SecurAsset (LU) Responsible Coupon Note 2022

SecurAsset (LU) Responsible Coupon Note 2022

(Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis NV)

SecurAsset (LU) Responsible Coupon Note 2022 is een gestructureerde obligatie met een looptijd van 8 jaar, die recht geeft op een volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum1. Met deze obligatie geniet u van een variabel jaarlijks rendement2, in de vorm van coupons, gekoppeld aan de prestatie van de index Ethical Europe Equity®.

Kenmerken SecurAsset (LU) Responsible Coupon Note 2022

 • Uitgever: SecurAsset SA (de "Uitgever")

 • Looptijd: 8 jaar

 • Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (buiten kosten) op de eindvervaldag, behalve bij faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of BNP Paribas Fortis NV.

 • Recht op 8 potentiële jaarlijkse coupons. U krijgt 75% van de geannualiseerde prestatie van de index Ethical Europe Equity uitgekeerd als variabele coupon. Deze aandelenindex is samengesteld uit 30 Europese aandelen, geselecteerd op basis van milieuaangelegenheden, sociale zaken en governance (MSG), ethische en financiële criteria.

Een sociaal-ethische beleggingsoplossing gecertificeerd door Forum ETHIBEL

Hecht u veel belang aan het ethische, duurzame en sociaal verantwoorde aspect van uw beleggingen? Dan biedt het certificaat van Forum ETHIBEL u een dubbele garantie.

 1. U geniet de zekerheid dat het geld dat uitgeleend wordt aan de emittent, wederbelegd wordt op een sociaal-ethische manier. Dit gebeurt onder de vorm van kredieten en participaties in bedrijven, instanties of projecten met sterke accenten op het vlak van milieuaangelegenheden en sociale zaken (de ethische criteria die worden toegepast staan gedetailleerd beschreven in het certificaat van Forum ETHIBEL). Forum ETHIBEL voert hierop jaarlijks een controle uit.
 2. De coupons zijn gekoppeld aan de evolutie van de index Ethical Europe Equity. De samenstelling van deze Index is onderworpen aan strenge ethische criteria en criteria op het vlak van MSG. Om de 3 maanden controleert en certificeert Forum ETHIBEL het selectieproces van de aandelen.

De index Ethical Europe Equity®

De index Ethical Europe Equity (hierna de Index) is een index die op vraag van de experts van BNP Paribas werd ontwikkeld door Solactive AG, in nauwe samenwerking met VIGEO en Forum ETHIBEL.

 • Solactive, opgericht in 2007, is een Duitse leverancier van indexen van financiële markten (meer informatie op www.solactive.com).
 • VIGEO is een vooraanstaande Europese expert, opgericht in 2002, die de maatschappelijke impact van ondernemingen analyseert. VIGEO brengt de prestaties en risico’s in kaart op basis van zes domeinen van maatschappelijke verantwoordelijkheid: milieu, mensenrechten, menselijk kapitaal, maatschappelijke impact, marktethiek en deugdelijk bestuur (www.vigeo.com).
 • Forum ETHIBEL is een Belgische vereniging, opgericht in 1992, en erkend als expert op het vlak van rating, onafhankelijke controle en certificatie van financiële en niet-financiële producten en diensten die beantwoorden aan precieze ethische en sociale criteria en aan standaarden op het vlak van milieu en deugdelijk bestuur (www.forumethibel.org).

De index Ethical Europe Equity is een index van het type ‘Price’. In tegenstelling tot een index van het type ‘Total Return’ worden de dividenden, die worden uitgekeerd door de aandelen die de index vormen, bijgevolg niet opnieuw belegd in de index. Ze hebben dus geen rechtstreekse invloed op het rendement ervan.

Elk jaar een variabele coupon

Naast de terugbetaling van het volledige belegde kapitaal op de einddatum(1), biedt SecurAsset (LU) Responsible Coupon Note 2022 ook de opportuniteit om potentieel hoge jaarlijkse coupons2 te genieten. Elk jaar is de waarde van de coupon gelijk aan 75% van het rendement op jaarbasis (zie toelichtingen over de berekeningswijze op pagina 5 van de brochure) van de Index. Indien de Index een negatief rendement behaalt in een bepaald jaar, wordt voor dat jaar geen coupon uitgekeerd.

Productprofiel

Als belegger mag u een belegging in dit type van financieel instrument enkel overwegen indien dit aangewezen is in het licht van uw financiële kennis, ervaring en situatie (rekening houdend met de samenstelling van uw beleggingsportefeuille), evenals uw beleggingsdoelstellingen.

SA-figuur.jpg

Potentiële beleggers worden uitgenodigd om samen met een agent van VDK Spaarbank nv na te gaan of een dergelijke belegging voor hen persoonlijk aanbevolen zou kunnen zijn. Alvorens op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt het aan elke belegger aanbevolen om kennis te nemen van de inhoud van de juridische documentatie, en meer in het bijzonder van de rubriek ”Risicofactoren” van het Basisprospectus.

