SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022

SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022

(Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis SA)

SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 is een gestructureerde obligatie met een looptijd van 8 jaar, die recht geeft op een volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum(1). Met deze obligatie geniet u een variabel jaarlijks rendement, in de vorm van coupons(2), gekoppeld aan het rendement van een korf van drie flexibele fondsen.

SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022

 • Uitgever: SecurAsset SA (de "Uitgever")

 • Looptijd: 8 jaar

 • Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (buiten kosten) op de eindvervaldag, behalve bij faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of BNP Paribas Fortis SA.

 • Recht op 8 potentiële jaarlijkse coupons waarvan het bedrag varieert in functie van de evolutie van een korf die voor gelijke delen is samengesteld uit drie flexibele fondsen.

Flexibele fondsen, een gegeerde rendementsmotor

De zogenaamde "flexibele" fondsen kennen steeds meer succes bij de beleggers. Bij dit fondstype geniet de belegger immers een grote vrijheid zodat hij alle marktopportuniteiten kan benutten, waar die zich ook voordoen. Hij kan in verschillende activaklassen beleggen, voornamelijk in aandelen en obligaties in tal van geografische gebieden. Zo kan hij de allocatie van activa op een zeer dynamische wijze beheren, rekening houdend met de marktomstandigheden of de macro-economische vooruitzichten van dat ogenblik.

Dit fondstype wist vooral de afgelopen jaren de aandacht te trekken van de beleggers wegens de goede resultaten die ze kunnen genereren in woelige tijden.

SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 combineert een volledige kapitaalbescherming op de einddatum1 met een vergoeding2 die gekoppeld is aan het rendement van drie flexibele fondsen, die zich kenmerken door een voorzichtig beleggingsbeleid en tot de beste in hun categorie behoren. Met deze gestructureerde obligatie diversifieert u uw rendementsbronnen en mikt u op jaarlijkse coupons van een mogelijk substantieel bedrag.

Selectie van de korf

De korf is voor gelijke delen samengesteld uit drie fondsen, die elk een beleggingsbeleid volgen waarin flexibiliteit en voorzichtigheid gecombineerd worden: M&G Optimal Income, DNCA Invest Eurose en Ethna Aktiv E (meer informatie in de brochure).

Elk jaar een variabele coupon

Naast de terugbetaling van het volledige belegde kapitaal op de einddatum (buiten kosten en behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of BNP Paribas Fortis SA), biedt SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 ook de opportuniteit om potentieel hoge jaarlijkse coupons2 te genieten. Elk jaar is de waarde van de coupon gelijk aan 90% van het rendement op jaarbasis (zie pagina 4 in de brochure) van de korf van drie fondsen. Indien de korf een negatief rendement behaalt in een bepaald jaar, wordt voor dat jaar geen enkele coupon uitgekeerd.

Productprofiel

Als belegger mag u een belegging in dit type van financieel instrument enkel overwegen indien dit aangewezen is in het licht van uw financiële kennis, ervaring en situatie (rekening houdend met de samenstelling van uw beleggingsportefeuille), evenals uw beleggingsdoelstellingen.

SA-figuur.jpg

Potentiële beleggers worden uitgenodigd om samen met een agent van VDK Spaarbank nv na te gaan of een dergelijke belegging voor hen persoonlijk aanbevolen zou kunnen zijn. Alvorens op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt het aan elke belegger aanbevolen om kennis te nemen van de inhoud van de juridische documentatie, en meer in het bijzonder van de rubriek ”Risicofactoren” van het Basisprospectus.

Het VDK-productprofiel is een eigen rating van VDK Spaarbank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om een cijfer van 1 voor de producten met het laagste risico tot 4 voor de meest offensieve producten. Deze rating steunt op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de actiefcategorie, eventueel de efficiëntie (indien vooraf gekend), de stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit van de markt, de rating van de Uitgever door de ratingagentschappen en de diversificatie. Er wordt echter geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico (zie hieronder).

