijd ervan onder de uitgifteprijs kan liggen. Bij vervroegde verkoop kunt u dan kapitaalverlies lijden. Tot de vervaldag kan de waarde van Codeis Securities S.A. (LU) Ethical Switch Note 2025 erg volatiel zijn als gevolg van de evolutie van de marktparameters, en met name van de evolutie van de Finvex Ethical & Efficient Europe 30 index (Price Return), de rente en de perceptie van het kredietrisico van VDK Spaarbank nv. Het recht op terugbetaling van minimaal 100% van het belegde kapitaal (exclusief kosten en behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv) geldt enkel op de eindvervaldag.

RISICO VERBONDEN AAN DE INDEX: Indien zich een gebeurtenis voordoet die de index beïnvloedt, waarvan de lijst is opgenomen in de Juridische Documentatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de schrapping, de opschorting of de wijziging ervan), kan de berekeningsagent indien nodig verschillende acties ondernemen zoals meer bepaald het doorvoeren van een aanpassing, het overgaan tot een vervanging van de Index of het vragen aan de emittent om over te gaan tot de terugbetaling van het product op de eindvervaldatum van minstens 100% van de nominale waarde van het product (behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van Codeis Securities S.A. of van VDK Spaarbank nv). De belegger heeft daarnaast de mogelijkheid om het product te verkopen aan Société Générale tegen marktwaarde (zonder kosten). Voor meer informatie over de gebeurtenissen die mogelijk de Index kunnen beïnvloeden en de gevolgen ervan, verwijzen we naar pagina’s 209-235, deel 2-II en deel 2-V van het Basisprospectus van het Codeis emissieprogramma (deel “Technical Annex”).

MOGELIJKE VERVROEGDE TERUGBETALING: In geval van overmacht (bijvoorbeeld, wanneer het illegaal of onmogelijk is voor de Uitgever om zijn verplichtingen na te komen in het kader van gestructureerde Obligatie en/of in het kader van een afdekkingstransactie), zal de Uitgever de houders van dit gestructureerde Obligatie kennis kunnen geven van een vroegtijdige terugbetaling aan de marktwaarde van de gestructureerde Obligatie.

Kenmerken van het product

TYPE: Note volgens Engels recht.

UITGEVER: Codeis Securities S.A., effectiseringsvennootschap naar Luxemburgs recht, heeft als doel de uitgifte van Notes die afgeschermd zijn door activa aangehouden in aparte en afgezonderde compartimenten. In dat verband kunnen de houders van Notes die aan een uitgifte verbonden zijn, enkel beperkt verhaal hebben op de activa aangehouden in het compartiment dat specifiek voor deze uitgifte werd opgericht. Als Codeis Securities S.A. in gebreke blijft of failliet gaat voor een compartiment, kunnen de schuldeisers van dit compartiment dan ook alleen beslag leggen op de activa van dit compartiment en in geen geval op de activa van de andere compartimenten van de Uitgever. In het kader van deze uitgifte zal Codeis Securities S.A. bij VDK Spaarbank het merendeel van het uitgiftebedrag van de Notes in bewaring geven, waardoor de terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag van de Notes is gewaarborgd (als de Uitgever niet in gebreke blijft en er geen sprake is van vervroegde terugbetaling van de Notes). Het saldo zal door Codeis Securities S.A. worden gebruikt voor het sluiten van een swapovereenkomst met Société Générale, met het oog op het verlenen van het recht op de door de Notes geboden rendement (coupons). Deze Notes worden op deze manier zowel gedekt door het vorderingsrecht dat Codeis Securities S.A. heeft op VDK Spaarbank in het kader van de teruggave van de in bewaring gegeven sommen, als door het vorderingsrecht dat Codeis Securities S.A. heeft op Société Générale in het kader van de swapovereenkomst. Als Codeis Securities S.A. in gebreke blijft of failliet gaat, zal een onafhankelijke Trustee die de beleggers vertegenwoordigt en in hun belang handelt, overgaan tot de teruggave of vereffening van de in pand gegeven activa binnen het compartiment, om de vervroegde terugbetaling van de Notes mogelijk te maken. Het bedrag dat iedere belegger krijgt terugbetaald, zal dan ook worden bepaald op basis van de bedragen die de Trustee heeft ingevorderd. De aandacht van de beleggers wordt dus gevestigd op het feit dat het aldus terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Een faillissement of wanbetaling van VDK Spaarbank (in het kader van de inbewaringgeving) of Societe Generale (in het kader van de swapovereenkomst), kan leiden tot een vervroegde terugbetaling van de Notes. De Uitgever kan dan overgaan tot de vervroegde terugbetaling van de Notes en onder meer de terugbetaling eisen van het bij VDK Spaarbank in bewaring gegeven bedrag. Het terug te betalen bedrag wordt dan ook bepaald op basis van de ingevorderde bedragen. In het geval van de vervroegde terugbetalingen zoals hierboven vermeld, kan de terugbetaling in een of meerdere keren gebeuren, tot twee jaar na de geplande vervaldatum. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Voor meer details verwijzen we naar de juridische documentatie.

