Natixis (FR) BENE 40 Autoswitch 2027

Natixis (FR) BENE 40 Autoswitch 2027

GestructureerdE OBLIGATIE uitgegeven door Natixis S.A.
Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito’s bij Natixis S.A.

Inschrijvingsperiode: van 20 februari 2017 tot en met 31 maart 2017 (behoudens vervroegde afsluiting)

Voornaamste kenmerken

 • Uitgever: Natixis S.A. (de “Uitgever”)
 • Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito’s bij Natixis S.A.

 • Looptijd: 10 jaar

 • Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (exclusief kosten) op de eindvervaldag(1).

 • Behalve in geval van een “autoswitch”, hebt u recht op een eventuele terugbetalingspremie gekoppeld aan de prestatie van de Euronext BeNe 40 Equal Weight Excess Return® Index. Als de onderliggende Index in waarde stijgt, zal de terugbetalingspremie op einddatum gelijk zijn aan 100% van de gemiddelde prestatie van de onderliggende Index. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf “Illustratie van het mechanisme” op pagina 5 van de publicitaire brochure.

 • Autoswitchmechanisme: van jaar 1 tot 9, als op een jaarlijkse observatiedatum het niveau van de Index gelijk is aan of hoger is dan 130% van het beginniveau van de Index op 07/04/2017, wordt het “autoswitchmechanisme” geactiveerd. De belegger zal op de betaaldatum van het jaar waarin het autoswitchmechanisme in werking treedt een coupon(1) van 3,00% (bruto) ontvangen voor dat specifieke jaar en voor alle voorgaande jaren. Voor alle jaren die daarop volgen zal men tevens een coupon(1) van 3,00% (bruto) ontvangen op de betaaldata zoals vermeld onder ‘Kenmerken van het product’. De kans dat de Uitgever overgaat naar een autoswitch, is zeer klein.

 • Bij een faillissement of risico op faillissement van de Uitgever Natixis S.A., loopt u het risico dat u niet de sommen ontvangt waarop u recht zou hebben en het belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest.

(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever.
De termen “kapitaal” en "belegde kapitaal" die in de brochure en de webpagina worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de Notes, hetzij 1.000 EUR per Note, exclusief kosten en fiscaliteit. Het terugbetaalde bedrag en de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “autoswitch” coupons worden berekend op basis van deze nominale waarde.

De BeNe 40 EWER® Index: toegang tot de grootste Belgische en Nederlandse beursgenoteerde bedrijven

Dit product, uitgedrukt in EUR, is gekoppeld aan de evolutie van de Euronext BeNe 40 Equal Weight Excess Return® Index, die is samengesteld uit de meest liquide ondernemingen uit de BEL 20® en AEX® index.

De BeNe 40 Equal Weight Excess Return Index is een door Euronext aangeboden index die werd opgericht op 21 september 2015 en de meest liquide ondernemingen op de Belgische en Nederlandse markt omvat. De samenstelling ervan wordt driemaandelijks herzien.

De 40 aandelen waaruit de BeNe 40 EWER® Index is samengesteld zijn gelijk gewogen om een grotere risicospreiding te bekomen. De BeNe 40 EWER® Index is van het “Excess Return” type. Dat betekent dat de prestatie van de Index wordt berekend op basis van de evolutie van de aandelenkoers, rekening houdend met de door de aandelen uitgekeerde nettodividenden en na aftrek van een forfaitair dividend van 4,50%. Als de uitgekeerde nettodividenden minder bedragen dan 4,50%, zal de prestatie van de Index minder bedragen dan de evolutie van de aandelenkoers. Door gebruik te maken van de techniek van forfaitaire dividenden kan de variabiliteit door potentiële dividendveranderingen van jaar tot jaar worden verminderd.

Blootstelling aan de 40 meest liquide aandelen van de Belgische en Nederlandse markt

Met Natixis (FR) BENE 40 Autoswitch 2027 stelt de belegger zich bloot aan de BeNe 40 EWER® Index. Deze index is samengesteld uit de 40 meest liquide aandelen van de BEL 20® en AEX® Index.

