Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex: Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023

(Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito's bij VDK Spaarbank nv)

Kenmerken Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023

 • Uitgever: Codeis Securities S.A. (de "Uitgever")

 • Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito's bij VDK Spaarbank nv

 • Looptijd: 8 jaar

 • Inschrijvingsperiode: van 20 mei 2015 tot en met 3 juli 2015 (behoudens vervroegde afsluiting)

 • Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (buiten kosten) op de einddatum1

 • Recht op een eventuele terugbetalingspremie2 op de einddatum, behalve in geval van « switch », gekoppeld aan de prestatie van de Index Finvex Sustainable & Efficient Europe 30. De Uitgever behoudt zich evenwel het recht om van jaar 1 tot en met 7 te “switchen” naar een vastrentende note die een jaarlijkse vaste coupon2 van 4% (bruto) uitkeert. De kans dat de Uitgever dat recht uitoefent, is klein. Voor zover van toepassing zal de “switch” hoogstwaarschijnlijk eerder plaatsvinden aan het einde van de looptijd en in geval van een sterke stijging van de onderliggende Index.

(1) Exclusief kosten en behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv
(2) Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of Société Générale

Een selectie van 30 Europese aandelen op basis van duurzaamheid en financiële criteria

Gezien de nog altijd grillige economische context zijn beleggers meer dan ooit op zoek naar stabiliteit. Ze zijn dan ook geneigd om te kiezen voor ondernemingen die gewapend zijn voor de nieuwe milieu- en economische uitdagingen.
Dat verklaart hun toenemende belangstelling voor bedrijven die kunnen aantonen dat ze de beste milieu-, maatschappelijke en beheerpraktijken hanteren en een duurzame groei garanderen.
Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 is gekoppeld aan de gespecialiseerde Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 (Price Return) Index. Hierdoor kunnen beleggers profiteren van het vermogen van deze ondernemingen om deze nieuwe uitdagingen waar te maken en kunnen zij op die manier de samenstelling van hun portefeuille spreiden.

De selectie gebeurt in drie fasen

1. EEN SELECTIE VAN 600 EUROPESE AANDELEN
Selectie van 600 aandelen van Europese bedrijven met de grootste beurskapitalisatie binnen de Dow Jones Global Total Stock Market Index.

2. DOW JONES SUSTAINABILITY™ EUROPE
Selectie van 20% van de aandelen met de beste rating voor milieu, sociaal en organisatorisch (Environmental, Social and Governance-rating) in hun sector, die tegelijk een representatief beeld geven van de markt op het vlak van beurskapitalisatie. Deze selectie gebeurt door Robeco SAM en is gebaseerd op analyses met langetermijn waardecreatie voor ogen. De analyse omvat generieke en sector specifieke vragen met focus op de analyse van kwantitatieve data. Het volledige proces vindt plaats in totale onafhankelijkheid.

3. FINVEX SUSTAINABLE & EFFICIENT EUROPE 30 (PRICE RETURN) INDEX
Maandelijkse selectie van 30 aandelen op basis van 3 filters:

Filter 1:
Uitsluiting van de minst liquide aandelen: er wordt alleen rekening gehouden met aandelen die een bepaalde drempel overschrijden op het vlak van gemiddeld dagelijks verhandeld volume over een recente historische periode.

Filter 2:
Uitsluiting van aandelen met hoge risicokenmerken: de aandelen worden onderling gerangschikt waarbij getracht wordt om uit koersverloop analyses te maken van extreme bewegingen die in het verleden werden vastgesteld en daarnaast rekening wordt gehouden met de volatiliteit in dalende koersfluctuaties. Aldus worden de aandelen uitgesloten die op basis van beide analyses gemiddeld het slechtst scoren.

Filter 3:
Selectie van de aandelen die diversificatie-eigenschappen vertonen, vermits spreiding een potentiële factor van stabiliteit is. Na de toepassing van deze filter blijven 30 aandelen over.

