SecurAsset (LU) Ethical Switch Note 2020

Ethisch beleggen met duurzaam groeiperspectief: SecurAsset (LU) Ethical Switch Note 2020

(Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito's bij VDK Spaarbank nv)

SecurAsset (LU) Ethical Switch Note 2020 is een gestructureerde obligatie met een looptijd van 6 jaar, die recht geeft op een volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum1. Met deze obligatie geniet u van een eventuele terugbetalingspremie2 op de einddatum, gekoppeld aan de prestatie van de index Ethical Europe Equity. De Uitgever behoudt zich evenwel het recht om elk jaar te “switchen” naar een vastrentende note die een jaarlijkse vaste coupon2 van 3,25% (bruto) uitkeert.

Kenmerken SecurAsset (LU) Ethical Switch Note 2020

 • Uitgever: SecurAsset SA (de "Uitgever")

 • Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito's bij VDK Spaarbank nv

 • Looptijd: 6 jaar

 • Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (buiten kosten) op de einddatum1.

 • Recht op een eventuele terugbetalingspremie2 op de einddatum, gekoppeld aan de prestatie van de index Ethical Europe Equity. Als de onderliggende index in waarde stijgt, zal de terugbetalingspremie op de einddatum gelijk zijn aan 100% van de gemiddelde prestatie van de onderliggende index. De belegger geniet niet van de dividenden die uitgekeerd zijn door de componenten van de onderliggende index.

 • De Uitgever behoudt zich evenwel het recht om elk jaar te “switchen” naar een vastrentende note die een jaarlijkse vaste “switch” coupon2 van 3,25% (bruto) uitkeert. De kans dat de Uitgever dat recht uitoefent, is klein. Voor zover van toepassing zal de “switch” hoogstwaarschijnlijk eerder plaatsvinden aan het einde van de looptijd en in geval van een sterke stijging van de onderliggende index.

Een sociaal-ethische beleggingsoplossing: de index Ethical Europe Equity

De index Ethical Europe Equity (hierna de Index) is een index ontwikkeld door Solactive AG, in nauwe samenwerking met VIGEO en Forum ETHIBEL. Deze Index is samengesteld uit 30 Europese aandelen en is onderworpen aan strenge ethische en financiële criteria, evenals criteria op het vlak van milieuaangelegenheden, sociale zaken en governance (MSG). Om de 3 maanden controleert en certificeert Forum ETHIBEL het selectieproces van de aandelen.

 • Ethical_Switch_Note-Vbanner.jpgSolactive, opgericht in 2007, is een Duitse leverancier van indexen van financiële markten (meer informatie op www.solactive.com).
 • VIGEO is een vooraanstaande Europese expert, opgericht in 2002, die de maatschappelijke impact van ondernemingen analyseert. VIGEO brengt de prestaties en risico’s in kaart op basis van zes domeinen van maatschappelijke verantwoordelijkheid: milieu, mensenrechten, menselijk kapitaal, maatschappelijke impact, marktethiek en deugdelijk bestuur (www.vigeo.com).
 • Forum ETHIBEL is een Belgische vereniging, opgericht in 1992, en erkend als expert op het vlak van rating, onafhankelijke controle en certificatie van financiële en niet-financiële producten en diensten die beantwoorden aan precieze ethische en sociale criteria en aan standaarden op het vlak van milieu en deugdelijk bestuur (www.forumethibel.org).

Opgelet, de index Ethical Europe Equity is een index van het type “Price Return”. In tegenstelling tot een Index van het type “Total Return” worden de dividenden, die worden uitgekeerd door de aandelen die de Index vormen, bijgevolg niet opnieuw belegd in de Index. Ze hebben dus geen rechtstreekse invloed op het rendement ervan.

Beschrijving van het mechanisme

Op de einddatum geeft SecurAsset (LU) Ethical Switch Note 2020 de belegger het recht op de terugbetaling van het volledige belegde kapitaal1.

