Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025

Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025

Gestructureerde obligatie

(Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito's bij VDK Spaarbank nv)

Kenmerken Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025

 • Uitgever: Codeis Securities S.A. (de "Uitgever")
 • Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito's bij VDK Spaarbank nv
 • Looptijd: 10 jaar
 • Inschrijvingsperiode: van 31 augustus 2015 tot en met 9 oktober 2015 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief kosten) op de eindvervaldag1
 • Recht op 10 potentiële jaarlijkse coupons2. U krijgt 100% van de geannualiseerde prestatie van de index iSTOXX® Europe Quality Income UH uitgekeerd als variabele coupon met een maximum van 3,5%. Deze aandelenindex bestaat uit 25 tot 75 Europese aandelen die worden geselecteerd op basis van talrijke criteria (bedrijfsmarge, schuldenlast, rentabiliteit van de activa, ...) en om de drie maanden worden herzien. Om het risico (volatiliteit) te verminderen, worden aandelen uit de financiële sector uitgesloten. De belegger ontvangt niet de dividenden van de aandelen waaruit de Index bestaat.

(1) Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv.
(2) Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of Société Générale.
De termen “kapitaal” en “belegd kapitaal” die in deze brochure worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de Notes, hetzij 1.000 EUR per Note, exclusief kosten en fiscaliteit. Het terugbetaalde bedrag en de eventuele coupons worden berekend op basis van deze nominale waarde.

De iSTOXX® Europe Quality Income UH-index (Price Index)

Waarom beleggen in kwaliteitsbedrijven?

De prestatie van de Note is gekoppeld aan die van de iSTOXX® Europe Quality Income UH-index (Price Index), berekend en gepubliceerd door STOXX®, een onafhankelijk agentschap dat zich toelegt op de creatie en berekening van indexen.

Deze Index bestaat uit 25 tot 75 Europese aandelen die worden geselecteerd op basis van talrijke criteria (bedrijfsmarge, schuldenlast, rentabiliteit van de activa, ...) en om de drie maanden worden herzien. Om het risico (volatiliteit) te verminderen, worden aandelen uit de financiële sector uitgesloten.

De iSTOXX Europe Quality Income UH Index heeft als doel de prestatie vast te leggen van aandelen die aantrekkelijke en duurzame dividendopbrengsten bieden. De belegger ontvangt niet de dividenden van de aandelen waaruit deze Index bestaat.

De evolutie, de samenstelling en de regels van deze systematische Index zijn beschikbaar op de website van STOXX, extern berekenaar van deze Index en onafhankelijk berekeningsagent: www.stoxx.com.

Waarom ook buiten de eurozone beleggen?

De eurozone vormt de kern van de meest ontwikkelde Europese landen. Het beperken van de beleggingen tot dit universum komt echter de spreiding van de klantenportefeuille niet noodzakelijk ten goede. Daarom is het nuttig om toegang te hebben tot andere landen buiten de eurozone (Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, enz.).

Waarom financiële waarden uitsluiten?

Financiële waarden zijn ruim vertegenwoordigd in de gebruikelijke indexen (bijvoorbeeld de Euro Stoxx 50®). Met het oog op de spreiding en de verlaging van het risico (volatiliteit van dit type van waarden) neemt deze Index dan ook geen enkele financiële waarde op in zijn beleggingsuniversum.

Waarom een kwaliteitsfilter gebruiken?

In tegenstelling tot de Euro Stoxx 50® die uitsluitend wordt samengesteld op basis van de beurskapitalisatie van de waarden, is het hoofdcriterium voor de selectie van de waarden van deze Index de kwaliteit. Om de 3 maanden worden alle aandelen uit het universum dus beoordeeld aan de hand van criteria zoals: rentabiliteit, productiviteit van de activa, bedrijfsmarge, schuldenlast, liquiditeitsratio, risico op verwatering van de aandeelhouders, vermogen tot uitkeren van hoge dividenden, risico op wanbetaling, enz.

De bedoeling is om de aandelen te selecteren op basis van hun potentieel op lange termijn, en te vermijden dat alleen de grootste Europese bedrijven binnen deze Index overwogen worden.

