SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023

Flexibel en evenwichtig beleggen:
SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023

(Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito's bij VDK Spaarbank nv)

SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 is een gestructureerde obligatie met een looptijd van 8 jaar, die recht geeft op een volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum1. Met deze obligatie geniet u van een eventuele terugbetalingspremie2 op de einddatum, gekoppeld aan het rendement van een korf van drie flexibele fondsen.

Kenmerken SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023

 • Uitgever: SecurAsset SA (de "Uitgever")

 • Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito's bij VDK Spaarbank nv

 • Looptijd: 8 jaar

 • Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (buiten kosten) op de einddatum1.

 • Recht op een eventuele terugbetalingspremie2 op de einddatum, gekoppeld aan de evolutie van een korf die voor gelijke delen is samengesteld uit drie flexibele fondsen (hierna: de “Korf”). Als de onderliggende korf in waarde stijgt, zal de terugbetalingspremie op de einddatum gelijk zijn aan 85% van de gemiddelde prestatie van de onderliggende korf.

Flexibele fondsen, een gegeerde rendementsmotor

De zogenaamde "flexibele" fondsen kennen steeds meer succes bij de beleggers. Bij dit  fondsentypegeniet de beheerder immers van verschillende alternatieven zodat hij alle marktopportuniteiten kan benutten, waar die zich ook voordoen. Hij kan in verschillende activaklassen beleggen, voornamelijk in aandelen en obligaties in tal van geografische gebieden. Zo kan hij de allocatie van activa op een zeer dynamische wijze beheren, rekening houdend met de marktomstandigheden of de macro-economische vooruitzichten van dat ogenblik.

Dit fondstype wist vooral de afgelopen jaren de aandacht te trekken van de beleggers wegens de goede resultaten die ze kunnen genereren in woelige tijden.

SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 combineert het recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal op de einddatum1 met een vergoeding2 die gekoppeld is aan het rendement van drie flexibele fondsen, die zich kenmerken door een voorzichtig en evenwichtig beleggingsbeleid. Met deze gestructureerde obligatie diversifieert u uw rendementsbronnen en mikt u op een eventuele terugbetalingspremie van een mogelijk substantieel bedrag op de einddatum.

Selectie van de Korf

De Korf is voor gelijke delen samengesteld uit drie fondsen, die elk een beleggingsbeleid volgen waarin flexibiliteit en voorzichtigheid gecombineerd worden: M&G Optimal Income, DNCA Invest Eurose en Financière de L’Echiquier Arty.

Beschrijving van het mechanisme

Op de einddatum geeft SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 de belegger het recht op de terugbetaling van het volledige belegd kapitaal1.

Plus een eventuele terugbetalingspremie2, gelijk aan 85% van de gemiddelde prestatie van de Korf

 • Op de initiële observatiedatum (9 april 2015), bekijkt men het slotniveau van ieder fonds van de Korf en weerhoudt men deze slotniveaus als de drie referentieniveaus.
 • Op elke maandelijks observatiedata (tussen 28 september 2020 en 28 maart 2023), bekijkt men de slotniveaus van de drie fondsen en berekent men het rekenkundig gemiddelde van ieder fonds.
 • Vervolgens vergelijkt men deze met de referentieniveaus (vaststelling op 9 april 2015) om de individuele prestaties van de fondsen te berekenen. De gemiddelde prestatie van de Korf wordt dan berekend door het rekenkundig gemiddelde te nemen van de individuele prestaties van de drie fondsen.
 • Uiteindelijk berekent men de terugbetalingspremie door 85% van de gemiddelde prestatie van de Korf te nemen.

Indien de Korf een nul of negatief rendement behaalt op de einddatum, wordt geen enkele terugbetalingspremie uitgekeerd.

Productprofiel

Dit complexe product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met een risicoprofiel 2 (Defensief) of hoger. Wij raden u aan om enkel te beleggen in dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico's eraan verbonden zijn.

VDK Spaarbank nv moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, moet VDK Spaarbank nv u daarvan verwittigen.

