Echiquier ARTY Fund

Echiquier ARTY Fund

Beheerder: La Financière de l’Echiquier SA

Beleggingsbeleid

Echiquier ARTY Fund is een compartiment van onbepaalde duur van de SICAV Echiquier Fund naar Luxemburgs recht en is een feedercompartiment van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Frans recht Echiquier ARTY (het “masterfonds”). Het belegt ten minste 85% van zijn activa in deelnemingsrechten van het masterfonds. In functie van liquiditeitsdoeleinden, van tijd tot tijd vereist bij het verhandelen van effecten of het betalen van kosten en uitgaven van het feederfonds, kan tot 15% van de activa aangehouden worden in liquide beleggingen. Het feederfonds is voornemens het niveau van de liquide middelen die voor deze doeleinden aangehouden worden tot een minimum te beperken.

Het compartiment streeft naar potentieel rendement via een opportunistisch beheer op de rente- en aandelenmarkten en tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de referentie-index 25% MSCI Europe + 25% EONIA + 50% iBoxx Euro Corporate 3-5 jaar, berekend met herbelegging van dividenden. Het compartiment is een gediversifieerd en flexibel fonds dat belegt in Europese aandelen en bedrijfsobligaties. De beheerder maakt een selectie van aandelen (maximaal 50%) en obligaties (minimaal 40%) met het beste risico/rendement profiel.

Alvorens je inschrijft, dien je de desbetreffende EBI (kapitalisatie) / EBI (distributie) (document met essentiële beleggersinformatie) en het prospectus te lezen. Deze documenten zijn eveneens op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Rendement

Een overzicht van het rendement van Echiquier ARTY Fund kan u vinden in de meest recente factsheet.

De rendementscijfers uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. De waarde van het fonds kan dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. De voorgestelde rendementscijfers zijn berekend in EUR, de valuta van het fonds.

Risico's

 De belangrijkste risico's voor het compartiment:

 • Marktrisico: In geval van schommeling van de rentevoeten en aandelenmarkten, kan dit zich vertalen in een schommeling van de vereffeningswaarde.
 • Kredietrisico: Bij een daling van de kredietwaardigheid van de uitgever kan de waarde van de obligaties in de portefeuille dalen.
 • Renterisico: Door een stijging van de rentevoeten kan de vereffeningswaarde van vastrentende effecten in de portefeuille dalen.
 • Risico door het gebruik van afgeleide producten: Het gebruik van afgeleide producten kan leiden tot een daling van de liquidatiewaarde wanneer de markten op ongunstige wijze evolueren.
 • Liquiditeitsrisico: In bepaalde markten en in sommige marktomstandigheden kan de beheerder moeilijkheden ondervinden om bepaalde financiële activa te verkopen.
 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementsrisico hangt nauw samen met het marktrisico.
 • Kapitaalrisico: Geen kapitaalbescherming.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij je naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Looptijd

Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag.

Kosten

 • Instapkosten: 2% bij vdk bank
 • Uitstapkosten: 0% (1)
 • Lopende kosten: 1,50% die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
 • Swing pricing (2): niet van toepassing
 • Bewaarkosten: momenteel gratis bewaard op effectenrekening bij vdk bank

(1) Het fonds heeft het recht een uitstapkost aan te rekenen bij uitgesproken kortetermijnaan- of verkopen . Het is echter onwaarschijnlijk dat het fonds een verwateringsheffing zal opleggen tenzij de kosten met betrekking tot een transactie aanzienlijk zijn en/of een wezenlijke invloed zullen hebben op de waarde van het fonds. Handelskosten, bijvoorbeeld makelaarscommissies en koop/verkoop-spreads worden als aanzienlijk beschouwd als ze de netto-inventariswaarde met maximaal 10 basispunten beïnvloeden.

(2) Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers. Dankzij dit mechanisme hoeven bestaande aandeelhouders van het fonds deze kosten niet langer indirect op zich te nemen.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij je naar de paragraaf ‘Provisies en kosten’ van het prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):
  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max. 4.000 EUR)
  • Distributiedeelbewijs: niet van toepassing
 • Roerende voorheffing op dividenden:
  • Kapitalisatiedeelbewijs: niet van toepassing
  • Distributiedeelbewijs: 30%
 • Roerende voorheffing in geval van terugkoop(*):
  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): van toepassing

(*) Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval dat een compartiment voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen belegt, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Deze fiscale regels zijn van toepassing voor retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie en kan later wijzigen.

Netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde is beschikbaar op de website van de Beama, www.beama.be, en op de website http://int.lfde.com/benl/.

Minimale belegging: 1 deelbewijs

Wettelijke documenten

De intekening op Echiquier ARTY Fund is onderworpen aan de bepalingen van volgende wettelijke documenten (essentiële beleggersinformatie en prospectus) en relevante documenten. Lees de essentiële beleggersinformatie en het prospectus alvorens je intekent:

Deze documenten zijn ook op eenvoudige vraag gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Klachtenbehandeling

Met eventuele klachten kan je in eerste instantie terecht bij:

vdk bank nv (FSMA 020230 A) - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent, tel. 09 269 32 31 - e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be

Indien het geschil niet opgelost geraakt kan je een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen : Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Heb je interesse?

Maak nu een afspraak bij je vertrouwde vdk-vestiging.