De 30 aandelen worden evenwichtig verdeeld (elk aandeel uit de Index heeft een gewicht van 3,33%) en de samenstelling van de Index wordt maandelijks herzien om de risico’s over elke onderneming redelijk te kunnen spreiden.

Om de evolutie van de Index te volgen, kunnen beleggers de website van Finvex Group raadplegen op het volgende adres: http://www.finvex.com/eng/indices_02.php. De Index wordt op regelmatige basis onafhankelijk gecertifieerd door Forum Ethibel (een adviesbureau voor maatschappelijk verantwoord investeren en ondernemen). Het laatste Ethibel certificaat kan eveneens op de website van Finvex Group worden geraadpleegd. Forum Ethibel is niet verantwoordelijk voor de samenstelling en de financiële evolutie van de Index.

* zoals vastgesteld door Finvex Group op basis van een exclusieve selectie uit de Dow Jones Sustainability Europe Index die duurzame aandelen bevat volgens de scoringsmethodes van RobecoSAM.

Beschrijving van het mechanisme

Op einddatum geeft Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 de belegger het recht op de terugbetaling van het volledige belegde kapitaal1.

Plus een eventuele terugbetalingspremie2, gelijk aan 100% van de gemiddelde prestatie van de Index

 • Op de initiële observatiedatum (10 juli 2015), bekijkt men het slotniveau van de Index die dan als beginniveau geldt.
 • De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde te nemen van 13 maandelijkse observatiedata (tussen 11 juli 2022 en 10 juli 2023) en dit te vergelijken met het beginniveau van de Index (vaststelling op 10 juli 2015).

Indien de Index een nul of negatief rendement behaalt op einddatum, wordt geen enkele terugbetalingspremie uitgekeerd.

Of 8 “switch” coupons2, gelijk aan 4% (bruto) x het belegde kapitaal

Indien de Uitgever eenzijdig beslist om in een bepaald jaar te “switchen” naar een vastrentende note, dan wordt er een coupon van 4% (bruto) uitgekeerd voor dat jaar, en voor alle voorgaande jaren (die nog niet betaald werden). De volgende jaren wordt er eveneens een “switch” coupon uitgekeerd. De Uitgever heeft dit recht om te “switchen” tot en met het zevende jaar van de looptijd van de note.
Er dient opgemerkt te worden dat in geval van een switch de belegger niet langer blootgesteld zal zijn aan de gemiddelde prestatie van de Index en bijgevolg geen recht zal hebben op een terugbetalingspremie. De kans dat de Uitgever overgaat naar een switch, is klein. Voor zover van toepassing zal de switch hoogstwaarschijnlijk eerder plaatsvinden aan het einde van de looptijd en in geval van een sterke stijging van de Index.

1. Exclusief kosten en behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv
2. Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of Société Générale
De terugbetalingspremies en coupons die worden vermeld in deze brochure, zijn brutobedragen en brutopercentages, exclusief kosten en toepasselijke fiscaliteit.

Productprofiel

Dit complexe product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met een risicoprofiel2 (Defensief) of hoger. Wij raden u aan om enkel te beleggen in dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico’s eraan verbonden zijn.
VDK Spaarbank nv moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, moet VDK Spaarbank nv u daarvan verwittigen.
Indien VDK Spaarbank nv u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

Alvorens op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt het aan elke belegger aanbevolen om kennis te nemen van de inhoud van de juridische documentatie, en meer in het bijzonder van de rubriek ”Risicofactoren” van het Drawdown Prospectus.
Het VDK-productprofiel is een eigen rating van VDK Spaarbank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om een cijfer van 1 voor de producten met het laagste risico tot 4 voor de meest dynamische producten. Deze rating steunt op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de actiefcategorie, eventueel de efficiëntie (indien vooraf gekend), de stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit van de markt, de rating van de Uitgever door de ratingagentschappen en de diversificatie. Er wordt echter geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico (zie hieronder).