De 40 aandelen waaruit de BeNe 40 EWER® Index is samengesteld, worden geselecteerd uit de 20 ondernemingen in de BEL 20® Index (Belgische markt) en de 25 ondernemingen in de AEX® Index (Nederlandse markt). Deze ondernemingen zijn onderverdeeld in 10 sectoren: telecomoperatoren, technologie, banken en verzekeringen, materialen, voeding en drank, olie en gas, duurzame consumptiegoederen, industriële goederen en diensten, gezondheidszorg en nutsbedrijven.

De meest liquide ondernemingen worden geselecteerd en vervolgens gelijk gewogen om aandelen met een geringe beurskapitalisatie op te waarderen en het op elk aandeel gelopen risico te beperken. De BeNe 40 EWER® Index kan om de drie maanden worden herschikt en herwogen op basis van een liquiditeitsfilter (dagelijkse analyse van de liquiditeit gedurende 12 maanden). De BeNe 40 EWER® Index wordt berekend door er alle nettodividenden (die door de Index worden uitgekeerd gedurende de volledige looptijd van het product) bij te tellen en vervolgens 4,50% per jaar af te trekken.

De BeNe 40 EWER® Index kan onder andere worden geraadpleegd op de website van Euronext (www.euronext.com), en op verschillende websites die financiële informatie verstrekken (Bloomberg-ticker: BENEWE Index).

Samenstelling van de Index op 02/02/2017

De samenstelling van de Index kan worden geraadpleegd op: https://www.euronext.com/fr/content/attachment/euronext-bene-40-equal-weight-factsheet

De juistheid, de volledigheid of de relevantie van de informatie van externe bronnen wordt niet gewaarborgd, hoewel ze werd verkregen bij bronnen die redelijkerwijze worden verondersteld betrouwbaar te zijn. De marktinformatie in dit document is een momentopname en kan wijzigen in de toekomst.

Beschrijving van het mechanisme

Op de eindvervaldag geeft Natixis (FR) BENE 40 Autoswitch 2027 de belegger het recht op de terugbetaling van het volledige belegde kapitaal(1).

Plus een eventuele terugbetalingspremie(2), gelijk aan 100% van de gemiddelde prestatie van de Index

 • Op de initiële observatiedatum (07/04/2017), bekijkt men het slotniveau van de Index die dan als beginniveau geldt.
 • De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde te nemen van 37 maandelijkse observatiedata (tussen 02/04/2024 en 31/03/2027) en dit te vergelijken met het beginniveau van de Index (vaststelling op 07/04/2017).

Indien de Index geen of een negatief rendement behaalt op einddatum, wordt geen enkele terugbetalingspremie uitgekeerd.

Of 10 “autoswitch” coupons(2), gelijk aan 3,00% (bruto) x het belegde kapitaal

Van jaar 1 tot 9, als op een jaarlijkse observatiedatum het niveau van de Index gelijk is aan of hoger is dan 130% van het beginniveau van de Index op 07/04/2017, wordt het “autoswitchmechanisme” geactiveerd en wordt er een bruto coupon van 3,00% uitgekeerd voor dat jaar, en voor alle voorgaande jaren (die nog niet betaald werden). De volgende jaren wordt er eveneens een “autoswitch” coupon uitgekeerd. De kans dat de Uitgever overgaat naar een autoswitch, is zeer klein.

In geval van autoswitch heeft de belegger niet langer recht op een terugbetalingspremie.

1. Exclusief kosten en behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever.
2. Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever Natixis.

De terugbetalingspremies en coupons die worden vermeld in de webpagina, zijn brutobedragen en brutopercentages, voor toepasselijke fiscaliteit.

Illustratie van het mechanisme

De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld zijn om het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege VDK Spaarbank nv. Voor onderstaande voorbeelden veronderstellen we dat het beginniveau van de Index 100 (indicatief niveau) bedraagt.

ONGUNSTIG SCENARIO

Op elke jaarlijkse observatiedatum ligt het indexniveau lager dan 130% van het beginniveau. Het “autoswitchmechanisme” wordt niet geactiveerd. De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde prestatie van de Index.

Tijdens de laatste 3 jaar berekent men de gemiddelde prestatie van de Index door de 37 maandelijkse prestaties te observeren en ze te vergelijken met het beginniveau van de Index. In dit voorbeeld bedraagt de gemiddelde prestatie van de Index tijdens de evaluatieperiode -25%. Er wordt geen terugbetalingspremie uitgekeerd.