Indien VDK Spaarbank nv u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

SA-figuur.jpg

Alvorens op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt het aan elke belegger aanbevolen om kennis te nemen van de inhoud van de juridische documentatie, en meer in het bijzonder van de rubriek ”Risicofactoren” van het Basisprospectus.

Het VDK-productprofiel is een eigen rating van VDK Spaarbank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om een cijfer van 1 voor de producten met het laagste risico tot 4 voor de meest dynamische producten. Deze rating steunt op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de actiefcategorie, eventueel de efficiëntie (indien vooraf gekend), de stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit van de markt, de rating van de Uitgever door de ratingagentschappen en de diversificatie. Er wordt echter geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico (zie hieronder).

Voornaamste risico’s

 • Dubbel kredietrisico:
  Met de aankoop van dit product stelt u zich bloot aan een dubbel kredietrisico van de Uitgever, SecurAsset SA en/of VDK Spaarbank nv voor de deposito’s van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij laatstgenoemde. In geval van wanbetaling of faillissement van SecurAsset SA en/of VDK Spaarbank nv is het mogelijk dat u uw kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt. Indien VDK Spaarbank nv ernstige solventieproblemen zou ondervinden, zou het deposito dat de emittent bij haar heeft gedaan in het kader van de uitgifte van de Notes, geheel of gedeeltelijk kunnen worden geannuleerd of geconverteerd in eigen-vermogensinstrumenten (aandelen), op beslissing van de regulator. In dat geval loopt de belegger het risico, aangezien dat deposito dient voor de terugbetaling van het belegde kapitaal aan de belegger, dat hij de bedragen waarop hij recht heeft, niet terugkrijgt en het geïnvesteerde bedrag geheel of gedeeltelijk verliest.
 • Risico op niet-uitkering van de eventuele terugbetalingspremie:
  De belegger loopt het risico dat de eventuele terugbetalingspremie niet wordt uitgekeerd in geval van faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA.
 • Risico van beperkt rendement:
  Bij een ongunstige evolutie van de beleggingsfondsen die deel uitmaken van de korf, loopt de belegger het risico een lager rendement te krijgen dan bij een risicoloze belegging.
 • Liquiditeitsrisico:
  De Notes zijn niet genoteerd op een gereglementeerde markt. BNP Paribas Arbitrage SNC zal zich inspannen om de liquiditeit ervan te verzekeren. Bij normale marktomstandigheden kan BNP Paribas Arbitrage SNC de Notes die worden aangehouden door de beleggers (en die hun Notes zouden willen verkopen voor de einddatum), terugkopen tegen de prijs die is vastgelegd door BNP Paribas Arbitrage SNC in functie van de marktparameters van het ogenblik (zie hierna) en de waardering van het deposito, wat zou kunnen leiden tot een prijs die lager is dan de nominale waarde per coupure (1.000 EUR). Deze prijs zal worden bepaald met een spread van maximaal 1% bij normale marktomstandigheden (exclusief makelaarskosten en taks op beursverrichtingen; zie rubriek “Kosten en commissies” en “Fiscaliteit” op pagina 7 van de brochure).
 • Risico op fluctuatie van de prijs van het effect (marktrisico):
  Het recht op volledige terugbetaling van de nominale waarde geldt alleen op de einddatum. De waarde van het product zal fluctueren in functie van parameters zoals de evolutie van de Korf, de evolutie van de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico van SecurAsset SA, VDK Spaarbank nv en BNP Paribas SA. Dergelijke fluctuaties kunnen leiden tot een minderwaarde in geval van vervroegde verkoop. Hoe verder de einddatum verwijderd is, des te groter de potentiële impact.
 • Risico met betrekking tot de fondsen:
  Bepaalde gebeurtenissen kunnen impact hebben op de onderliggende fondsen van de Notes. Zonder dat deze lijst limitatief is, kan het gaan om de volgende gebeurtenissen: stopzetting van de activiteit, ontbinding, faillissement, fusie van één van de fondsen, een significante wijziging in de berekeningsmethode van de vereffeningswaarde (VW), een schorsing van de berekening of de publicatie van de VW, de daling van het activa onder beheer onder een vooraf gedefinieerde drempel, een wijziging van de liquiditeitsmodaliteiten, een gebeurtenis van juridische en/of fiscale aard met een impact op de VW,…
  Indien één van die gebeurtenissen zich voordoet, kan de Berekeningsagent, indien nodig, verschillende acties ondernemen, zoals de modaliteiten van de Notes aanpassen of één of meerdere van de onderliggende fondsen vervangen. Indien zich een gebeurtenis voordoet die impact heeft op één of meerdere fondsen, houden de beleggers niettemin recht op een volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum (behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA of VDK Spaarbank nv).