Plus een eventuele terugbetalingspremie2, gelijk aan 100% van de gemiddelde prestatie van de Index

 • Op de initiële observatiedatum (29 december 2014), bekijkt men het slotniveau van de onderliggende Index die dan als beginniveau geldt.
 • De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde te nemen van 13 maandelijkse observatiedata (tussen 16 december 2019 en 15 december 2020) en dit te vergelijken met het beginniveau van de Index (vaststelling op 29 december 2014)

Indien de Index een nul of negatief rendement behaalt op de einddatum, wordt geen enkele terugbetalingspremie uitgekeerd.

Of 6 “switch” coupons2, gelijk aan 3,25% x het belegde kapitaal

Indien de Uitgever eenzijdig beslist om in een bepaald jaar te “switchen” naar een vastrentende note, dan wordt er een coupon van 3,25% (bruto) uitgekeerd voor dat jaar, en voor alle voorgaande jaren (die nog niet betaald werden). De volgende jaren wordt er eveneens een “switch” coupon uitgekeerd.

Er dient opgemerkt te worden dat in geval van een switch de belegger niet langer blootgesteld zal zijn aan de gemiddelde prestatie van de Index en bijgevolg geen recht zal hebben op een terugbetalingspremie. De kans dat de Uitgever overgaat naar een switch, is klein. Voor zover van toepassing zal de switch hoogstwaarschijnlijk eerder plaatsvinden aan het einde van de looptijd en in geval van een sterke stijging van de onderliggende index.

Productprofiel

Dit complexe product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met een risicoprofiel 2 (Defensief) of hoger. Wij raden u aan om enkel te beleggen in dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico's eraan verbonden zijn.

VDK Spaarbank nv moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, moet VDK Spaarbank nv u daarvan verwittigen.

Indien VDK Spaarbank nv u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

SA-figuur.jpg

Alvorens op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt het aan elke belegger aanbevolen om kennis te nemen van de inhoud van de juridische documentatie, en meer in het bijzonder van de rubriek ”Risicofactoren” van het Unitary Prospectus.

Het VDK-productprofiel is een eigen rating van VDK Spaarbank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om een cijfer van 1 voor de producten met het laagste risico tot 4 voor de meest dynamische producten. Deze rating steunt op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de actiefcategorie, eventueel de efficiëntie (indien vooraf gekend), de stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit van de markt, de rating van de Uitgever door de ratingagentschappen en de diversificatie. Er wordt echter geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico (zie hieronder).

Voornaamste risico’s

 • Dubbel kredietrisico:
  Met de aankoop van dit product stelt u zich bloot aan een dubbel kredietrisico van de Uitgever, SecurAsset SA en/of VDK Spaarbank nv voor de deposito’s van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij laatstgenoemde. In geval van wanbetaling of faillissement van SecurAsset SA en/of VDK Spaarbank nv is het mogelijk dat u uw kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt.
 • Risico op niet-uitkering de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “switch” coupons: De belegger loopt het risico dat de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “switch” coupons niet worden uitgekeerd in geval van faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA.
 • Risico van beperkt rendement:
  Als de emittent beslist om over te gaan tot de uitkering van 6 vaste coupons van 3,25% (bruto), zal er op de einddatum geen terugbetalingspremie worden uitbetaald. De emittent zal waarschijnlijk belang hebben bij een dergelijke omschakeling als de index een sterke prestatie neerzet. In geval van een ongunstige evolutie van de Index, loopt de belegger het risico een lager rendement te krijgen dan bij een risicoloze belegging.
 • Liquiditeitsrisico: 
  De Notes zijn niet genoteerd op een gereglementeerde markt. BNP Paribas Arbitrage SNC zal zich inspannen om de liquiditeit ervan te verzekeren. Bij normale marktomstandigheden kan BNP Paribas Arbitrage SNC de Notes die worden aangehouden door de beleggers (en die hun Notes zouden willen verkopen voor de einddatum), terugkopen tegen de prijs die is vastgelegd door BNP Paribas Arbitrage SNC in functie van de marktparameters van het ogenblik (zie hierna) en de waardering van het deposito, wat zou kunnen leiden tot een prijs die lager is dan de nominale waarde per coupure (1.000 EUR). Deze prijs zal worden bepaald met een spread van maximaal 1% bij normale marktomstandigheden (exclusief makelaarskosten en taks op beursverrichtingen; zie rubriek “Kosten en commissies” en “Fiscaliteit” op pagina 7 van de brochure).
 • Risico op fluctuatie van de prijs van het effect (marktrisico):
  Het recht op volledige terugbetaling van de nominale waarde geldt alleen op de einddatum. De waarde van het product zal fluctueren in functie van parameters zoals de evolutie van de Index, de evolutie van de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico van SecurAsset SA, VDK Spaarbank nv en BNP Paribas SA. Dergelijke fluctuaties kunnen leiden tot een minderwaarde in geval van vervroegde verkoop. Hoe verder de einddatum verwijderd is, des te groter de potentiële impact.
 • Risico gekoppeld aan de Index:
  Indien er sprake is van een gebeurtenis (namelijk een annulering, een schorsing of een wijziging) die de Index beïnvloedt, kan de Calculation Agent de nodige aanpassingen aan de Notes doorvoeren. In het geval dat er geen geschikte aanpassing mogelijk is, kunnen de Notes vervroegd worden terugbetaald door de Uitgever in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in de Unitary Propectus. Als gevolg is het mogelijk dat het optreden van een dergelijke gebeurtenis die de Index beïnvloedt, een nadelig effect kan hebben op de waarde van de Notes.