• Op de eindvervaldag ontvangt de belegger het volledige belegde kapitaal(1).

• Dit stemt overeen met een actuarieel rendement van -0,20% (rekening houdend met 2% instapkosten).

NEUTRAAL SCENARIO

Op elke jaarlijkse observatiedatum ligt het indexniveau lager dan 130% van het beginniveau. Het “autoswitchmechanisme” wordt niet geactiveerd. De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde prestatie van de Index.

Tijdens de laatste 3 jaar berekent men de gemiddelde prestatie van de Index door de 37 maandelijkse prestaties te observeren en ze te vergelijken met het beginniveau van de Index. In dit voorbeeld bedraagt de gemiddelde prestatie van de Index tijdens de evaluatieperiode 22%. Op de einddatum wordt de terugbetalingspremie, gelijk aan 100% van die prestatie, uitgekeerd, ofwel 22% (= 100% x 22%).

• Op de eindvervaldag ontvangt de belegger, bovenop deze terugbetalingspremie(2), het volledig belegde kapitaal(1).

• Dat stemt overeen met een actuarieel brutorendement van 1,81% (rekening houdend met 2% instapkosten en voor roerende voorheffing van 30%).

GUNSTIG SCENARIO

In jaar 8 ligt het indexniveau op de jaarlijkse observatiedatum hoger dan 130% van het beginniveau.

Het “autoswitchmechanisme” wordt geactiveerd en de belegger krijgt op dit moment een coupon van 24% (bruto) (= 8 gelopen jaren x 3,00%). In jaar 9 zal de belegger een vaste coupon van 3,00% (bruto) ontvangen.

• Op de eindvervaldag ontvangt de belegger het volledige belegde kapitaal(1) plus de “autoswitch” coupon(2) van dat jaar, zijnde 3,00% (bruto).

• Dit stemt overeen met een actuarieel brutorendement van 2,56% (rekening houdend met 2% instapkosten en voor roerende voorheffing van 30%).

• De kans dat de Uitgever overgaat naar een autoswitch, is zeer klein.

1. Exclusief kosten en behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever.
2. Behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever Natixis.
De terugbetalingspremies en coupons die worden vermeld in de webpagina, zijn brutobedragen en brutopercentages, voor toepasselijke fiscaliteit.

Productprofiel

Dit complexe product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met minstens een beleggersprofiel B (Defensief) onder de productbenadering of minstens een beleggersprofiel A (Zeer defensief) onder de portefeuille-benadering voor zover de grenzen bepaald per productprofiel niet overschreden worden. Wij raden aan om enkel te beleggen in dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico’s eraan verbonden zijn.

VDK Spaarbank nv moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien dit product niet geschikt is voor u, hetzij niet geschikt voor uw beleggersprofiel of hetzij niet geschikt voor uw klantenportefeuille, moet VDK Spaarbank nv u daarvan verwittigen.

Indien VDK Spaarbank nv u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

                                                                                                   

Alvorens op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt het aan elke belegger aanbevolen om kennis te nemen van de inhoud van de juridische documentatie, en meer in het bijzonder van de rubriek “Risicofactoren” van het “Base Prospectus“.

Het VDK-productprofiel is een eigen rating van VDK Spaarbank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om 4 productprofielen, van A voor producten met het laagste risico tot D voor producten met het hoogste risico. Deze rating steunt op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de activaklasse, de stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit van de markt, de rating van de uitgever/garant toegekend door de ratingagentschappen. Er wordt echter geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico (zie hieronder).

Voor meer informatie kunt u terecht in uw vertrouwde VDK-vestiging of op de website https://www.vdk.be/persoonlijk-beleggersprofiel.

Voornaamste risico’s

BIJKOMENDE INFORMATIE INZAKE BELGISCH RECHT: De Uitgever zou ertoe verplicht kunnen worden om de bepalingen van het Belgische Wetboek van economisch recht te respecteren, in het bijzonder de bepalingen omtrent de oneerlijke bedingen, in de toepassing van de clausules in het basisprospectus en de definitieve voorwaarden die betrekking hebben op de uitgifte van dit product in België, voor zover deze bepalingen van toepassing zijn voor de Uitgever.