De selectie van de aandelen verloopt als volgt:

Beschrijving van het mechanisme

10 jaarlijkse variabele coupons

Naast de terugbetaling van het volledige belegde kapitaal op de einddatum(1), biedt Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025 ook de opportuniteit om van jaarlijkse coupons(2) te genieten. Ieder jaar is de waarde van de coupon gelijk aan 100% van het rendement op jaarbasis (zoals hieronder gedefinieerd) van de Index, met een maximum van 3,5%. Indien de Index een negatief rendement behaalt in een bepaald jaar, wordt voor dat jaar geen coupon uitgekeerd.

Berekening van de coupons

Op elk van de 10 jaarlijkse observatiedata wordt het niveau van de Index vastgesteld en vergeleken met zijn beginniveau op 16 oktober 2015, zodat het rendement van de Index kan worden bepaald. Het rendement op jaarbasis van de Index wordt dan verkregen door het rendement van de Index te delen door het aantal jaren die verstreken zijn sinds de uitgifte (het “rendement op jaarbasis”). De (bruto) waarde van de jaarlijkse coupon is dan gelijk aan 100% van het rendement op jaarbasis van de Index, met een maximum van 3,5%.

Zie toelichtingen over de berekeningswijze op de pagina’s 6 en 7 van de gedetailleerde brochure.

1. Exclusief kosten en behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv
2. Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of Société Générale
De coupons die worden vermeld in deze brochure, zijn brutobedragen en brutopercentages, exclusief kosten en toepasselijke fiscaliteit.

Productprofiel

Dit complex product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met een defensief risicoprofiel of hoger. Wij raden u aan om enkel te beleggen in dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico’s eraan verbonden zijn.
VDK Spaarbank nv moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, moet VDK Spaarbank nv u daarvan verwittigen.
Indien VDK Spaarbank nv u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

Alvorens op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt het aan elke belegger aanbevolen om kennis te nemen van de inhoud van de juridische documentatie, en meer in het bijzonder van de rubriek ”Risicofactoren” van het Basisprospectus.
Het VDK-productprofiel is een eigen rating van VDK Spaarbank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om een cijfer van 1 voor de producten met het laagste risico tot 4 voor de meest dynamische producten. Deze rating steunt op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de actiefcategorie, eventueel de efficiëntie (indien vooraf gekend), de stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit van de markt, de rating van de Uitgever door de ratingagentschappen en de diversificatie. Er wordt echter geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico (zie hieronder).

Voornaamste risico’s

DUBBEL KREDIETRISICO: Met de aankoop van dit product stelt u zich bloot aan een dubbel kredietrisico van de Uitgever, Codeis Securities S.A. en/of VDK Spaarbank nv voor de deposito’s van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij laatstgenoemde. In geval van wanbetaling of faillissement van Codeis Securities S.A. en/of VDK Spaarbank nv is het mogelijk dat u uw kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt.

RISICO OP NIET-UITKERING VAN DE JAARLIJKSE COUPONS: De belegger loopt het risico dat de jaarlijkse variabele coupons niet worden uitgekeerd in geval van faillissement of wanbetaling van Codeis Securities S.A. en/of Société Générale.

RISICO VAN BEPERKT RENDEMENT: Bij een ongunstige evolutie van de Index, loopt de belegger het risico een lager rendement te krijgen dan bij een risicoloze belegging. De coupon kan nul bedragen.

LIQUIDITEITSRISICO: De schuldbewijzen worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt Société Générale voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door Société Générale). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. Het is dus mogelijk dat de belegger niet in staat is om zijn schuldbewijzen vóór de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters bepaald wordt.

RISICO VAN PRIJSSCHOMMELING: U moet er zich van bewust zijn dat de koers van Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025 gedurende de looptijd ervan onder de uitgifteprijs kan liggen. Bij vervroegde verkoop kunt u dan kapitaalverlies lijden. Tot de vervaldag kan de koers van Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025 erg volatiel zijn als gevolg van de evolutie van de marktparameters, en met name van de evolutie van de iSTOXX® Europe Quality Income UH-index (Price Index), de rente en de perceptie van het kredietrisico van VDK Spaarbank nv. Het recht op terugbetaling van minimaal 100% van het belegde kapitaal (exclusief kosten) geldt enkel op de eindvervaldag.

