DNCA Invest Eurose

DNCA Invest Eurose

Beheerder: DNCA FINANCE Luxembourg

Beleggingsbeleid

DNCA Invest Eurose is een compartiment van onbepaalde duur van de SICAV DNCA INVEST naar Luxemburgs recht.

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de referentie-index 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berekend met herbelegging van dividenden.

De algemene beleggingsstrategie van het gediversifieerde compartiment streeft ernaar om de rentabiliteit van een vermogensbelegging te verbeteren via een actief beheer van aandelen en obligaties uit de eurozone. Het biedt een alternatief voor obligaties, converteerbare obligaties en fondsen in euro, maar zonder kapitaalgarantie.

Alvorens je inschrijft, dien je de desbetreffende EBI (kapitalisatie) / EBI (distributie) (document met essentiële beleggersinformatie) en het prospectus te lezen. Deze documenten zijn eveneens op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Rendement

Actuariële rendementen DNCA Invest Eurose op jaarbasis (kapitalisatie deelbewijs)
31/08/2017

Actuarieel rendement (%)
op 1 jaar op 3 jaar op 5 jaar op 10 jaar sinds lancering
6,54% 2,92% 5,30% NB* 4,70%

*NB = niet beschikbaar

Bron tabel: DNCA Finance
De tabel handelt over de voorbije jaren en vormt geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

De tabel bevat het actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICB op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en sinds lancering. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatiedeelbewijzen van de ICB en houden geen rekening met instap- en uitstapkosten en eventuele taksen. De rendementcijfers uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. De waarde van het fonds kan dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Het fonds werd opgericht op 28 september 2007. De voorgestelde rendementscijfers zijn berekend in EUR, de valuta van het fonds.

Risico's

 De belangrijkste risico's voor het compartiment:

 • Marktrisico: In geval van schommeling van de rentevoeten kan dit zich vertalen in een schommeling van de vereffeningswaarde.
 • Kredietrisico: Bij een daling van de kredietwaardigheid van de uitgever kan de waarde van de obligaties in de portefeuille dalen.
 • Tegenpartijrisico: Door het gebruik van CFD's kan de belegger blootstaan aan het risico dat de tegenpartij in gebreke blijft.
 • Renterisico: Door een stijging van de rentevoeten kan de vereffeningswaarde van vastrentende effecten in de portefeuille dalen.

 • Risico door het gebruik van afgeleide producten: Het gebruik van afgeleide producten kan leiden tot een daling van de liquidatiewaarde wanneer de markten op ongunstige wijze evolueren.
 • Liquiditeitsrisico: In bepaalde markten en in sommige marktomstandigheden kan de beheerder moeilijkheden ondervinden om bepaalde financiële activa te verkopen.
 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementsrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
 • Kapitaalrisico: Geen kapitaalbescherming.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Looptijd

Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag.

Kosten

 • Instapkosten: 2% bij vdk bank
 • Uitstapkosten: 0%
 • Lopende kosten: 1,44% die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
 • Bewaarkosten: momenteel gratis bewaard op een effectenrekening bij vdk bank

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij naar de paragraaf ‘Provisies en kosten’ van het prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):
  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max. 4.000 EUR)
  • Distributiedeelbewijs: niet van toepassing
 • Roerende voorheffing op dividenden:
  • Kapitalisatiedeelbewijs: niet van toepassing
  • Distributiedeelbewijs: 30%
 • Roerende voorheffing in geval van terugkoop*:
  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval dat een compartiment voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen belegt, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Deze fiscale regels zijn van toepassing voor retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie en kan later wijzigen.

Netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde is beschikbaar op de website van de Beama, www.beama.be, en op de website www.dnca-investments.com.

Minimale belegging: 1 deelbewijs

Wettelijke documenten

De intekening op DNCA Invest Eurose is onderworpen aan de bepalingen van volgende wettelijke documenten (essentiële beleggersinformatie en prospectus) en relevante documenten. Lees de essentiële beleggersinformatie en het prospectus alvorens je intekent:

Deze documenten zijn ook op eenvoudige vraag gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Klachtenbehandeling

Met eventuele klachten kan je in eerste instantie terecht bij:

vdk bank nv (FSMA 020230 A) - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent, tel. 09 269 32 31 - e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be.

Indien het geschil niet opgelost geraakt kan je een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Heb je interesse?

Maak nu een afspraak bij je vertrouwde vdk-vestiging.