KREDIETRISICO: De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de Uitgever, Natixis S.A. (die beschikt over een rating van A bij S&P, A2 bij Moody’s en A bij Fitch). In geval van wanbetaling door de Uitgever (bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement) kan de belegger zijn initieel belegd kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. Indien de perceptie van het kredietrisico van Natixis S.A. verslechtert, kan dit gevolgen hebben voor de marktkoers van het product. Hoe verder verwijderd van de eindvervaldag, hoe groter de potentiële gevolgen kunnen zijn. Indien in het kader van de regeling voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen de afwikkelingsautoriteit vaststelt dat de Uitgever in gebreke blijft of waarschijnlijk in gebreke zal blijven, kan zij beslissen om maatregelen te nemen die de waarde van het product beïnvloeden; in dit geval loopt de belegger het risico het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen, of omgezet in eigen vermogensinstrumenten (aandelen) (bail-in). De rating van Natixis S.A. is de rating die geldt op de datum van de start van de inschrijvingsperiode. Deze rating kan op elk ogenblik worden herzien en biedt geen garantie ten aanzien van de kredietwaardigheid van de Uitgever. Hij vormt geenszins en mag niet worden opgevat als een argument om in te tekenen op dit product.

RISICO OP NIET-UITKERING VAN DE EVENTUELE TERUGBETALINGSPREMIE OF DESGEVALLEND DE JAARLIJKSE “AUTOSWITCH” COUPONS: De belegger loopt het risico dat de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “autoswitch” coupons niet worden uitgekeerd in geval van faillissement of wanbetaling van Natixis.

RISICO VAN BEPERKT RENDEMENT: Als door de activatie van het “autoswitchmechanisme” wordt overgegaan tot de uitkering van 10 vaste coupons van 3,00% (bruto), zal er op de einddatum geen terugbetalingspremie worden uitbetaald. In geval van een ongunstige evolutie van de Index, loopt de belegger het risico een lager rendement te krijgen dan bij een risicoloze belegging.

RENDEMENTSRISICO: Natixis (FR) BENE 40 Autoswitch 2027 biedt geen vast rendement op de eindvervaldag. Als de gemiddelde prestatie van de Index, vastgesteld de laatste 3 jaar van de belegging (rekenkundig gemiddelde van de 37 laatste maandelijkse vaststellingen), sinds het begin nul of negatief is, zult u geen positief rendement boeken. De weerhouden gemiddelde prestatie van de Index op de eindvervaldag (rekenkundig gemiddelde van de 37 laatste maandelijkse vaststellingen) kan bovendien lager zijn dan de slotwaarde van de Index op de vervaldatum.

LIQUIDITEITSRISICO: De gestructureerde obligaties worden genoteerd op de beurs van Luxemburg. Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt Natixis voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door Natixis). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Natixis worden gewijzigd of opgeschort. Het is mogelijk dat de belegger de belegging niet voor vervaldatum kan verkopen. De wederverkoop aan Natixis gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters bepaald wordt.

RISICO VAN PRIJSSCHOMMELING: U moet er zich van bewust zijn dat de waarde van Natixis (FR) BENE 40 Autoswitch 2027 gedurende de looptijd ervan onder de uitgifteprijs kan liggen. Bij vervroegde verkoop kunt u dan kapitaalverlies lijden. Tot de vervaldag kan de waarde van Natixis (FR) BENE 40 Autoswitch 2027 erg volatiel zijn als gevolg van de evolutie van de marktparameters, en met name van de evolutie van de BeNe 40 EWER® Index, de rente en de perceptie van het kredietrisico van VDK Spaarbank nv. Het recht op terugbetaling van minimaal 100% van het belegde kapitaal (exclusief kosten en behoudens faillissement of risico op faillissement van de Uitgever) geldt enkel op de eindvervaldag.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Bij een verkoop voor de eindvervaldag kan de verkoopprijs van de Note lager zijn dan de uitgifteprijs. De klant neemt in dat geval dus een niet vooraf berekenbaar risico op kapitaalverlies. Op de eindvervaldag krijgt de belegger minstens 100% van het belegde kapitaal (exclusief kosten) terugbetaald.