RISICO VERBONDEN AAN DE INDEX: Indien de Index de impact zou ondervinden van een uitzonderlijke gebeurtenis, zoals een wezenlijke verandering, de afschaffing of het niet publiceren van de waarde ervan ..., dan zouden de voorwaarden van de gestructureerde obligatie kunnen worden aangepast om met deze gebeurtenis rekening te houden, en heeft de Uitgever de mogelijkheid om over te gaan tot een vervroegde terugbetaling tegen de marktwaarde van de schuldbewijzen, die hoger of lager kan zijn dan de nominale waarde van de gestructureerde obligaties. Deze elementen kunnen een verlies op het product meebrengen. Meer details over deze gebeurtenissen en de gevolgen ervan voor de belegger vindt u op pagina’s 209 tot 235 van het Basisprospectus van het CODEIS emissieprogramma (deel “Technical Annex“).

Kenmerken van het product

TYPE: Note volgens Engels recht.

UITGEVER: Codeis Securities S.A., effectiseringsvennootschap naar Luxemburgs recht, heeft als doel de uitgifte van Notes die afgeschermd zijn door activa aangehouden in aparte en afgezonderde compartimenten. In dat verband kunnen de houders van Notes die aan een uitgifte verbonden zijn, enkel beperkt verhaal hebben op de activa aangehouden in het compartiment dat specifiek voor deze uitgifte werd opgericht. Als Codeis Securities S.A. in gebreke blijft of failliet gaat voor een compartiment, kunnen de schuldeisers van dit compartiment dan ook alleen beslag leggen op de activa van dit compartiment en in geen geval op de activa van de andere compartimenten van de Uitgever. In het kader van deze uitgifte zal Codeis Securities S.A. bij VDK Spaarbank een groot deel van het uitgiftebedrag van de Notes in bewaring geven, waardoor de terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag van de Notes is gewaarborgd (als de Uitgever niet in gebreke blijft en er geen sprake is van vervroegde terugbetaling van de Notes). Het saldo zal door Codeis Securities S.A. worden gebruikt voor het sluiten van een swapovereenkomst met Société Générale, met het oog op het verkrijgen van het door de Notes geboden rendement (coupons). Deze Notes worden op deze manier zowel gedekt door het vorderingsrecht dat Codeis Securities S.A. heeft op VDK Spaarbank in het kader van de teruggave van de in bewaring gegeven sommen, als door het vorderingsrecht dat Codeis Securities S.A. heeft op Société Générale in het kader van de swapovereenkomst. Als Codeis Securities S.A. in gebreke blijft, zal een onafhankelijke Trustee die de beleggers vertegenwoordigt en in hun belang handelt, overgaan tot de teruggave of vereffening van de in pand gegeven activa binnen het compartiment, om de vervroegde terugbetaling van de Notes mogelijk te maken. Het bedrag dat iedere belegger krijgt terugbetaald, zal dan ook worden bepaald op basis van de bedragen die de Trustee heeft ingevorderd. De aandacht van de beleggers wordt dus gevestigd op het feit dat het aldus terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Nog andere gebeurtenissen kunnen leiden tot een vervroegde terugbetaling van de Notes, zoals, zonder dat deze lijst volledig is, een geval van faillissement of wanbetaling dat een weerslag heeft op VDK Spaarbank (in het kader van de inbewaringgeving) of Société Générale (in het kader van de swapovereenkomst), de invoering van een ongunstige fiscale maatregel of van een reglementering die het behoud van de uitgifte onmogelijk maakt. De Uitgever kan dan overgaan tot de vervroegde terugbetaling van de Notes en onder meer de terugbetaling eisen van het bij VDK Spaarbank in bewaring gegeven bedrag. Het terug te betalen bedrag wordt dan ook bepaald op basis van de ingevorderde bedragen. In het geval van de vervroegde terugbetalingen zoals hierboven worden vermeld, kan de terugbetaling verlengd worden voor een maximale duur van 2 jaren. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Voor meer details verwijzen we naar de juridische documentatie.

