SG Issuer (LU) Autocallable Finvex Sector Note

SG Issuer (LU) Autocallable Finvex Sector Note       

Gestructureerde obligatie uitgegeven door SG Issuer

Kenmerken SG Issuer (LU) Autocallable Finvex Sector Note

 • Uitgever:SG Issuer (de “Uitgever”).
 • Looptijd: Maximale beleggingsduur van 9 jaar.
 • Inschrijvingsperiode: van 15 november 2015 tot en met 16 december 2015 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief kosten)(1) op de eindvervaldag(2)
 • Een potentiële meerwaarde die gekoppeld is aan de prestatie van de Finvex Sector Efficient Europe 30 Price Return Index. De Finvex Sector Efficient Europe 30 Price Return Index is representatief voor een portefeuille van 30 gelijk gewogen Europese aandelen, die een selectie zijn van waarden uit sectoren met het grootste groeipotentieel.
 • Op de eindvervaldag biedt SG Issuer (LU) Autocallable Finvex Sector Note aan de belegger:
  • de terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal(2) (exclusief kosten)(1)
  • evenals een volledige participatie in de potentiële positieve gemiddelde prestatie(3) van de Index.
 • Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die automatisch geactiveerd kan worden na 3 en 6 jaar.

(1) Instapkosten van 1,50%.
(2) Behoudens faillissement of wanbetaling van Société Générale.
(3) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).

Focus op de Finvex Sector Efficient Europe 30 Price Return Index

Gezien de nog altijd grillige economische context zijn beleggers meer dan ooit op zoek naar stabiliteit. Ze zijn dan ook geneigd om te kiezen voor sectoren die gewapend zijn voor de nieuwe economische uitdagingen.

We onderscheiden meestal 4 economische cycli: expansie, crisis, recessie en herstel. Aangezien de prestatie van elke sector afhangt van de cyclus waarin zijn activiteit verkeert en van de macro-economische omgeving, presteren niet alle sectoren op hetzelfde moment op dezelfde manier. Een beleggingsstrategie die als doel heeft de meest veelbelovende sectoren te identificeren, kan dus een krachtige aanzet tot outperformance geven.

De Finvex Sector Efficient Europe 30 Price Return Index biedt een blootstelling aan een portefeuille van 30 Europese aandelen die vooral uit de 4 sectoren komen met het grootste groeipotentieel onder de volgende 10 sectoren: Basismaterialen, Communicatie, Cyclische consumptie, Niet-cyclische consumptie, Diensten aan gemeenschapppen, Energie, Financiële vennootschappen, Industrie, Technologie en Gediversifieerd.

De aandelen worden vervolgens geselecteerd op basis van een risicoanalyse die als doel heeft de volatiliteit van de portefeuille te verminderen.

De Index in het kort

Beschrijving van het selectieproces

 • Elk kwartaal worden de sectoren  geanalyseerd op basis van hun momentum-, value- en risicoscores (zie voetnoot), met de bedoeling de “beste sectoren” te selecteren. Dit zijn de 4 sectoren met de beste overall totaalscore die is aangepast aan de marktcycli.
   
 • 30 aandelen worden gekozen op basis van een risicoanalyse die het accent legt op een geringe neerwaartse volatiliteit, een laag risico op extreem verlies en een verbetering van de diversificatiekenmerken. 24 aandelen worden gekozen binnen de 4 “beste sectoren”.

Zoom op de selectie van sectoren

Een deskundige selectie van de sectoren kan aanzienlijk bijdragen tot de prestatie van een portefeuille. Dit komt door het feit dat niet elke sector even gevoelig is voor de verschillende economische cycli. De selectiemethode omvat een “momentum”-score, een “value”-score en een “risico”-score, met de bedoeling de sectoren met het beste groeipotentieel te weerhouden.