Voornaamste risico’s

DUBBEL KREDIETRISICO: In het kader van deze uitgifte door Codeis Securities S.A. wordt het merendeel van de fondsen die voortkomen uit de commercialisering van de schuldbewijzen in bewaring gegeven bij VDK Spaarbank nv om het belegde kapitaal op de vervaldag te kunnen terugbetalen. Hierdoor wordt u blootgesteld aan een kredietrisico op VDK Spaarbank nv, bovenop het risico op wanbetaling van de emittent Codeis Securities S.A. Als een van beide in gebreke blijft (bijvoorbeeld door een faillissement), loopt u het risico om uw beginkapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen. De potentiële meerwaarde van deze belegging op de vervaldag (gekoppeld aan de prestatie van de Index) wordt bekomen dankzij een swapcontract (financieel uitwisselingscontract met het oog op het verkrijgen van rendement) tussen Codeis Securities S.A. en Société Générale. U draagt dus ook een kredietrisico op Société Générale voor het recht op betaling op de vervaldag van de potentiële meerwaarde van de belegging gekoppeld aan de prestatie van de Index. Indien VDK Spaarbank nv zware solvabiliteitsproblemen zou kennen, zouden de fondsen die de emittent bij VDK Spaarbank nv in bewaring heeft gegeven in het kader van de uitgifte van de schuldbewijzen, volgens de beslissing van de regelgever gedeeltelijk of volledig kunnen worden geannuleerd, of omgezet in eigen vermogensinstrumenten (aandelen). Aangezien deze in bewaring gegeven fondsen dienen voor de terugbetaling van het belegde kapitaal aan de belegger, loopt deze het risico dat hij de sommen waarop hij recht heeft, niet ontvangt en het belegde bedrag gedeeltelijk of volledig verliest.

RISICO OP NIET-UITKERING VAN DE EVENTUELE TERUGBETALINGSPREMIE OF DESGEVALLEND DE JAARLIJKSE “SWITCH” COUPONS: De belegger loopt het risico dat de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “switch” coupons niet wordt uitgekeerd in geval van faillissement of wanbetaling van Codeis Securities S.A. en/of Société Générale.

RISICO VAN BEPERKT RENDEMENT: Als de emittent beslist om over te gaan tot de uitkering van 8 vaste coupons van 4% (bruto), zal er op de einddatum geen terugbetalingspremie worden uitbetaald. De emittent zal waarschijnlijk belang hebben bij een dergelijke omschakeling als de Index een sterke prestatie neerzet. In geval van een ongunstige evolutie van de Index, loopt de belegger het risico een lager rendement te krijgen dan bij een risicoloze belegging.

RENDEMENTSRISICO: Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 biedt geen vast rendement op de eindvervaldag. Als het gemiddelde van de prestaties van de Index, vastgesteld gedurende de looptijd van de belegging, sinds het begin nul of negatief is, zult u geen positief rendement boeken. De weerhouden gemiddelde prestatie van de Index op de eindvervaldag kan bovendien lager zijn dan de slotprestatie van de Index die wordt berekend op basis van de slotwaarde van de Index op de vervaldatum.

LIQUIDITEITSRISICO: De schuldbewijzen worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt Société Générale voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door Société Générale). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. Het is dus mogelijk dat de belegger niet in staat is om zijn schuldbewijzen vóór de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters bepaald wordt.

RISICO VAN PRIJSSCHOMMELING: U moet er zich van bewust zijn dat de koers van Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 gedurende de looptijd ervan onder de uitgifteprijs kan liggen. Bij vervroegde verkoop kunt u dan kapitaalverlies lijden. Tot de vervaldag kan de koers van Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 erg volatiel zijn als gevolg van de evolutie van de marktparameters, en met name van de evolutie van de Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 (Price Return) Index, de rente en de perceptie van het kredietrisico van VDK Spaarbank nv. Het recht op terugbetaling van minimaal 100% van het belegde kapitaal (exclusief kosten) geldt enkel op de eindvervaldag.

