SpaarPlus Rekening

SpaarPlus Rekening,
de 100% duurzame spaarrekening van vdk

Kernmodaliteiten van deze gereglementeerde spaarrekening

 • De SpaarPlus Rekening is een gratis gereglementeerde spaarrekening met onbeperkte looptijd van vdk bank nv, een Belgische financiële instelling met hoofdzetel op het Sint-Michielsplein 16 in 9000 Gent.
 • Deze gereglementeerde spaarrekening wordt beheerst door Belgisch recht.
 • Tarieven op jaarbasis geldig op 1 augustus 2019:
  • 0,01% basisintrest, vanaf de dag na storting tot de dag van afhaling.
  • 0,10% getrouwheidspremie, voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden behouden blijven. 
 • Intresten zijn vrij van 15% roerende voorheffing als ze voor het inkomstenjaar 2017 niet hoger zijn dan 1.880 euro.
 • De basisintrest en getrouwheidspremie kunnen aangepast worden. Dit wordt meegedeeld via de rekeninguittreksels en via de vdk-website.
 • In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.
 • Bij klachten kan je terecht bij vdk bank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, tel.: 09 267 32 31, e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be. Als je geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000  Brussel (www.ombudsfin.be).

 • Lees hier het document met essentiële spaardersinformatie voor je deze spaarrekening opent. Dit document is eveneens gratis beschikbaar in elke vdk-vestiging.

Waarom kiezen voor de SpaarPlus Rekening?

Als je jouw spaargeld aan je bank toevertrouwt, weet je dan wel zeker hoe die bank daarmee omgaat? Misschien worden je spaarcenten wel gebruikt om activiteiten of sectoren te financieren waar je bedenkingen of morele bezwaren bij hebt: in milieuvervuilende bedrijven, in bedrijven die een loopje nemen met elementaire arbeidsrechten, misschien zelfs in de wapenindustrie…

Wil je de absolute garantie dat je spaargeld wordt aangewend voor duurzame initiatieven of projecten? Dan is onze duurzame spaarrekening SpaarPlus iets voor jou. Want vdk herbelegt de centen op deze spaarrekening op een transparante en sociaal-ethische manier. In microfinanciering bijvoorbeeld, in de sociale economie, in gezondheidszorg, onderwijs of sociale woningbouw.

Je betaalt voor deze SpaarPlus Rekening geen openings-, beheers- of afsluitkosten. De rekeninguittreksels kan je zelf kosteloos afdrukken aan de Print’oMatic-automaten in nagenoeg elke vdk-vestiging. Indien gewenst, kan je jouw rekeninguittreksels ook gratis consulteren of afdrukken via online@vdk (= internetbankieren bij vdk).

Hoe open je een SpaarPlus Rekening?

Een SpaarPlus Rekening kan je als volgt openen:

 • Ga langs bij je vertrouwde vdk-vestiging
 • open de rekening in je online@vdk-abonnement (niet mogelijk in een OFP/online@vdk for Professionals-abonnement)
 • bent je nog geen cliënt of heb je nog geen GiroPlus Rekening (zichtrekening van vdk) met online@vdk abonnement dan kunt u de SpaarPlus Rekening openen via de vdk-website.

Waar gaat je spaargeld naartoe?

Op de SpaarPlus Rekening krijg je een faire intrestvergoeding, vergelijkbaar met andere spaarrekeningen: een basisintrest aangevuld met een getrouwheidspremie. Maar bovenop dit financieel rendement krijgt je er een belangrijke, weliswaar niet-tastbare meerwaarde bovenop. De zekerheid dat je spaargeld gebruikt wordt om maatschappelijk waardevolle initiatieven te financieren. Om op die manier kansarme mensen nieuwe kansen te bieden, hier bij ons of in het Zuiden.
 

Meer info

De volledige spaarinlage op de SpaarPlus Rekening wordt door vdk bank op een transparante en sociaal-ethische manier herbelegd door middel van kredieten aan of investeringen (obligaties of kapitaal­participaties) in:

 • Microfinancierings­instellingen of organisaties die actief zijn in microfinanciering
 • Bedrijven of organisaties die actief zijn op vlak van sociale economie (o.a. kringloopcentra, sociale werkplaatsen, invoegbedrijven, alternatieve financierings­organisaties,…)
 • Bedrijven of organisaties die in hoofdzaak actief zijn op vlak van duurzame energie, milieuvriendelijke technologie, biologische voeding, natuurbehoud,…
 • Vredesbewegingen, mensenrechtenorganisaties en welzijnsorganisaties
 • Sociale woningbouw, onderwijs (vrij of gemeenschapsonderwijs en alternatieve onderwijsinstellingen), gezondheidszorg (ziekenhuizen, bejaarden- of gehandicaptenzorg)
 • Bedrijven die opgenomen zijn in het Ethibel Excellence investeringsregister
 • Specifieke ethische (bij voorkeur “Ethibel-gelabelde”) beleggingsfondsen

De herbeleggingen in de categorieën 6) en 7) mogen samen maximaal 50% bedragen van de gemiddelde integrale spaarinlage op de SpaarPlus Rekening.