Zoom op de selectie van aandelen

De aandelen binnen de “4 beste sectoren” worden beoordeeld via geavanceerde technieken voor de analyse van financiële risico’s, waaronder de risico’s van vertraging op de financiële markten, extreme situaties en de bijdrage tot het algemene risico:

Filter 1: uitsluiting van de minst liquide aandelen: er wordt alleen rekening gehouden met aandelen die een bepaalde drempel overschrijden op het vlak van dagelijks verhandeld volume.

Filter 2: selectie van de aandelen die lage risicokenmerken hebben vertoond op het vlak van extreem risico in het verleden, volatiliteit in dalende periodes en diversificatie-eigenschappen, vermits spreiding een potentiële factor van stabiliteit is.

Na de toepassing van deze filters blijven 30 aandelen over, voornamelijk uit de 4 beste sectoren (elk van deze sectoren vertegenwoordigt ten minste 10% van de portefeuille en 80% voor de 4 sectoren samen) en een minderheid uit de resterende sectoren om een bepaalde spreiding te waarborgen.

De 30 aandelen worden gelijkgewogen verdeeld (elk aandeel uit de Index heeft een gewicht van 3,33%) en de samenstelling van de Index wordt om de 3 maanden herzien, om blootgesteld te blijven aan de sectoren met het beste groeipotentieel en aan de aandelen met de laagst mogelijke risicoscore.

De slotkoers van de Index wordt elke dag onafhankelijk berekend door S&P Dow Jones.

De Index is een zogenaamde “Price Return”-Index. Hij omvat de waarde van alle aandelen die hun nettodividenden herbeleggen, verminderd met een vaste dividendrente van 4,5% per jaar. Hierdoor kan iedere wisselvalligheid rond mogelijke dividendwijzigingen van jaar tot jaar beperkt worden. De belegger ontvangt dus niet de totale som van de dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de Index is samengesteld. Als de uitgekeerde dividenden lager zijn dan 4,5% is de belegger benadeeld ten opzichte van een klassieke “Price Return”-Index.

* Value: een beleggingsstrategie van het ‘value’-type gaat op zoek naar ondernemingen die goedkoop zijn qua beurswaardering. Het is de bedoeling om aandelen van bedrijven op te sporen die door de markt momenteel ondergewaardeerd worden en dus op middellange termijn een interessant stijgingspotentieel bieden. De "value"-score komt voort van ratio’s uit financiële analyse.
** Momentum: een ‘momentum’-strategie mikt op de voortzetting van bestaande trends op de markt. Deze beleggingsstijl gaat ervan uit dat aandelen die in het verleden goed gepresteerd hebben, dat doorgaans ook in een nabije toekomst blijven doen. De “momentum”-score komt enkel voort uit de analyse van de historische koers van de aandelen.
*** Risico: een “risico”-strategie bestaat uit het herkennen van ondernemingen die lage risicokenmerken hebben vertoond op het vlak van extreem risico in het verleden, volatiliteit in dalende periodes en diversificatie-eigenschappen, aangezien spreiding een potentiële factor van stabiliteit is. De ‘risico’-score komt voort uit de analyse van de historische koers van de aandelen en van het diversificatie-effect.

Beschrijving van het mechanisme

Mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling na 3 en 6 jaar

Op het einde van jaar 3 (21/12/2018) wordt er gekeken naar de prestatie van de Finvex Sector Efficient Europe 30 Price Return Index sinds de uitgiftedatum. Indien deze prestatie hoger of gelijk is aan +25%, wordt het mechanisme van vervroegde terugbetaling automatisch geactiveerd. De belegger ontvangt dan:

100% van zijn belegde kapitaal(1) (exclusief kosten(2))
+
een meerwaarde van 15%(3)

Zoniet loopt het product verder.

Op het einde van jaar 6 (23/12/2021) wordt opnieuw gekeken naar de prestatie van de Finvex Sector Efficient Europe 30 Price Return Index sinds de uitgiftedatum. Indien deze prestatie hoger of gelijk is aan +25%, wordt het mechanisme van vervroegde terugbetaling automatisch geactiveerd. De belegger ontvangt dan:

100% van zijn belegde kapitaal(1) (exclusief kosten(2))
+
een meerwaarde van 15%(3)

De kans op automatische vervroegde terugbetaling is klein.