Voornaamste risico’s

 • Dubbel kredietrisico:
  Met de aankoop van dit product stelt u zich bloot aan een dubbel kredietrisico van de Uitgever, SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis SA voor de deposito’s van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij laatstgenoemde. In geval van wanbetaling of faillissement van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis SA is het mogelijk dat u uw kapitaal niet volledig terugkrijgt.
 • Risico op niet-uitkering van de jaarlijkse coupons: 
  De belegger loopt het risico dat de variabele jaarlijkse coupons niet worden uitgekeerd in geval van faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA.
 • Risico van beperkt rendement:
  Bij een ongunstige evolutie van de beleggingsfondsen die deel uitmaken van de korf, loopt de belegger het risico een lager rendement te krijgen dan bij een risicoloze belegging.
 • Liquiditeitsrisico: 
  De Notes zijn niet genoteerd op een gereglementeerde markt. BNP Paribas Arbitrage SNC zal zijn best doen om de liquiditeit ervan te verzekeren. Bij normale marktomstandigheden kan BNP Paribas Arbitrage SNC de Notes die worden aangehouden door de beleggers (en die hun Notes zouden willen verkopen voor de einddatum), terugkopen tegen de prijs die is vastgelegd door BNP Arbitrage SNC in functie van de marktparameters van het ogenblik (zie hierna) en de waardering van het deposito, wat zou kunnen leiden tot een prijs die lager is dan de nominale waarde per coupure (1.000 EUR). Deze prijs zal worden bepaald met een spread van maximaal 1% bij normale marktomstandigheden (exclusief makelaarskosten en taks op beursverrichtingen; zie rubriek “Kosten en commissies” en “Fiscaliteit” op pagina 7 van de brochure).
 • Risico op fluctuatie van de prijs van het effect (marktrisico):
  Het recht op volledige terugbetaling van de nominale waarde geldt alleen op de eindvervaldag. De waarde van het product zal fluctueren in functie van parameters zoals de evolutie van de korf, de evolutie van de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico van SecurAsset SA, BNP Paribas Fortis SA en BNP Paribas SA. Dergelijke fluctuaties kunnen leiden tot een minderwaarde in geval van vervroegde verkoop. Hoe verder de einddatum verwijderd is, des te groter kan de potentiële impact zijn.
 • Risico met betrekking tot de fondsen:
  Bepaalde gebeurtenissen kunnen impact hebben op de onderliggende fondsen van de Notes. Zonder dat deze lijst limitatief is, kan het gaan om de volgende gebeurtenissen: stopzetting van de activiteit, ontbinding, faillissement, fusie van één van de fondsen, een significante wijziging in de berekeningsmethode van de vereffeningswaarde (VW), een schorsing van de berekening of de publicatie van de VW, de daling van het activa onder beheer onder een vooraf gedefinieerde drempel, een wijziging van de liquiditeitsmodaliteiten, een gebeurtenis van juridische en/of fiscale aard met een impact op de VW, …
  Indien één van die gebeurtenissen zich voordoet, kan de Berekeningsagent, indien nodig, verschillende acties ondernemen, zoals de modaliteiten van de Notes aanpassen of één of meerdere van de onderliggende fondsen vervangen. Indien zich een gebeurtenis voordoet die impact heeft op één of meerdere fondsen, houden de beleggers niettemin recht op een volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum, behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA of BNP Paribas Fortis NV.
  Voor meer informatie in verband met de gebeurtenissen die impact kunnen hebben op de onderliggende fondsen en de gevolgen ervan, verwijzen we u naar pagina 657 en volgende van het Basisprospectus en de Final Terms van de Uitgifte.

Praktische modaliteiten

 • Verkoopprijs:
  101,50% van de nominale waarde (waarvan 1,50% instapkosten)
 • Nominale waarde:
  1.000 EUR
 • Einddatum en terugbetalingsdatum:
  25 april 2022, ofwel een looptijd van 8 jaar.In geval van wanbetaling en overeenkomstig het Basisprospectus zal de terugbetaling van de Notes binnen maximaal 2 kalenderjaren vanaf de einddatum van de Note plaatsvinden.
 • Terugbetaling op de einddatum:
  100% van de nominale waarde, behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis SA, evenals de eventuele laatste coupon.
 • Rendement:
  • Samenstelling van de korf: 3 flexibele fondsen voor gelijke delen. Ethna Aktiv E (ISIN-code: LU0431139764), DNCA Invest Eurose (ISIN-code: LU0284394235) en M&G Optimal Income (ISIN-code: GB00B1VMCY93)

  • Recht op 8 potentiële jaarlijkse coupons, waarvan het bedrag gelijk zal zijn aan 90% van het rendement op jaarbasis van de korf (zie brochure)

  • Jaarlijkse observatiedata: 13 april 2015; 11 april 2016; 07 april 2017; 11 april 2018; 09 april 2019; 09 april 2020; 12 april 2021; 07 april 2022

  • Betaaldatum van de coupons: 27 april 2015, 25 april 2016, 25 april 2017, 25 april 2018, 25 april 2019, 27 april 2020, 26 april 2021, 25 april 2022

 • Kosten en commissies
  • Instapkosten 1,50%

  • Distributiecommissie: maximaal 0,50% per jaar (inbegrepen in de verkoopprijs)

  • Makelaarskosten: BNP Arbitrage SNC past een spread van maximaal 1% toe, VDK Spaarbank nv voegt daaraan een marge van maximaal 1% toe.

  • De bewaring op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv is gratis.

Documenten

(1) Buiten kosten en behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of BNP Paribas Fortis SA
(2) Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en BNP Paribas SA