VDK Sustainable Flex Fund

VDK Sustainable Flex Fund

Beheerder: ShelteR Investment Management

Beleggingsbeleid

VDK Sustainable Flex Fund is een compartiment van onbepaalde duur. Het fonds maakt deel uit van de bevek naar Luxemburgs recht ShelteR Invest.

Het VDK Sustainable Flex Fund streeft ernaar een beter rendement te behalen ten opzichte van de referentie indicator op lange termijn (5 jaar) waarbij een volatiliteitsniveau lager dan dat van de referentie indicator zal worden gehandhaafd. Dit door te beleggen in een portefeuille van wereldwijde beursgenoteerde aandelen die voldoen aan de vdk code voor duurzaam ethisch bankieren aan de hand van een ethische screening van Oekom. Dit is een specialist in duurzaam ethische analyses van bedrijven.

Het fonds belegt in deze duurzaam ethische gescreende aandelen aan de hand van factoren zoals waardering, kwaliteit, momentum en risico, met als doel meer stabiliteit toe te voegen aan de portefeuille en in te spelen op de verschillende factorcycli die aandelenmarkten kenmerken.

Daarnaast zal het marktrisico aan de hand van derivaten dynamisch gedeeltelijk worden afgedekt op basis van een risico -en momentumanalyse.

De referentie indicator van het Fonds bestaat uit 70% MSCI World (in EUR) en 30% Eonia Index (in EUR). De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR.

Certificering

Forum Ethibel verifieert dat het Fonds rekening houdt met de definitieve uitsluitingslijst op basis van de vdk code voor duurzaam ethisch bankieren.

Maatschappelijk verantwoorde beleggingsoplossing

vdk bank engageert zich om een gedeelte van haar distributievergoeding af te staan aan Generation for Good. Generation for Good, ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting, wenst mensen zonder financiële middelen en netwerk aan een job te helpen via ondernemerschap. Generation for Good doet dit door de kansarme entrepreneurs een lening op eer te geven die hen toelaat hun eigen zaak te beginnen.

Alvorens je inschrijft, dien je de desbetreffende EBI (kapitalisatie) / EBI (distributie) (document met essentiële beleggersinformatie) en het prospectus te lezen. Deze documenten zijn eveneens op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Rendement

Een overzicht van het rendement van VDK Sustainable Flex Fund kan u vinden in de meest recente factsheet.

De rendementscijfers uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. De waarde van het fonds kan dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. De voorgestelde rendementscijfers zijn berekend in EUR, de valuta van het fonds.

Risico's

 De belangrijkste risico's voor het compartiment:

 • Marktrisico: De waarde van het Fonds kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten.
 • Rendementsrisico: Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of ondernemingen. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, marktgebonden, politieke of regelgevende gebeurtenissen en dat het rendement hierdoor kan aangetast worden.
 • Tegenpartijrisico: Het fonds kan verliezen lijden ingeval van faling van een tegenpartij die niet kan voldoen aan zijn verplichtingen, en dit bij derivaten of andere effecten.
 • Operationeel risico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verlenen, zoals de bewaring van activa, kunnen het Fonds blootstellen aan verliezen.
 • Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta. Veranderingen in wisselkoersen zullen daarom een invloed hebben op de waarde van de beleggingen.
 • Kapitaalrisico: Geen kapitaalbescherming.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van het Fonds verwijzen wij naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Looptijd

Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag.

Kosten

 • Instapkosten: maximum 5%, 2% bij vdk bank
 • Uitstapkosten: 0%
 • Lopende kosten: maximum 2,5% die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
 • Beheerkosten: 1,15%
 • Bewaarkosten: momenteel gratis bewaard op een effectenrekening bij vdk bank

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij naar de paragraaf ‘Provisies en kosten’ van het prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):
  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max. 4.000 EUR)
  • Distributiedeelbewijs: niet van toepassing
 • Roerende voorheffing op dividenden:
  • Kapitalisatiedeelbewijs: niet van toepassing
  • Distributiedeelbewijs: 30%
 • Roerende voorheffing in geval van terugkoop*:

  • Nee, niet van toepassing, compartiment belegt voor minder dan 10% in schuldbewijzen

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval dat een compartiment voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen belegt, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Deze fiscale regels zijn van toepassing voor retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie en kan later wijzigen.

Netto-inventariswaarde

De actuele netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd op www.fundinfo.com.

Minimale belegging: 1 deelbewijs

Wettelijke documenten

De intekening op VDK Sustainable Flex Fund is onderworpen aan de bepalingen van volgende wettelijke documenten (essentiële beleggersinformatie en prospectus) en relevante documenten. Lees de essentiële beleggersinformatie en het prospectus alvorens je intekent:

Deze documenten zijn ook op eenvoudige vraag gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Klachtenbehandeling

Met eventuele klachten kan je in eerste instantie terecht bij:

vdk bank nv (FSMA 020230 A) - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent, tel. 09 269 32 31 - e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be

Indien het geschil niet opgelost geraakt kan je een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Heb je interesse?

Maak nu een afspraak bij je vertrouwde vdk-vestiging.