RISICO VAN VERVROEGDE TERUGBETALING EN RISICO’S GEKOPPELD AAN DE ONDERLIGGENDE INDEX:
a) Risico’s van vervroegde terugbetaling in geval van illegaliteit van het product die de voortzetting van het beleggingsinstrument definitief onmogelijk maken - In geval van vervroegde terugbetaling door de Uitgever vóór de vervaldatum, als het product illegaal wordt, zal de Uitgever het product terugbetalen tegen zijn marktwaarde (zoals bepaald in het basisprospectus). De prijs bij een vervroegde terugbetaling van het product kan lager zijn dan de nominale waarde. Het bedrag van de vervroegde terugbetaling zou kunnen leiden tot een totaalverlies van het belegde kapitaal.

b) Risico’s van vervroegde terugbetaling naast illegaliteit van het product - In geval van een wijziging van de wet betreffende het product of in geval van een buitengewone gebeurtenis in de onderliggende index, zal de Berekeningsagent de marktwaarde van het product kunnen bepalen en de houder de keuze bieden tussen een vervroegde terugbetaling tegen deze marktwaarde (deze marktwaarde kan lager zijn dan het initieel belegde bedrag) en een terugbetaling tegen de gemonetiseerde waarde die is berekend op basis van een rente bepaald op de datum van de monetisering, waarbij dit brutobedrag niet lager mag zijn dan de nominale waarde (zie risico’s van fiscale aard hieronder). Er mogen aan de consument echter geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. De toegepaste rente is de jaarlijkse rente die de Uitgever aanbiedt, op de dag waarop de triggergebeurtenis plaatsvindt, op een schuldbewijs waarvan de levensduur gelijk is aan de resterende levensduur van het gestructureerde product op de dag waarop het is stopgezet (de “funding rate”), toe te passen vanaf deze dag tot de vervaldatum.

c) Risico’s van fiscale aard - De aandacht van de beleggers wordt erop gevestigd dat indien de Uitgever als gevolg van een wijziging van de geldende reglementering na de uitgiftedatum verplicht is om belastingen, taksen, bijdragen of door de overheid opgelegde kosten te betalen van welke aard dan ook, die worden geïnd of ingehouden door of in Frankrijk of enig ander rechtsgebied, noch de Uitgever, noch het betaalkantoor, noch enige andere persoon verplicht zou zijn om in verband met de notes bijkomende bedragen te betalen omdat er een dergelijke bronbelasting wordt opgelegd. Deze bijkomende bedragen komen voor rekening van de belegger. De voorwaarden van de notes verlenen de Uitgever niet het recht om de notes vervroegd af te lossen na een wijziging van het belastingstelsel waardoor de Uitgever dergelijke betalingen zou moeten verrichten.

Kenmerken van het product

TYPE: Note volgens Engels recht.

UITGEVER: Natixis S.A. (S&P: A (stabiel vooruitzicht), Moody’s: A2 (stabiel vooruitzicht), Fitch: A (stabiel vooruitzicht), Ratings per 14/02/2017)

DISTRIBUTEUR: VDK Spaarbank nv.

EFFECTEN:

 • Nominale waarde: 1.000 EUR
 • ISIN-code: XS1316203063

RISICO’S: De belangrijkste risico’s verbonden aan deze gestructureerde obligatie staan beschreven op pagina 6 van de brochure

DATUM VAN UITGIFTE EN VAN BETALING: 7 april 2017

TERUGBETALING OP DE EINDDATUM:  100% van de nominale waarde (exclusief kosten) behoudens faillissement of wanbetaling van Natixis, evenals de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “autoswitch” coupons.

RENDEMENT:

• Onderliggend actief: BeNe 40 Equal Weight Excess Return® Index, de Index (ISIN code : NL0011376140, Bloomberg-code: BENEWE Index)

• Initiële begindatum: 7 april 2017

• Recht op een eventuele terugbetalingspremie op einddatum, waarvan het bedrag gelijk zal zijn aan 100% van de gemiddelde prestatie van de Index, wanneer het autoswitchmechanisme niet werd geactiveerd in jaren 1 tot 9.

