Atlas Real Estate EMU

DPAM Cap B Real Estate EMU

Beheerder: Degroof Petercam Asset Management sa

Beleggingsbeleid

DPAM Cap B Real Estate EMU, een compartiment van onbepaalde duur van de bevek naar Belgisch recht, belegt hoofdzakelijk in beleggingen die representatief zijn voor de vastgoedsector in de eurozone en in België.

Aandelen van vastgoedmaatschappijen (onder andere Real Estate Investment Trust en gereglementeerde vastgoedmaatschappijen, met inbegrip van beleggingsondernemingen die in onroerend goed beleggen, alsook ondernemingen die actief zijn in de promotie en de ontwikkeling van vastgoed, converteerbare obligaties of obligaties met warrant uitgegeven door vastgoedmaatschappijen, onroerende leasingcertificaten en vastgoedcertificaten (of overeenkomstige effecten). Beleggingen mogen hoofdzakelijk bestaan uit effecten die de vastgoedsector in België vertegenwoordigen.

Het fonds zal niet meer dan 40% van de activa beleggen in schuldinstrumenten (zoals bijvoorbeeld obligaties). Liquide middelen mogen tot 25% van de netto-activa vertegenwoordigen.

Alvorens je inschrijft, dien je de desbetreffende EBI - kapitalisatie & distributie (document met essentiële beleggersinformatie) en het prospectus te lezen. Deze documenten zijn eveneens op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Rendement

Een overzicht van het rendement van DPAM CAPITAL B Real Estate EMU kan u vinden in de meest recente factsheet.

De rendementscijfers uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. De waarde van het fonds kan dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. De voorgestelde rendementscijfers zijn berekend in EUR, de valuta van het fonds.

Risico's

 • Marktrisico (aandelen- en renterisico): De portefeuille is samengesteld uit Europese vastgoedaandelen van de EMU-zone. De correlatie met de Europese markten van de EMU-zone is belangrijk, de inventariswaarde wordt dus sterk beïnvloed door zowel het positieve als negatieve marktverloop. Schommelingen van meer dan 30% op jaarbasis zijn mogelijk.

 • Concentratierisico: Dit risico is verbonden aan beleggingen in één sector, er is dus geen spreiding in economische sectoren.

 • Rendementsrisico: Voor dit compartiment is het rendementsrisico rechtstreeks verbonden aan het marktrisico.

 • Kapitaalrisico: Geen kapitaalbescherming.  

Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Looptijd

Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag.

Kosten

 • Instapkosten: 2% bij vdk bank
 • Uitstapkosten: 0%
 • Lopende kosten: 1,27% die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
 • Bewaarkosten: momenteel gratis bewaard op een effectenrekening bij vdk bank

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij naar de paragraaf ‘Provisies en kosten’ van het prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap): 1,32% (max. 4.000 EUR)
 • Roerende voorheffing op dividenden: niet van toepassing
 • Roerende voorheffing in geval van terugkoop*:
  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: nee
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): niet van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval dat een compartiment voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen belegt, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Deze fiscale regels zijn van toepassing voor retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie en kan later wijzigen.

Netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt elke werkdag berekend en gepubliceerd in de financiële pers (L’Echo en De Tijd) alsook op de internetsite van Bank Degroof Petercam NV (www.degroofpetercam.com) en www.beama.be.

Minimale belegging: 1 deelbewijs

Wettelijke documenten

De intekening op DPAM Cap B Real Estate EMU is onderworpen aan de bepalingen van volgende wettelijke documenten (essentiële beleggersinformatie en prospectus) en relevante documenten. Lees de essentiële beleggersinformatie en het prospectus alvorens je intekent:

Deze documenten zijn ook op eenvoudige vraag gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Klachtenbehandeling

Met eventuele klachten kan je in eerste instantie terecht bij:

vdk bank nv (FSMA 020230 A) - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent, tel. 09 269 32 31 - e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be.

Indien het geschil niet opgelost geraakt kan je een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Heb je interesse?

Maak nu een afspraak bij je vertrouwde vdk-vestiging.