  Voor meer informatie in verband met de gebeurtenissen die impact kunnen hebben op de onderliggende fondsen en de gevolgen ervan, verwijzen we u naar het Basisprospectus en de Final Terms van de uitgifte.

Praktische modaliteiten

 • Inschrijvingsperiode:
  Van 16 februari 2015 tot 2 april 2015 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Verkoopprijs:
  101,50% van de nominale waarde (waarvan 1,50% instapkosten)
 • Nominale waarde:
  1.000 EUR
 • Einddatum en terugbetalingsdatum:
  11 april 2023, ofwel een looptijd van 8 jaar. In geval van wanbetaling en overeenkomstig het Basisprospectus zal de terugbetaling van de Notes binnen maximaal 2 kalenderjaren vanaf de einddatum van de Note plaatsvinden.
 • Terugbetaling op de einddatum:
  100% van de nominale waarde, behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of VDK Spaarbank nv, evenals de eventuele terugbetalingspremie2.
 • Rendement:
  • Samenstelling van de Korf: 3 flexibele fondsen voor gelijke delen. M&G Optimal Income (ISIN-code: GB00B1VMCY93), DNCA Invest Eurose (ISIN-code: LU0284394235) en Financière de L’Echiquier Arty (ISIN-code: FR0010611293) - Indien een evenement (met name fusie, overname, enz.) zou kunnen leiden tot een wijziging van de Korf, wordt dat meegedeeld op onze website www.vdk.be.
  • Initiële begindatum: 9 april 2015
  • Recht op een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum, waarvan het bedrag gelijk zal zijn aan 85% van de gemiddelde prestatie van de Korf.
  • Observatiedata voor de berekening van de terugbetalingspremie: 28 september 2020, 28 oktober 2020, 30 november 2020, 29 december 2020, 28 januari 2021, 01 maart 2021, 29 maart 2021, 28 april 2021, 28 mei 2021, 28 juni 2021, 28 juli 2021, 31 augustus 2021, 28 september 2021, 28 oktober 2021, 30 november 2021, 29 december 2021, 28 januari 2022, 28 februari 2022, 28 maart 2022, 28 april 2022, 31 mei 2022, 28 juni 2022, 28 juli 2022, 30 augustus 2022, 28 september 2022, 28 oktober 2022, 28 november 2022, 28 december 2022, 30 januari 2023, 28 februari 2023, 28 maart 2023
 • Kosten en commissies
  • Instapkosten: 1,50%
  • Distributiecommissie: Zij bedragen jaarlijks maximaal 0,50% (alle taksen inbegrepen) van het uitgiftebedrag en zijn reeds inbegrepen in de uitgifteprijs van 101,50%, betaald aan VDK Spaarbank nv. Alle andere kosten (operationele en juridische) die worden ingehouden door de Uitgever, voor de structurering of de uitgifte van het product, zijn eveneens reeds inbegrepen in de uitgifteprijs van 101,50%.
  • Makelaarskosten: BNP Paribas Arbitrage SNC past een spread van maximaal 1% toe. VDK Spaarbank nv voegt daaraan een marge van maximaal 1% toe.
  • De bewaring op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv is gratis.

Documenten

(1) Buiten kosten en behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv
(2) Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of BNP Paribas SA