DISTRIBUTEUR: VDK Spaarbank nv.

EFFECTEN:

 • Nominale waarde: 1.000 EUR
 • Bedrag van de uitgifte: maximaal 30.000.000 EUR
 • ISIN-code: XS1451304502

RISICO’S: De belangrijkste risico’s verbonden aan deze gestructureerde obligatie staan beschreven in de sectie “Voornaamste risico’s”.

DATUM VAN UITGIFTE EN VAN BETALING: 22/12/2016.

UITGIFTEPRIJS: 100% van de nominale waarde (exclusief kosten).

EINDDATUM EN TERUGBETALINGSDATUM: 31/12/2025.

TERUGBETALING OP DE EINDDATUM:  100% van de nominale waarde (exclusief kosten) behoudens faillissement of wanbetaling van Codeis Securities S.A. en/of VDK Spaarbank nv, evenals de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “switch” coupons.

RENDEMENT:

 • Onderliggend actief: Finvex Ethical & Efficient Europe 30 index, de Index (Bloomberg-code: FEEURE Index)
 • Initiële begindatum: 22/12/2016
 • Recht op een eventuele terugbetalingspremie op einddatum, waarvan het bedrag gelijk zal zijn aan 100% van de gemiddelde prestatie van de Index. Dit recht is enkel geldig indien de Uitgever gedurende de looptijd geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht om te switchen.
 • Observatiedata voor de berekening van de terugbetalingspremie: 22/06/2023; 21/07/2023; 22/08/2023; 22/09/2023; 20/10/2023; 22/11/2023; 22/12/2023; 22/01/2024; 22/02/2024; 22/03/2024; 22/04/2024; 22/05/2024; 21/06/2024; 22/07/2024; 22/08/2024; 20/09/2024; 22/10/2024; 22/11/2024; 20/12/2024; 22/01/2025; 21/02/2025; 21/03/2025; 22/04/2025; 22/05/2025; 20/06/2025; 22/07/2025; 22/08/2025; 22/09/2025; 22/10/2025; 21/11/2025; 22/12/2025
 • Recht op 9 vaste “switch” coupons van 3,25% (bruto), in geval van een switch. De kans dat de Uitgever overgaat naar een switch, is zeer klein.
 • Jaarlijkse switchdata (optioneel): 15/12/2017; 14/12/2018; 13/12/2019; 15/12/2020; 15/12/2021; 15/12/2022; 15/12/2023; 13/12/2024
 • Jaarlijkse betaaldata in geval van switch (optioneel): 03/01/2018; 02/01/2019; 31/12/2019; 30/12/2020; 29/12/2021; 30/12/2022; 03/01/2024; 31/12/2024; 31/12/2025

RISICOPROFIEL VDK SPAARBANK NV: Defensief.
VDK Spaarbank nv zal de beleggers informeren over elke wijziging in verband met het risicoprofiel en/of de waarde van de Codeis Securities S.A. (LU) Ethical Switch Note 2025 op de website www.vdk.be/uw-thuisbank/beleggen/gestructureerde-notes/codeis-securities-sa-lu-ethical-switch-note-2025.

SECUNDAIRE MARKT: De schuldbewijzen worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt Société Générale voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door Société Générale). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. De belegger zou dus in de onmogelijkheid kunnen verkeren om zijn schuldbewijzen voor de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters wordt bepaald. De indicatieve waarde van de Notes zal worden vermeld in de effectenstaten die online beschikbaar zijn via online@vdk of in de vestigingen van VDK Spaarbank nv.

KOSTEN EN COMMISSIES:

 • Instapkosten: 2%
 • Distributiekosten: Société Générale betaalt aan VDK Spaarbank nv een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 0,50% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de Uitgever aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • Makelaarskosten: Société Générale past een spread van maximaal 1% toe, VDK Spaarbank nv voegt daaraan een marge van maximaal 1% toe.
 • De bewaring op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv is momenteel gratis.

FISCALITEIT:
Roerende voorheffing: 30% op de waarde van de eventuele terugbetalingspremie en/of elke eventuele jaarlijkse coupon. Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen. Van toepassing op een gemiddelde retail client in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont.

Taks op beursverrichtingen (TOB):

 • Inschrijving op de primaire markt: nihil
 • Op de secundaire markt: 0,09% op de verkoop en aankoop (max. 650 EUR per verrichting)

LEVERING: Geen materiële levering mogelijk, bewaring gebeurt momenteel gratis op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv. Beleggers die de effecten op een rekening bij een andere financiële instelling wensen te plaatsen, moeten zich vooraf informeren over de geldende tarieven.

PUBLICATIE VAN DE WAARDE VAN HET PRODUCT: De waarde van het product gedurende de looptijd is op aanvraag beschikbaar bij uw VDK-vestiging en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes.

KLACHT: Bij klachten kunt u zich wenden tot VDK Spaarbank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be. Als u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Documenten

Alvorens op de Notes in te tekenen, worden de beleggers verzocht om de juridische documentatie te raadplegen en om meer in het bijzonder inzage te nemen van de erin opgenomen risicofactoren.