RISICO VERBONDEN AAN DE INDEX: Indien de Index de impact zou ondervinden van een uitzonderlijke gebeurtenis, zoals een wezenlijke verandering, de afschaffing of het niet publiceren van de waarde ervan ..., dan zouden de voorwaarden van de gestructureerde obligatie kunnen worden aangepast om met deze gebeurtenis rekening te houden, en heeft de emittent de mogelijkheid om over te gaan tot een vervroegde terugbetaling tegen de marktwaarde van de schuldbewijzen, die hoger of lager kan zijn dan de nominale waarde van de gestructureerde obligaties. Deze elementen kunnen een verlies op het product meebrengen. Meer details over deze gebeurtenissen en de gevolgen ervan voor de belegger vindt u op pagina’s 209 tot 235 van het Basisprospectus van het Codeis emissieprogramma (deel ‘Technical Annex’).

 

Kenmerken van het product

TYPE: Note volgens Engels recht.

UITGEVER: Codeis Securities S.A., effectiseringsvennootschap naar Luxemburgs recht, heeft als doel de uitgifte van Notes die afgeschermd zijn door activa aangehouden in aparte en afgezonderde compartimenten. In dat verband kunnen de houders van Notes die aan een uitgifte verbonden zijn, enkel beperkt verhaal hebben op de activa aangehouden in het compartiment dat specifiek voor deze uitgifte werd opgericht. Als Codeis Securities S.A. in gebreke blijft of failliet gaat voor een compartiment, kunnen de schuldeisers van dit compartiment dan ook alleen beslag leggen op de activa van dit compartiment en in geen geval op de activa van de andere compartimenten van de emittent. In het kader van deze uitgifte zal Codeis Securities S.A. bij VDK Spaarbank een groot deel van het uitgiftebedrag van de Notes in bewaring geven, waardoor de terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag van de Notes is gewaarborgd (als de emittent niet in gebreke blijft en er geen sprake is van vervroegde terugbetaling van de Notes). Het saldo zal door Codeis Securities S.A. worden gebruikt voor het sluiten van een swapovereenkomst met Société Générale, met het oog op het verkrijgen van het door de Notes geboden rendement (coupons en/of terugbetalingspremie). Deze Notes worden op deze manier zowel gedekt door het vorderingsrecht dat Codeis Securities S.A. heeft op VDK Spaarbank in het kader van de teruggave van de in bewaring gegeven sommen, als door het vorderingsrecht dat Codeis Securities S.A. heeft op Société Générale in het kader van de swapovereenkomst. Als Codeis Securities S.A. in gebreke blijft, zal een onafhankelijke Trustee die de beleggers vertegenwoordigt en in hun belang handelt, overgaan tot de teruggave of vereffening van de in pand gegeven activa binnen het compartiment, om de vervroegde terugbetaling van de Notes mogelijk te maken. Het bedrag dat iedere belegger krijgt terugbetaald, zal dan ook worden bepaald op basis van de bedragen die de Trustee heeft ingevorderd. De aandacht van de beleggers wordt dus gevestigd op het feit dat het aldus terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Nog andere gebeurtenissen kunnen leiden tot een vervroegde terugbetaling van de Notes, zoals, zonder dat deze lijst volledig is, een geval van faillissement of wanbetaling dat een weerslag heeft op VDK Spaarbank (in het kader van de inbewaringgeving) of Société Générale (in het kader van de swapovereenkomst), de invoering van een ongunstige fiscale maatregel of van een reglementering die het behoud van de uitgifte onmogelijk maakt. De emittent kan dan overgaan tot de vervroegde terugbetaling van de Notes en onder meer de terugbetaling eisen van het bij VDK Spaarbank in bewaring gegeven bedrag. Het terug te betalen bedrag wordt dan ook bepaald op basis van de ingevorderde bedragen. In het geval van de vervroegde terugbetalingen zoals hierboven worden vermeld, kan de terugbetaling verlengd worden voor een maximale duur van 2 jaren. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Voor meer details verwijzen we naar de juridische documentatie.

DISTRIBUTEUR: VDK Spaarbank nv.