Op het einde van het 9e jaar, een potentiële meerwaarde(3) die gelijk is aan de positieve gemiddelde prestatie van de index

100% van zijn belegde kapitaal(1) (exclusief kosten(2))
+
100% van de positieve gemiddelde prestatie(3) van de Index

De Gemiddelde Prestatie wordt berekend op basis van de maandelijkse observaties van de Index over de laatste 2,5 jaar (31 maandelijkse observaties(4)) ten opzichte van de uitgiftedatum van het product (23/12/2015).

(1) Behoudens faillissement of wanbetaling van Société Générale.
(2) Instapkosten van 1,50%.
(3) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).
(4) Zie kenmerken van het product voor de data.

Illustraties

De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege VDK Spaarbank nv. Gegevens zonder toepasselijke fiscaliteit.

ONGUNSTIG SCENARIO

Na 3 en 6 jaar laat de Finvex Sector Efficient Europe 30 Price Return Index een prestatie sinds de uitgiftedatum optekenen die lager is dan +25%. Het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling wordt dus niet geactiveerd.

Op de eindvervaldag worden de 31 laatste maandelijkse prestaties van de Index t.o.v. de start waargenomen. De Gemiddelde Prestatie is negatief (-21,17%).
De belegger heeft niettemin recht op de terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (exclusief kosten). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel brutorendement van -0,16%(1).

NEUTRAAL SCENARIO

Na 3 en 6 jaar laat de Finvex Sector Efficient Europe 30 Price Return Index een prestatie sinds de uitgiftedatum optekenen die lager is dan +25%. Het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling wordt dus niet geactiveerd.

Op de eindvervaldag worden de 31 laatste maandelijkse prestaties van de Index t.o.v. de start waargenomen. De Gemiddelde Prestatie is gelijk aan +30,33%.
De belegger ontvangt dus: 100% + 30,33%, oftewel 130,33% van het belegde kapitaal (exclusief kosten). Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel brutorendement van +2,81%(1).

GUNSTIG SCENARIO

Op het einde van jaar 3 laat de Finvex Sector Efficient Europe 30 Price Return Index een prestatie, sinds de uitgiftedatum, optekenen die hoger is dan +25%. Het mechanisme van vervroegde terugbetaling wordt dus automatisch geactiveerd.

Het product wordt vervroegd terugbetaald en de belegger ontvangt: 100% + een meerwaarde van 15%, oftewel 115% van het belegde kapitaal (exclusief kosten).
Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel brutorendement van +4,23%(1).

In het slechtste scenario - indien de Uitgever in gebreke blijft of failliet gaat - kan de gemiddelde prestatie verloren gaan en is de recuperatie van het kapitaal onzeker. In dat geval wordt het gestructureerde schuldinstrument terugbetaald tegen de marktwaarde. Deze waarde is afhankelijk van de geschatte invorderingswaarde van het gestructureerde schuldinstrument en kan in het slechtste geval nul zijn.

(1) Rekening houdend met 1,5% instapkosten en voor roerende voorheffing van 30%.

Productprofiel

Dit complex product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met een defensief risicoprofiel of hoger. Wij raden u aan om enkel te beleggen in dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico’s eraan verbonden zijn. VDK Spaarbank nv moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, moet VDK Spaarbank nv u daarvan verwittigen. Indien VDK Spaarbank nv u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

Alvorens op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt het aan elke belegger aanbevolen om kennis te nemen van de inhoud van de juridische documentatie, en meer in het bijzonder van de rubriek ”Risicofactoren” van het Basisprospectus. Het VDK-productprofiel is een eigen rating van VDK Spaarbank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om een cijfer van 1 voor de producten met het laagste risico tot 4 voor de meest dynamische producten. Deze rating steunt op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de actiefcategorie, eventueel de efficiëntie (indien vooraf gekend), de stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit van de markt, de rating van de Uitgever door de ratingagentschappen en de diversificatie. Er wordt echter geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico (zie hieronder).

