Triodos Sustainable Equity Fund

Triodos Global Equities Impact Fund

Beheerder: Triodos Investment Management BV

Beleggingsbeleid

Triodos Global Equities Impact Fund, een compartiment van onbepaalde duur van de bevek naar Luxemburgs recht Triodos Sicav I, belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde “large cap” ondernemingen die aan de duurzame beleggingsstrategie voldoen en een goed beleggingsperspectief bieden.

Duurzame beleggingsstrategie

Bedrijven worden voor het Triodos beleggingsuniversum geselecteerd na een uitgebreide beoordeling door Triodos Investment Management van hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. Delta Lloyd Asset Management, dat is aangewezen als de beleggingsbeheerder voor het fonds, selecteert de actuele beleggingen binnen het Triodos beleggingsuniversum op basis van gangbare risicorendementanalyse.

Het duurzaamheidsonderzoek omvat de volgende drie stappen:

 1. selectie van bedrijven met duurzame activiteiten,
 2. selectie van bedrijven die het beste in hun klasse zijn binnen de sector en
 3. verwijdering van bedrijven die niet voldoen aan de vastgestelde minimumeisen.

Het Compartiment gaat waar mogelijk actief in gesprek met de geanalyseerde bedrijven over belangrijke en relevante problemen met betrekking tot hun sociale, milieu- en bestuurlijke prestaties.

Alvorens je inschrijft, dien je de desbetreffende EBI (document met essentiële beleggersinformatie) en het prospectus te lezen. Deze documenten zijn eveneens op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Rendement

Een overzicht van het rendement van Triodos Global Equities Impact Fund kan u vinden in de meest recente factsheet.

De rendementscijfers uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. De waarde van het fonds kan dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. De voorgestelde rendementscijfers zijn berekend in EUR, de valuta van het fonds.

Risico's

 De belangrijkste risico's voor het compartiment:

 • Valutarisico: Dat risico ontstaat doordat beleggingen door een compartiment zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. In principe dekt het compartiment het valutarisico van die beleggingen niet af.
 • Marktrisico: Dat wil zeggen dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de waarde van de beleggingen. Het fonds beperkt dit risico door middel van zorgvuldige selectie en spreiding van beleggingen.
 • Kapitaalrisico: Geen kapitaalbescherming.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij je naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Looptijd

Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag.

Kosten

 • Instapkosten: maximaal 5%, 2% bij vdk bank
 • Uitstapkosten: 0%
 • Lopende kosten: 1,51% die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
 • Bewaarkosten: momenteel gratis bewaard op effectenrekening bij vdk bank

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij je naar de paragraaf ‘Provisies en kosten’ van het prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap): 1,32% (max. 4.000 EUR)
 • Roerende voorheffing op dividenden: niet van toepassing
 • Roerende voorheffing in geval van terugkoop*:
  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: nee
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): niet van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval dat een compartiment voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen belegt, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Deze fiscale regels zijn van toepassing voor retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie en kan later wijzigen.

Netto-inventariswaarde

De actuele netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd in de kranten De Tijd en De Standaard. Deze vind je eveneens op www.triodos.be.

Minimale belegging: 1 deelbewijs

Wettelijke documenten

De intekening op Triodos Global Equities Impact Fund is onderworpen aan de bepalingen van volgende wettelijke documenten (essentiële beleggersinformatie en prospectus) en relevante documenten. Lees de essentiële beleggersinformatie en het prospectus alvorens je intekent:

Deze documenten zijn ook op eenvoudige vraag gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Klachtenbehandeling

Met eventuele klachten kan je in eerste instantie terecht bij:

vdk bank nv (FSMA 020230 A) - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent, tel. 09 269 32 31 - e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be

Indien het geschil niet opgelost geraakt kan je een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Heb je interesse?

Maak nu een afspraak bij je vertrouwde vdk-vestiging.