Het VDK-productprofiel is een eigen rating van VDK Spaarbank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om een cijfer van 1 voor de producten met het laagste risico tot 4 voor de meest dynamische producten. Deze rating steunt op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de actiefcategorie, eventueel de efficiëntie (indien vooraf gekend), de stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit van de markt, de rating van de Uitgever door de ratingagentschappen en de diversificatie. Er wordt echter geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico (zie hieronder).

Voornaamste risico’s

 • Dubbel kredietrisico:
  Met de aankoop van dit product stelt u zich bloot aan een dubbel kredietrisico van de Uitgever, SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV voor de deposito’s van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij laatstgenoemde. In geval van wanbetaling of faillissement van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV is het mogelijk dat u uw kapitaal niet volledig terugkrijgt.
 • Risico op niet-uitkering van de jaarlijkse coupons: De belegger loopt het risico dat de variabele jaarlijkse coupons niet worden uitgekeerd in geval van faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA.
 • Risico van beperkt rendement:
  Bij een ongunstige evolutie van de aandelen die deel uitmaken van de Index, loopt de belegger het risico een lager rendement te krijgen dan bij een risicoloze belegging.
 • Liquiditeitsrisico: 
  De Notes zijn niet genoteerd op een gereglementeerde markt. BNP Paribas Arbitrage SNC zal zijn best doen om de liquiditeit ervan te verzekeren. Bij normale marktomstandigheden kan BNP Paribas Arbitrage SNC de Notes die worden aangehouden door de beleggers (en die hun Notes zouden willen verkopen voor de einddatum), terugkopen tegen de prijs die is vastgelegd door BNP Paribas Arbitrage SNC in functie van de marktparameters van het ogenblik (zie hierna) en de waardering van het deposito, wat zou kunnen leiden tot een prijs die lager is dan de nominale waarde per coupure (1.000 EUR). Deze prijs zal worden bepaald met een spread van maximaal 1% bij normale marktomstandigheden (exclusief makelaarskosten en taks op beursverrichtingen; zie rubriek “Kosten en commissies” en “Fiscaliteit” op pagina 7 van de brochure).
 • Risico op fluctuatie van de prijs van het effect (marktrisico):
  Het recht op volledige terugbetaling van de nominale waarde geldt alleen op de eindvervaldag. De waarde van het product zal fluctueren in functie van parameters zoals de evolutie van de Index, de evolutie van de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico van SecurAsset SA, BNP Paribas Fortis NV en BNP Paribas SA. Dergelijke fluctuaties kunnen leiden tot een minderwaarde in geval van vervroegde verkoop. Hoe verder de einddatum verwijderd is, des te groter de potentiële impact.

Praktische modaliteiten

 • Inschrijvingsperiode:
  Van 2 juni 2014 tot 18 juli 2014 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Verkoopprijs:
  101,50% van de nominale waarde (waarvan 1,50% instapkosten)
 • Nominale waarde:
  1.000 EUR
 • Einddatum en terugbetalingsdatum:
  25 juli 2022, ofwel een looptijd van 8 jaar. In geval van wanbetaling en overeenkomstig het Basisprospectus zal de terugbetaling van de Notes binnen maximaal 2 kalenderjaren vanaf de einddatum van de Note plaatsvinden.
 • Terugbetaling op de einddatum:
  100% van de nominale waarde, behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV, evenals de eventuele laatste coupon(2).
 • Rendement:
  • Onderliggende Index: Ethical Europe Equity® (ISIN-code: DE000SLA5EE6)

  • Recht op 8 potentiële jaarlijkse coupons, waarvan het bedrag gelijk zal zijn aan 75% van het rendement op jaarbasis van de Index (zie toelichtingen over de berekeningswijze op pagina 5 van de brochure)(2)

  • Betaaldata van de coupons: 27 juli 2015, 25 juli 2016, 25 juli 2017, 25 juli 2018, 25 juli 2019, 27 juli 2020, 26 juli 2021, 25 juli 2022

  • Initiële begindatum: 25 juli 2014

  • Jaarlijkse observatiedata: 13 juli 2015, 11 juli 2016, 11 juli 2017, 11 juli 2018, 11 juli 2019, 13 juli 2020, 12 juli 2021, 11 juli 2022

 • Kosten en commissies
  • Instapkosten 1,50%

  • Distributiecommissie: maximaal 0,50% per jaar, alle taksen inbegrepen (inbegrepen in de verkoopprijs).

  • Makelaarskosten: BNP Paribas Arbitrage SNC past een spread van maximaal 1% toe, VDK Spaarbank nv voegt daaraan een marge van maximaal 1% toe.

  • De bewaring op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv is gratis.

Documenten

(1) Buiten kosten en behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of BNP Paribas Fortis NV
(2) Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of BNP Paribas SA