Praktische modaliteiten

 • Inschrijvingsperiode:
  Van 10 november 2014 tot 19 december 2014 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Verkoopprijs:
  101,50% van de nominale waarde (waarvan 1,50% instapkosten)
 • Nominale waarde:
  1.000 EUR
 • Einddatum en terugbetalingsdatum:
  29 december 2020, ofwel een looptijd van 6 jaar. In geval van wanbetaling en overeenkomstig het Unitary Prospectus zal de terugbetaling van de Notes binnen maximaal 2 kalenderjaren vanaf de einddatum van de Note plaatsvinden.
 • Terugbetaling op de einddatum:
  100% van de nominale waarde, behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of VDK Spaarbank nv, evenals de eventuele terugbetalingspremie2 of desgevallend de jaarlijkse “switch” coupons2.
 • Rendement:
  • SA_Ethical.jpgOnderliggende Index:
   Ethical Europe Equity
   (ISIN-code: DE000SLA5EE6)
  • Initiële begindatum: 29 december 2014
  • Recht op een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum, waarvan het bedrag gelijk zal zijn aan 100% van het rendement van de onderliggende Index. Dit recht is enkel geldig indien er niet geswitcht wordt.
  • Observatiedata voor de berekening van de terugbetalingspremie: 16 december 2019, 15 januari 2020, 17 februari 2020, 16 maart 2020, 15 april 2020, 15 mei 2020, 15 juni 2020, 15 juli 2020, 17 augustus 2020, 15 september 2020, 15 oktober 2020, 16 november 2020, 15 december 2020
  • Recht op een 6 vaste “switch” coupon van 3,25% (bruto), in geval van een switch.
  • Jaarlijkse switchdata (optioneel): 15 december 2015, 15 december 2016, 15 december 2017, 19 december 2018, 16 december 2019
  • Jaarlijkse betaaldata in geval van switch (optioneel): 29 december 2015, 29 december 2016, 29 december 2017, 2 januari 2019, 30 december 2019, 29 december 2020
 • Kosten en commissies
  • Instapkosten: 1,50%
  • Distributiecommissie: Zij bedragen jaarlijks maximaal 0,50% (alle taksen inbegrepen) van het uitgiftebedrag en zijn reeds inbegrepen in de uitgifteprijs van 101,50%, betaald aan VDK Spaarbank nv. Alle andere kosten (operationele en juridische) die worden ingehouden door de Uitgever, voor de structurering of de uitgifte van het product, zijn eveneens reeds inbegrepen in de uitgifteprijs van 101,50%.
  • Makelaarskosten: BNP Paribas Arbitrage SNC past een spread van maximaal 1% toe. VDK Spaarbank nv voegt daaraan een marge van maximaal 1% toe.
  • De bewaring op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv is gratis.

Documenten

(1) Buiten kosten en behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv
(2) Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of BNP Paribas SA