Ontdek onze partnerorganisaties

vdk creëert voor de duurzame SpaarPlus Rekening een breed maatschappelijk draagvlak via een structureel partnership met een aantal organisaties die zich elk op hun specifieke manier sociaal-maatschappelijk engageren. Deze organisaties krijgen als trouwe SpaarPlus-partners een jaarlijkse gift van vdk. 
 

Meer info

Wereldsolidariteit:

Wereldsolidariteit, de ngo van de christelijke arbeidersbeweging, wil mensen in het Zuiden alle kansen geven om zich te organiseren, zodat ze voor hun rechten kunnen opkomen. In vakbonden, mutualiteiten of coöperatieven. De mensen in het Zuiden staan er niet alleen voor. Dankzij Wereldsolidariteit kunnen ze rekenen op de steun van een uitgebreid internationaal netwerk, waar solidariteit écht telt.
Ontdek meer over Wereldsolidariteit in dit filmpje

 
Broederlijk Delen:

Broederlijk Delen is een Vlaamse ngo die groepen mensen in het Zuiden ondersteunt in het realiseren van hun eigen plannen in hun strijd tegen armoede en onrecht. Ze zetten zelf geen projecten op, maar ondersteunen de eigen initiatieven van de plaatselijke bevolking, vooral in rurale gebieden. Ze bieden financiële en inhoudelijke steun (bv. plaatselijke vormingswerkers in de ondersteuning van boerengroepen). Ze voeren actie tegen internationale politieke oorzaken van armoede en stimuleren uitwisseling tussen organisaties en groepen in het Zuiden. Ook in Vlaanderen sensibiliseren ze heel wat mensen via campagnes en allerhande acties zodat ze een wereldwijd netwerk van solidariteit kunnen uitbouwen.

Ontdek meer over Broederlijk Delen in dit filmpje

 
Welzijnszorg:

Welzijnszorg voert onder de slogan ‘Samen tegen armoede’ al 40 jaar lang met vele vrijwilligers strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen en Brussel. Mensen in armoede raken gevangen in een complex web van problemen op diverse levensdomeinen zoals tewerkstelling, huisvesting, gezondheid en onderwijs. Welzijnszorg investeert in verschillende initiatieven om armoede op structurele wijze te bestrijden.
Ontdek meer over Welzijnszorg in dit filmpje

FairFin:

FairFin wil mensen aanzetten om op een verantwoorde manier om te gaan met geld. Daarom promoot de organisatie investeringen die oog hebben voor mens en milieu, en voert ze campagne tegen omstreden investeringen.

Streekmotor23:

Streekmotor23 zet zich in voor mens en omgeving in Zuid-Oost-Vlaanderen. Het is een streekfonds dat actief is in de 23 gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen. Streekmotor23 is ondergebracht onder de Koning Boudewijnstichting en zamelt middelen in bij inwoners, bezoekers en bedrijven in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek. Deze middelen besteden we aan lokale initiatieven die mens en omgeving ten goede komen. Streekmotor23 steunt sociale initiatieven die de omgeving en de streek betrekken bij hun werking bv. een leefboerderij of een sociale moestuin. De initiatiefnemers van de projecten halen zelf de helft van de nodige middelen op met een crowd funding platform. Streekmotor23 verdubbelt het opgehaalde bedrag met een maximum van 5.000 euro. Door het steunen van lokale initiatieven wakkeren we het lokaal maatschappelijk engagement aan en spelen we in op de huidige noden.

Ontdek meer over de projecten die Streekmotor23 steunt.

Een nóg hogere sociaal-maatschappelijke meerwaarde voor je spaarcenten?

De intresten die je jaarlijks verwerft op je SpaarPlus Rekening (of een deel daarvan), kan je geheel vrijblijvend afstaan aan 1 of meerdere SpaarPlus-partners. Je kiest dan bewust voor een lager financieel rendement in ruil voor een hogere sociaal-maatschappe­lijke meerwaarde. Bij het begin van elk kalenderjaar word je door vdk geïnformeerd over deze vrijblijvende mogelijkheid. Sommige van deze partners kunnen voor jouw gift vanaf 40 euro een fiscaal attest afleveren.

Hoe duurzaam zijn onze andere spaarproducten?

Zoals hierboven beschreven hanteert vdk bank voor de ingezamelde spaarfondsen op de SpaarPlus Rekening positieve herbeleggingscriteria. “En wat met het spaargeld op andere spaarproducten?” vraag je je misschien af. Wel, ook daarvoor volgt vdk een aantal criteria die schadelijke investeringen maximaal moeten uitsluiten. Je kan deze principes nalezen in de “vdk-policy met betrekking tot de financiering van controversiële activiteiten”.

Vind je sparen belangrijk? Laat je goed adviseren.

Maak hier je raad-op-maat-afspraak