Voornaamste risico’s

Société Générale verklaart dat het product SG Issuer (LU) Autocallable Finvex Sector Note conform is aan alle reglementaire teksten en wetten van het Koninkrijk België en in het bijzonder de artikels van toepassing op de producten die in aanmerking komen in het Belgische Wetboek van economisch recht. Société Générale verbindt zich ertoe om het Belgisch Wetboek van economisch recht na te leven in de toepassing van de clausules van het Debt Issuance Programme gedateerd op 26/10/2015 betreffende het product.

KREDIETRISICO: de belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Uitgever, SG Issuer, en zijn garant Société Générale, die beschikt over een A-rating (negatief) volgens S&P, een A2-rating (stabiel) volgens Moody’s en een A-rating (stabiel) volgens Fitch. Als de garant in gebreke blijft (bv. door een faillissement), kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Uitgever en de garant kan een weerslag hebben op de marktprijs van SG Issuer (LU) Autocallable Finvex Sector Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de Uitgever en/of de garant zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen.

RISICO VAN PRIJSSCHOMMELING: De belegger moet beseffen dat de waarde van SG Issuer (LU) Autocallable Finvex Sector Note gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij vervroegde verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van SG Issuer (LU) Autocallable Finvex Sector Note. Het recht op terugbetaling van het kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Finvex Sector Efficient Europe 30 Price Return Index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Uitgever. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd.

LIQUIDITEITSRISICO: De schuldbewijzen worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt Société Générale voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door Société Générale). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. Het is dus mogelijk dat de belegger niet in staat is om zijn schuldbewijzen vóór de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters bepaald wordt.

RISICO VERBONDEN AAN DE INDEX: Indien de Index de impact zou ondervinden van een uitzonderlijke gebeurtenis, zoals een wezenlijke verandering, de afschaffing of het niet publiceren van de waarde ervan ..., dan zouden de voorwaarden van de gestructureerde obligatie kunnen worden aangepast om met deze gebeurtenis rekening te houden, en heeft de Uitgever de mogelijkheid om over te gaan tot een vervroegde terugbetaling tegen de marktwaarde van de schuldbewijzen, die hoger of lager kan zijn dan de nominale waarde van de gestructureerde obligaties. Deze elementen kunnen een verlies op het product meebrengen. Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme pagina’s 528 tot 539 te raadplegen.

RENDEMENTSRISICO: Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien op de eindvervaldag en bij nietvervoegde terugbetaling de eindwaarde van de Index (rekenkundig gemiddelde van de 31 laatste maandelijkse waarnemingen) gelijk is aan of lager is dan de beginwaarde, zal de belegger geen meerwaarde ontvangen. Hij heeft evenwel recht op de volledige terugbetaling van het door de Uitgever belegde kapitaal (exclusief kosten).

Kenmerken van het product

TYPE: Note volgens Engels recht.

UITGEVER: SG Issuer (100% dochter van Société Générale Bank & Trust S.A., zelf 100% dochter van Société Générale)

GARANT: Société Générale [S&P A (negatief), Moody’s A2 (stabiel), Fitch A (stabiel) op 30/09/2015]. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de Uitgever. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode wezenlijk zou veranderen, worden de klanten van VDK Spaarbank die op dit product hebben ingetekend, hiervan ingelicht.

DISTRIBUTEUR: VDK Spaarbank nv.

EFFECTEN:

 • Nominale waarde: 1.000 EUR
 • Bedrag van de uitgifte: maximaal 30.000.000 EUR
 • ISIN-code: XS1265887635

RISICO’S: De belangrijkste risico’s verbonden aan deze gestructureerde obligatie staan hierboven beschreven.

MUNTEENHEID: EUR

UITGIFTEPRIJS: 100% van de nominale waarde (exclusief kosten).