EFFECTEN:

 • Nominale waarde: 1.000 EUR.
 • Bedrag van de uitgifte: maximaal 30.000.000 EUR
 • ISIN-code: XS1225874012

RISICO’S: De belangrijkste risico’s verbonden aan deze gestructureerde obligatie staan hierboven beschreven.

DATUM VAN UITGIFTE EN VAN BETALING: 10 juli 2015

UITGIFTEPRIJS: 100% van de nominale waarde (exclusief kosten).

KOSTEN EN COMMISSIES:

 • Instapkosten: 1,50%
 • Distributiekosten: Société Générale betaalt aan VDK Spaarbank nv een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 0,50% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de emittent aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • Makelaarskosten: Société Générale past een spread van maximaal 1% toe, VDK Spaarbank nv voegt daaraan een marge van maximaal 1% toe.
 • De bewaring op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv is gratis.

EINDDATUM EN TERUGBETALINGSDATUM: 17 juli 2023.

TERUGBETALING OP DE EINDDATUM: 100% van de nominale waarde (exclusief kosten) behoudens faillissement of wanbetaling van Codeis Securities S.A. en/of VDK Spaarbank nv, evenals de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “switch” coupons.

RENDEMENT:

 • Onderliggend actief: Finvex Sustainable & Efficient Europe 30 (Price Return) Index, de Index (Bloomberg-code: FSEURE Index)
 • Initiële begindatum: 10 juli 2015
 • Recht op een eventuele terugbetalingspremie op einddatum, waarvan het bedrag gelijk zal zijn aan 100% van de gemiddelde prestatie van de Index.Dit recht is enkel geldig indien de Uitgever gedurende de looptijd geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht om te switchen.
 • Observatiedata voor de berekening van de terugbetalingspremie: 11 juli 2022, 10 augustus 2022, 12 september 2022, 10 oktober 2022, 10 november 2022, 12 december 2022, 10 januari 2023, 10 februari 2023, 10 maart 2023, 10 april 2023, 10 mei 2023, 12 juni 2023, 10 juli 2023
 • Recht op 8 vaste “switch” coupons van 4% (bruto), in geval van een switch.
 • Jaarlijkse switchdata (optioneel): 4 juli 2016, 3 juli 2017, 3 juli 2018, 3 juli 2019, 3 juli 2020, 5 juli 2021, 4 juli 2022
 • Jaarlijkse betaaldata in geval van switch (optioneel): 18 juli 2016, 17 juli 2017, 17 juli 2018, 17 juli 2019, 17 juli 2020, 19 juli 2021, 18 juli 2022, 17 juli 2023

RISICOPROFIEL VDK SPAARBANK NV: Defensief. VDK Spaarbank nv zal de beleggers informeren over elke wijziging in verband met het risicoprofiel en/of de waarde van de Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 op de website https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes/codeis-securities-sa-lu-sustainable-switch-note.

SECUNDAIRE MARKT: De schuldbewijzen worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt Société Générale voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door Société Générale). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. De belegger zou dus in de onmogelijkheid kunnen verkeren om zijn schuldbewijzen voor de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters wordt bepaald. De indicatieve waarde van de Notes zal worden vermeld in de effectenstaten die online beschikbaar zijn via online@vdk of in de vestigingen van VDK Spaarbank nv.

FISCALITEIT:

Roerende voorheffing: 30% op de waarde van de eventuele terugbetalingspremie en/of elke eventuele jaarlijkse coupon. Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.

Taks op beursverrichtingen (TOB):

 • Inschrijving op de primaire markt: nihil
 • Op de secundaire markt: 0,09% op de verkoop en aankoop (max. 650 EUR per verrichting)

LEVERING: Geen materiële levering mogelijk, bewaring gebeurt gratis op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv. Beleggers die de effecten op een rekening bij een andere financiële instelling wensen te plaatsen, moeten zich vooraf informeren over de geldende tarieven.

Documenten

(1) Exclusief kosten en behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv
(2) Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of Société Générale