FFG Architect Strategy R


FFG Architect Strategy R

Beheerder: Banque de Luxembourg Investments S.A.

Beleggingsbeleid

Conventum Funds For Good Architect Strategy B is een compartiment van onbepaalde duur van de bevek naar Luxemburgs recht Conventum.

Funds For Good Architect Strategy streeft naar groei van het kapitaal op termijn aan de hand van een gediversifieerde portefeuille die het risico op kapitaalverlies oogt te limiteren en tegelijkertijd een volatiliteit wil bieden beneden die van de aandelenmarkten.

Het compartiment investeert voornamelijk in beleggingsfondsen die in verschillende activa klassen beleggen zoals aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en andere roerende activa.

Om de portefeuille te beschermen of te optimaliseren kan het compartiment gebruikmaken van derivaten. Het fonds heeft geen beperkingen qua regio, sector of valuta.

Bovendien engageert Funds For Good zich voor een beheer van haar activa volgens de principes van maatschappelijk verantwoord investeren (SRI). Het SRI-beleid van Funds For Good vind je hier.

Sociaal maatschappelijke impact

Naast het financieel objectief, streeft het compartiment ook naar een maatschappelijk en menslievend objectief via het bedrijf Funds For Good N.V. dat hiervoor wordt bezoldigd. Na aftrek van haar werkingskosten, stort Funds For Good N.V. minimum het grootste bedrag tussen 50% van haar winst of 10% van haar zakencijfer aan sociaal maatschappelijke projecten. In het kader van dit compartiment worden de giften gedaan aan het fonds Generation for Good (ondergebracht bij de Koning Boudewijn Stichting) waarvan het doel de strijd tegen de armoede is. Generation for Good doet dit door kansarme entrepreneurs een “ere-lening” te geven die hen toelaat hun eigen zaak te beginnen.

Certificering

De bovengenoemde SRI (socially responsible investment) policy via Funds For Good en de maatschappelijke impact ervan via de stichting Generation For Good worden gecertificeerd door Forum Ethibel.

Alvorens je inschrijft, dien je de desbetreffende EBI (kapitalisatie) (document met essentiële beleggersinformatie) en het prospectus te lezen. Deze documenten zijn eveneens op eenvoudig verzoek gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Rendement

Een overzicht van het rendement van FFG Architect Strategy R kan u vinden in de meest recente factsheet.

De rendementscijfers uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. De waarde van het fonds kan dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. De voorgestelde rendementscijfers zijn berekend in EUR, de valuta van het fonds.

Risico's

 De belangrijkste risico's voor het compartiment:

 • De belegging in onderliggende fondsen brengt met zich mee dat het compartiment is blootgesteld aan 1) de beleggingsrisico’s die gepaard gaan met de onderliggende fondsen, 2) het risico op verhoging van het kostenniveau dat gepaard gaat met de onderliggende fondsen en 3) het risico dat de onderliggende fondsen het inkooprecht van hun beleggers beperken of opschorten.

 • Het gebruik van futures contracten en/of beursgenoteerde opties beoogt de beperking van de marktrisico’s en het valutarisico met betrekking tot de portefeuille zonder evenwel deze risico’s volledig te eliminieren.

 • Door de belegging in opkomende markten wordt het compartiment blootgesteld aan risico’s die verband houden met politiek, wetgevende, financiële of fiscale instabiliteiten of onzekerheden die een negatief effect kunnen hebben op de waarde van de beleggingen of zelfs de eigendomstitel van het compartiment in vraag kunnen stellen. Het is mogelijk dat de vereffenings –en leveringssystemen in deze markten minder goed zijn georganiseerd. Dit kan leiden tot bijkomend risico’s (risico op late of geannuleerde vereffening van transacties, verlies voor het compartiment wegens verzuim van de tegenpartij). Bepaalde opkomende markten waarin het compartiment kan beleggen kunnen een kleine omvang hebben. Dit kan leiden tot het risico dat het moeilijker is de beleggingen van het compartiment in deze markten tegen een geschikte prijs te kopen of verkopen.

 • Kapitaalrisico: Geen kapitaalbescherming.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van het Fonds verwijzen wij naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Looptijd

Onbepaald, compartiment zonder eindvervaldag.

Kosten

 • Instapkosten: maximaal 3%, 2% bij vdk bank
 • Uitstapkosten: 0%
 • Lopende kosten: 2,89% die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
 • Beheerskosten: 0,30%
 • Bewaarkosten: momenteel gratis bewaard op effectenrekening bij vdk bank

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij naar de paragraaf ‘Provisies en kosten’ van het prospectus.

Fiscaliteit

 • Beurstaks (enkel van toepassing bij uitstap):
  • Kapitalisatiedeelbewijs: 1,32% (max. 4.000 EUR)
 • Roerende voorheffing op dividenden:
  • Kapitalisatiedeelbewijs: niet van toepassing
 • Roerende voorheffing in geval van terugkoop*:
  • Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen belegt: ja
  • Roerende voorheffing (30% op basis van de individuele situatie van de belegger): van toepassing

*Fiscaal stelsel volgens de van kracht zijnde wetgeving. In het geval dat een compartiment voor meer dan 10% in om het even welk type van schuldvorderingen belegt, zijn de rente-inkomsten bij inkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Deze fiscale regels zijn van toepassing voor retailcliënten – natuurlijke personen die in België wonen. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie en kan later wijzigen.

Netto-inventariswaarde

De actuele netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd op De Tijd en L'Echo.

Minimale belegging: 1 deelbewijs

Wettelijke documenten

De intekening op het Conventum Funds For Good Architect Strategy B is onderworpen aan de bepalingen van volgende wettelijke documenten (essentiële beleggersinformatie en prospectus) en relevante documenten. Lees de essentiële beleggersinformatie en het prospectus alvorens je intekent:

Deze documenten zijn ook op eenvoudige vraag gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Klachtenbehandeling

Met eventuele klachten kan je in eerste instantie terecht bij:

vdk bank nv (FSMA 020230 A) - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent, tel. 09 269 32 31 - e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be

Indien het geschil niet opgelost geraakt kan je een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Heb je interesse?

Maak nu een afspraak bij je vertrouwde vdk-vestiging.