DATUM VAN UITGIFTE EN VAN BETALING: 23 december 2015.

EINDDATUM EN TERUGBETALINGSDATUM: 30 december 2024.

TERUGBETALING OP DE EINDDATUM: 100% van de nominale waarde, behoudens faillissement of wanbetaling van Société Générale.

RENDEMENT:

 • Initiële begindatum: 23 december 2015.
 • Onderliggende Index: Finvex Sector Efficient Europe 30 Price Return Index (Bloomberg-code: FSECEUE Index)
 • Op de eindvervaldag biedt SG Issuer (LU) Autocallable Finvex Sector Note aan de belegger: de terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal evenals een volledige participatie in de positieve gemiddelde prestatie van de Index. Gedurende de looptijd van het product kan de mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling automatisch geactiveerd worden na 3 en 6 jaar.
 • Maandelijkse observatiedata:

    23/06/2022;   25/07/2022;   23/08/2022;   23/09/2022;   24/10/2022;   23/11/2022;
    23/12/2022;   23/01/2023;   23/02/2023;   23/03/2023;   24/04/2023;   23/05/2023;
    23/06/2023;   24/07/2023;   23/08/2023;   25/09/2023;   23/10/2023;   23/11/2023;
    27/12/2023;   23/01/2024;   23/02/2024;   25/03/2024;   23/04/2024;   23/05/2024;
    24/06/2024;   23/07/2024;   23/08/2024;   23/09/2024;   23/10/2024;   25/11/2024;
    18/12/2024

 • Observatiedata voor eventuele vervroegde terugbetaling: 21/12/2018; 23/12/2021
 • Data van eventuele vervroegde terugbetaling: 28/12/2018; 30/12/2021

RISICOPROFIEL VDK SPAARBANK NV: Defensief. VDK Spaarbank nv zal de beleggers informeren over elke wijziging in verband met het risicoprofiel en/of de waarde van de SG Issuer (LU) Autocallable Finvex Sector Note op de website https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes.

SECUNDAIRE MARKT: De schuldbewijzen worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt Société Générale voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door Société Générale). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. De belegger zou dus in de onmogelijkheid kunnen verkeren om zijn schuldbewijzen voor de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters wordt bepaald. De indicatieve waarde van de Notes zal worden vermeld in de effectenstaten die online beschikbaar zijn via online@vdk of in de vestigingen van VDK Spaarbank nv.

KOSTEN EN COMMISSIES:

 • Instapkosten: 1,50%
 • Distributiekosten: Société Générale betaalt aan VDK Spaarbank nv een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 0,50% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de Uitgever aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • Makelaarskosten: Société Générale past een spread van maximaal 1% toe, VDK Spaarbank nv voegt daaraan een marge van maximaal 1% toe.
 • De bewaring op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv is gratis.

FISCALITEIT:
Roerende voorheffing: 30% op elke eventuele meerwaarde. Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen. Van toepassing op een gemiddelde retail client in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont.

Taks op beursverrichtingen (TOB):

 • Inschrijving op de primaire markt: nihil
 • Op de secundaire markt: 0,09% op de verkoop en aankoop (max. 650 EUR per verrichting).

LEVERING: Geen materiële levering mogelijk, bewaring gebeurt gratis op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv. Beleggers die de effecten op een rekening bij een andere financiële instelling wensen te plaatsen, moeten zich vooraf informeren over de geldende tarieven.

PUBLICATIE VAN DE WAARDE VAN HET PRODUCT: De waarde van het product gedurende de looptijd is op aanvraag beschikbaar bij uw VDK kantoor en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes.

KLACHT: Bij klachten kunt u zich wenden tot VDK Spaarbank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be. Als u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17 b.8, 1040 Brussel (www.ombudsfin.be).

Documenten

Alvorens op de Notes in te tekenen, worden de beleggers verzocht om de juridische documentatie te raadplegen en om meer in het bijzonder inzage te nemen van de erin opgenomen risicofactoren.