Triodos Sustainable Mixed Fund

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral

Beheerder: Triodos Investment Management BV

Beleggingsbeleid

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral, een compartiment van onbepaalde duur van de bevek naar Luxemburgs recht Triodos Sicav I, belegt in de eerste plaats in aandelen van op de wereldwijde markten genoteerde ”large cap” ondernemingen en in bedrijfsobligaties, overheidsobligaties en obligaties van semi-overheden die in euro gedenomineerd zijn en die goede financiële resultaten combineren met een uitstekende sociale- en milieuprestatie.

De verdeling tussen aandelen en obligaties is aangepast binnen de volgende omvang:

 • Aandelen: minimaal 30% - maximaal 60%
 • Obligaties: minimaal 40% - maximaal 70%

Duurzame beleggingsstrategie

Bedrijven en overheden worden voor het Triodos beleggingsuniversum geselecteerd na een uitgebreide beoordeling door Triodos Investment Management. Delta Lloyd Asset Management, dat is aangewezen als de beleggingsbeheerder voor het fonds, selecteert de actuele beleggingen binnen het Triodos beleggingsuniversum op basis van gangbare risico-rendementanalyse.

Het duurzaamheidsonderzoek omvat de volgende drie stappen:

 1. selectie van bedrijven met duurzame activiteiten,
 2. selectie van bedrijven die het beste in hun klasse zijn binnen de sector en
 3. verwijdering van bedrijven die niet voldoen aan de vastgestelde minimumeisen.

Voor overheden zijn de stappen:

 1. vaststellen van de landen die het beste in hun klasse zijn en
 2. verwijdering van landen die niet voldoen aan de vastgestelde minimumeisen.

Alvorens je inschrijft, dien je de desbetreffende EBI (kapitalisatie) / EBI (distributie) (document met essentiële beleggersinformatie) en het prospectus te lezen. Deze documenten zijn eveneens op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Rendement

Een overzicht van het rendement van Triodos Impact Mixed Fund - Neutral kan u vinden in de meest recente factsheet.

De rendementscijfers uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. De waarde van het fonds kan dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. De voorgestelde rendementscijfers zijn berekend in EUR, de valuta van het fonds.

Risico's

 De belangrijkste risico's voor het compartiment:

 • Valutarisico: Dat risico ontstaat doordat beleggingen door een compartiment zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. In principe dekt het compartiment het valutarisico van die beleggingen niet af.
 • Marktrisico: Dat wil zeggen dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de waarde van de beleggingen van het compartiment.
 • Renterisico: De waarde van de beleggingen in obligaties die door een compartiment zijn gedaan, kan variëren in omgekeerde richting van de veranderingen in de rentestand.
 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementsrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
 • Kapitaalrisico: Geen kapitaalbescherming.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Looptijd

Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag.

Kosten

 • Instapkosten: 2% bij vdk bank
 • Uitstapkosten: 0%
 • Lopende kosten: 1,31% die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
 • Bewaarkosten: momenteel gratis bewaard op een effectenrekening bij vdk bank

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij naar de paragraaf ‘Provisies en kosten’ van het prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):
  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max. 4.000 EUR)
  • Distributiedeelbewijs: niet van toepassing
 • Roerende voorheffing op dividenden:
  • Kapitalisatiedeelbewijs: niet van toepassing
  • Distributiedeelbewijs: 30%
 • Roerende voorheffing in geval van terugkoop*:
  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval dat een compartiment voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen belegt, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Deze fiscale regels zijn van toepassing voor retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie en kan later wijzigen.

Netto-inventariswaarde

De actuele netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd in de kranten De Tijd en De Standaard. Deze vind je eveneens op www.triodos.be.

Minimale belegging: 1 deelbewijs

Wettelijke documenten

De intekening op Triodos Impact Mixed Fund - Neutral is onderworpen aan de bepalingen van volgende wettelijke documenten (essentiële beleggersinformatie en prospectus) en relevante documenten. Lees de essentiële beleggersinformatie en het prospectus alvorens je intekent:

Deze documenten zijn ook op eenvoudige vraag gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Klachtenbehandeling

Met eventuele klachten kan je in eerste instantie terecht bij:

vdk bank nv (FSMA 020230 A) - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent, tel. 09 269 32 31 - e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be

Indien het geschil niet opgelost geraakt kan je een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Heb je interesse?

Maak nu een afspraak bij je vertrouwde vdk-vestiging.