DISTRIBUTEUR: VDK Spaarbank nv.

EFFECTEN:

 • Nominale waarde: 1.000 EUR.
 • Bedrag van de uitgifte: maximaal 30.000.000 EUR
 • ISIN-code: XS1269216245

RISICO’S: De belangrijkste risico’s verbonden aan deze gestructureerde obligatie staan beschreven op pagina 8.

DATUM VAN UITGIFTE EN VAN BETALING: 16 okober 2015.

EINDDATUM EN TERUGBETALINGSDATUM: 23 oktober 2025.

TERUGBETALING OP DE EINDDATUM: 100% van de nominale waarde, behoudens faillissement of wanbetaling van Codeis Securities S.A. en/of VDK Spaarbank nv, evenals de eventuele laatste coupon.

RENDEMENT:

Zie toelichtingen over de berekeningswijze op de pagina’s 6 en 7 van de gedetailleerde brochure.

 • Initiële begindatum: 16 oktober 2015
 • Onderliggende Index: iSTOXX® Europe Quality Income UH-index (Price Index) (ISIN-code: CH0245672800)
 • Recht op 10 potentiële jaarlijkse variabele coupons, waarvan het bedrag gelijk zal zijn aan 100% van het rendement op jaarbasis van de Index, met een maximum van 3,5% (zie toelichtingen over de berekeningswijze op pagina 7)
 • Jaarlijkse observatiedata: 17/10/2016 ; 16/10/2017 ; 16/10/2018 ; 16/10/2019 ; 16/10/2020 ; 18/10/2021 ; 17/10/2022 ; 16/10/2023 ; 16/10/2024 ; 16/10/2025
 • Betaaldata van de coupons: 24/10/2016 ; 23/10/2017 ; 23/10/2018 ; 23/10/2019 ; 23/10/2020 ; 25/10/2021 ; 24/10/2022 ; 23/10/2023 ; 23/10/2024 ; 23/10/2025

RISICOPROFIEL VDK SPAARBANK NV: Defensief
VDK Spaarbank nv zal de beleggers informeren over elke wijziging in verband met het risicoprofiel en/of de waarde van de Codeis Securities S.A. (LU) Quality Income Coupon Note 2025 op de website https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes.

SECUNDAIRE MARKT: De schuldbewijzen worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt Société Générale voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door Société Générale). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. De belegger zou dus in de onmogelijkheid kunnen verkeren om zijn schuldbewijzen voor de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters wordt bepaald. De indicatieve waarde van de Notes zal worden vermeld in de effectenstaten die online beschikbaar zijn via online@vdk of in de vestigingen van VDK Spaarbank nv.

KOSTEN EN COMMISSIES:

 • Instapkosten: 1,50%
 • Distributiekosten: Société Générale betaalt aan VDK Spaarbank nv een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 0,50% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de Uitgever aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • Makelaarskosten: Société Générale past een spread van maximaal 1% toe, VDK Spaarbank nv voegt daaraan een marge van maximaal 1% toe.
 • De bewaring op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv is gratis.

FISCALITEIT: Roerende voorheffing: 30% op de waarde van elke eventuele jaarlijkse coupon. Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.

TAKS OP BEURSVERRICHTINGEN (TOB):

 • Inschrijving op de primaire markt: nihil
 • Op de secundaire markt: 0,09% op de verkoop en aankoop (max. 650 EUR per verrichting)

LEVERING: Geen materiële levering mogelijk, bewaring gebeurt gratis op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv. Beleggers die de effecten op een rekening bij een andere financiële instelling wensen te plaatsen, moeten zich vooraf informeren over de geldende tarieven.

PUBLICATIE VAN DE WAARDE VAN HET PRODUCT: De waarde van het product gedurende de looptijd is op aanvraag beschikbaar bij uw VDK kantoor en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes.

KLACHT: Bij klachten kunt u zich wenden tot VDK Spaarbank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be. Als u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17 b.8, 1040 Brussel (www.ombudsfin.be).

Documenten

Alvorens op de Notes in te tekenen, worden de beleggers verzocht om de juridische documentatie te raadplegen en om meer in het bijzonder inzage te nemen van de erin opgenomen risicofactoren.