• Observatiedata voor de berekening van de terugbetalingspremie: 02/04/2024, 30/04/2024, 31/05/2024, 01/07/2024, 31/07/2024, 02/09/2024, 30/09/2024, 31/10/2024, 02/12/2024, 31/12/2024, 31/01/2025, 28/02/2025, 31/03/2025, 30/04/2025, 02/06/2025, 30/06/2025, 31/07/2025, 01/09/2025, 30/09/2025, 31/10/2025, 01/12/2025, 31/12/2025, 02/02/2026, 02/03/2026, 31/03/2026, 30/04/2026, 01/06/2026, 30/06/2026, 31/07/2026, 31/08/2026, 30/09/2026, 02/11/2026, 30/11/2026, 31/12/2026, 01/02/2027, 01/03/2027, 31/03/2027.

• Recht op 10 vaste “switch” coupons van 3,00% (bruto), in geval van een autoswitch. De kans dat de Uitgever overgaat naar een autoswitch, is zeer klein.

• Jaarlijkse observatiedata: 03/04/2018, 01/04/2019, 31/03/2020, 31/03/2021, 31/03/2022, 31/03/2023, 02/04/2024, 31/03/2025, 31/03/2026.

• Jaarlijkse betaaldata in geval van autoswitch: 10/04/2018, 08/04/2019, 07/04/2020, 07/04/2021, 07/04/2022, 07/04/2023, 09/04/2024, 07/04/2025, 07/04/2026, 07/04/2027.

RISICOPROFIEL VDK SPAARBANK NV: Defensief
VDK Spaarbank nv zal de beleggers informeren over elke wijziging in verband met het risicoprofiel en/of de waarde van de Natixis (FR) BENE 40 Autoswitch 2027, op de website https://www.vdk.be/uw-thuisbank/beleggen/gestructureerde-notes/natixis-fr-bene-40-autoswitch-2027

SECUNDAIRE MARKT: De schuldbewijzen worden genoteerd op de beurs van Luxemburg (www.bourse.lu). Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt Natixis S.A. voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door Natixis S.A.). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Natixis worden gewijzigd of opgeschort. De belegger zou dus in de onmogelijkheid kunnen verkeren om zijn schuldbewijzen vóór de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Natixis S.A. gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters wordt bepaald. De indicatieve waarde van de Notes zal worden vermeld in de effectenstaten die online beschikbaar zijn via online@vdk of in de vestigingen van VDK Spaarbank nv.

KOSTEN EN COMMISSIES:

• Instapkosten: 2%

• Distributiekosten: Natixis betaalt aan VDK Spaarbank nv een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 0,50% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de Uitgever aangerekende kosten voor de structureringen lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.

• Makelaarskosten (in geval van verkoop voor de eindvervaldag): Natixis past een spread van maximaal 1% toe, VDK Spaarbank nv voegt daaraan een marge van maximaal 1% toe.

• De bewaring op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv is momenteel gratis.

FISCALITEIT:

Roerende voorheffing: 30% op de waarde van de eventuele terugbetalingspremie en/of elke eventuele jaarlijkse coupon. Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen. Van toepassing op een gemiddelde retail client in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont.

Taks op beursverrichtingen (TOB):

• Inschrijving op de primaire markt: nihil

• Op de secundaire markt: 0,09% op de verkoop en aankoop (max. 1.300 EUR per verrichting)

LEVERING: Geen materiële levering mogelijk, bewaring gebeurt momenteel gratis op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv. Beleggers die de effecten op een rekening bij een andere financiële instelling wensen te plaatsen, moeten zich vooraf informeren over de geldende tarieven (https://www.vdk.be/tarieven-en-reglementen).

PUBLICATIE VAN DE WAARDE VAN HET PRODUCT: De waarde van het product gedurende de looptijd is op aanvraag beschikbaar bij uw VDK-vestiging en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes.

KLACHT: Bij klachten kunt u zich wenden tot VDK Spaarbank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be. Als u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Documenten

Alvorens op de Notes in te tekenen, worden de beleggers verzocht om de juridische documentatie te raadplegen en om meer in het bijzonder inzage te nemen van de erin opgenomen risicofactoren.