DPAM L Patrimonial Fund

DPAM L Patrimonial Fund

Beheerder: Degroof Petercam Asset Services sa

Beleggingsbeleid

Het fonds DPAM L Patrimonial Fund, een compartiment van onbepaalde duur van de bevek naar Luxemburgs recht DPAM L Fund, tracht via een actief portefeuillebeheer meerwaarde op lange termijn te realiseren op je belegging door te beleggen in effecten met een aandelenkarakter en/of schuldinstrumenten van emittenten over de hele wereld.

Het fonds belegt direct of indirect (via beleggingen in icb's) in effecten met een aandelenkarakter, schuldeffecten en geldmarktinstrumenten, icb's en/of andere met icb's gelijk te stellen (al dan niet beursgenoteerde) icb's die zijn onderworpen aan toezicht dat naar het oordeel van de CSSF gelijkwaardig is aan het toezicht dat op icb's wordt uitgeoefend. Er wordt in wisselende verhoudingen belegd (zonder andere beperkingen dan die welke door de toepasselijke wet- en/of regelgeving worden opgelegd).

Alvorens je inschrijft, dien je de desbetreffende EBI (kapitalisatie) / EBI (distributie) (document met essentiële beleggersinformatie) en het prospectus te lezen. Deze documenten zijn eveneens op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Rendement

Een overzicht van het rendement van DPAM L Patrimonial Fund kan u vinden in de meest recente factsheet.

De rendementscijfers uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. De waarde van het fonds kan dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. De voorgestelde rendementscijfers zijn berekend in EUR, de valuta van het fonds.

Risico's

 De belangrijkste risico's voor het compartiment:

 • Marktrisico: Dit is een algemeen risico dat van toepassing is op alle soorten beleggingen. De koersontwikkeling van effecten en andere instrumenten wordt voornamelijk bepaald door het verloop van de financiële markten en door de economische trends van de emittenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in hun eigen land.

 • Derivatenrisico's: de derivaten waarvan het fonds gebruik kan maken kunnen volatieler zijn dan de onderliggende instrumenten waarop ze betrekking hebben.

 • Valutarisico: wisselkoersschommelingen kunnen het rendement van je belegging doen toenemen of afnemen. Zijn de activa van de portefeuille bijvoorbeeld uitgedrukt in een andere valuta dan de referentievaluta (NIW-valuta), dan hangt het rendement van je belegging af van de waardeontwikkeling tussen de valuta's waarin de activa van de portefeuille zijn uitgedrukt en de referentievaluta.

 • Rendementsrisico: Afhankelijk van de beleggingsstrategie kan het rendement dat over een specifieke periode wordt verworven, positief of negatief zijn. Het rendementsrisico hangt nauw samen met het marktrisico.

 • Kapitaalrisico: Geen kapitaalbescherming.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Looptijd

Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag.

Kosten

 • Instapkosten: 2% bij vdk bank
 • Uitstapkosten: 0%
 • Lopende kosten: 1,31% die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
 • Bewaarkosten: momenteel gratis bewaard op een effectenrekening bij vdk bank

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij naar de paragraaf ‘Provisies en kosten’ van het prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):
  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max. 4.000 EUR)
  • Distributiedeelbewijs: niet van toepassing
 • Roerende voorheffing op dividenden:
  • Kapitalisatiedeelbewijs: niet van toepassing
  • Distributiedeelbewijs: 30%
 • Roerende voorheffing in geval van terugkoop*:
  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval dat een compartiment voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen belegt, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Deze fiscale regels zijn van toepassing voor retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie en kan later wijzigen.

Netto-inventariswaarde

De netto-inventariswaarde wordt bekendgemaakt op de websites www.beama.be en funds.degroofpetercam.com

Zodra de NIW een door de raad van bestuur vastgestelde drempelwaarde overschrijdt, kan deze worden gecorrigeerd op basis van de nettotransactiekosten. De swingfactor waarmee de NIW wordt aangepast, wordt berekend op basis van de externe makelaarskosten (courtages), belastingen en heffingen alsook op basis van de geschatte verschillen (spreads) tussen de bied- en laatkoersen van de transacties die het compartiment uitvoert naar aanleiding van de inschrijving op en/of de inkoop van aandelen. De waarde van de swingfactor wordt bepaald door de raad van bestuur van de bevek en mag niet meer bedragen dan 3% van de niet-aangepaste NIW.

Minimum belegging: 1 deelbewijs

Wettelijke documenten

De intekening op DPAM L Patrimonial Fund is onderworpen aan de bepalingen van volgende wettelijke documenten (essentiële beleggersinformatie en prospectus) en relevante documenten. Lees de essentiële beleggersinformatie en het prospectus alvorens je intekent:

Deze documenten zijn ook op eenvoudige vraag gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Klachtenbehandeling

Met eventuele klachten kan je in eerste instantie terecht bij:

vdk bank nv (FSMA 020230 A) - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent, tel. 09 269 32 31 - e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be.

Indien het geschil niet opgelost geraakt kan je een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Heb je interesse?

Maak nu een afspraak bij je vertrouwde vdk-vestiging.